• W Sejmie RP: Rada Ochrony Pracy pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za 2022 rok (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Prawie jak prokurator. Inspektor pracy jako oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (6)
  Do kluczowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz innych wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej. Na przestrzeni lat zmieniła się rola i pozycja procesowa inspektora pracy, a także prawo materialne i procesowe w sprawach wykroczeń, w związku z tym zasadne wydaje się przybliżenie tej problematyki na łamach niniejszego artykułu.
 • Prawo pracownika do bycia offline. Odpoczynek w czasach digitalizacji pracy (11)
  Prawa pracownika do bycia offline nie należy utożsamiać wyłącznie z prac zdalną. Problem istniał dużo wcześniej, chociaż nie ulega wątpliwości, że to właśnie w czasie pandemii bardzo się nasilił. Skutki nieprzestrzegania np. norm czasu pracy i prawa do odpoczynku mogą sięgać poza formalne regulacje prawa pracy i negatywnie wpływać na dobrostan psychiczny pracowników.
 • Nowe unijne rozporządzenia w sprawie maszyn. Zapobieganie zagrożeniom i wspieranie innowacyjności (16)
  Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn, które zastąpiło dyrektywę maszynową (2006/42/WE), weszło w życie 19 lipca 2023 r. Mimo że przepisy te będą stosowane dopiero po upływie 42 miesięcy okresu przejściowego, tj. od 20 stycznia 2027 r., warto już teraz zapoznać się z najważniejszymi zmianami, które wprowadza ten akt prawny.
 • Stop wypadkom. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (19)
  Instrukcja czy instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych? Jakie elementy powinny zawierać? Kto powinien je opracować, kto jest ich adresatem, a kto odpowiada za ich egzekwowanie?
 • 43 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych (23)
  Obchody zorganizowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
 • Wyzwania dla inspekcji pracy związane z cyfryzacją pracy i sztuczną inteligencją (24)
 • W trosce o płodność. Ekspozycja pracowników na szkodliwe czynniki reprotoksyczne w środowisku pracy (26)
  Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa niemal 170 mln pracowników z państw Unii Europejskiej, w tym Polski. Ochrona ludzi przed zagrożeniami w miejscu pracy stanowi kluczowy element zapewnienia wszystkim pracownikom godnych warunków pracy.
 • Odpowiednie kwalifikacje. Wymagania wobec osób zajmujących się wymianą butli z gazem płynnym (LPG) w wózkach jezdniowych (30)
  Kwerenda aktualnego stanu prawnego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem prowadzi do ustaleń, które mogą być przydatne dla inspektorów pracy.
 • Konsekwencje na całe życie. Niebezpieczna ścinka drzew na wysokości (36)
  Czy uprawnienia potwierdzają umiejętności człowieka? Czy przed wykonywaniem ścinki na wysokości należy ukończyć kurs arborystyczny czy kurs pilarza? Jak zminimalizować ryzyko upadku z wysokości? Odpowiedzi na te pytania dostarcza opis wypadku, który miał miejsce w pozornie zwykłych okolicznościach.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz