Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2013/06

 • Wpływ wód kopalnianych na zawartość wapnia i magnezu w górnej Odrze, w rejonie Chałupki - Racibórz
  Badania wykazały, że w okresie od listopada 2010 do czerwca 2011 r., w miejscowości Krzyżanowice, z ośmiu ówczesnych kopalń węgla kamiennego systemem kolektora "Olza" do wód rzeki Odry wprowadzanych było około 15-23 mg/dm3 jonu wapniowego oraz 6-12 mg/dm3 jonu magnezowego. Wody kopalniane polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w istotny sposób wzbogacają więc wodę górnej Odry w jon magnezowy (w zakresie zalecanym ze względów zdrowotnych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wynoszącym od 30 do 125 mg/dm3). Takiego wpływu wód kopalnianych na wody Olzy i Odry nie stwierdzono w przypadku odprowadzania wód z kopalń czeskich.
 • Procedury prognozowania stref zagrożeń od robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym
  Przedstawiono kompleksową metodykę określania zasięgów oddziaływań środowiskowych towarzyszących stosowaniu materiałów wybuchowych w górnictwie odkrywkowym. Rozpatrzono sposób wyznaczania zasięgów bezpiecznych drgań parasejsmicznych, rozrzutu odłamków skalnych i podmuchu oraz strefy zagrożenia toksycznego tlenkami azotu i tlenkiem węgla. Opisano procedury określania wpływu robót strzałowych na strukturą (spękania) górotworu oraz stateczność zboczy. Scharakteryzowano jednocześnie wpływy ekologiczne stosowania MW. W końcowej części zestawiono główne czynniki warunkujące wielkość emitowanych zagrożeń i podano ich zasięg oraz potencjalne skutki oddziaływania.
 • Określenie obszarów efektywnego odmetanowania środowiska ścian dla stosowanych sposobów przewietrzania
  Odmetanowanie złoża należy do aktywnych metod profilaktyki zagrożenia metanowego i ma na celu ograniczenie dopływu metanu do wyrobisk, a tym samym tworzenia się w nich niebezpiecznych nagromadzeń metanu. Coraz większe wydzielanie się metanu do rejonów eksploatacyjnych, w wyniku rosnącego nasycenia węgla metanem wraz z głębokością, przy jednocześnie zwiększonej koncentracji wydobycia, wymusza stosowanie efektywnych metod odmetanowania rejonów eksploatacyjnych dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa zatrudnionej załogi. Projektowanie eksploatacji w pokładach silnie metanowych powinno być oparte o dokładne prognozy wielkości oraz bilansu wydzielania się metanu do otoczenia ściany oraz dobór technologii odmetanowania ściany właściwej dla warunków wynikających ze stosowanego układu przewietrzania. W publikacji, na podstawie doświadczeń praktycznych związanych z odmetanowaniem, wskazano obszary efektywnego odmetanowania środowiska ścian w zależności od przyjętego układu przewietrzania.
 • Wypadki przy pracy - na przykładzie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych KWK "Murcki-Staszic"
  Wypadki w kopalni są bardzo często związane z lekceważeniem przepisów. Bezpieczne wykonywanie pracy zostaje nierzadko wypierane przez pośpiech, nieuwagę czy rutynę, co może prowadzić do wypadku. Przeprowadzone wśród pracowników dołowych badania wykazały, że najczęściej do wypadków pracowników dochodziło z udziałem maszyn i urządzeń w ruchu (21 osób).
 • Zabytkowa kopalnia soli Bochnia - kandydatem na listę UNESCO Część I