Monitor Prawa Pracy 2013/04

 • Aktualności
  • Akty prawne uchwalone
  • Z prac Sejmu
  • Ochrona przedemerytalna
  • Przywrócenie do pracy
  • Terminy wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania
 • Artykuły
  • Obowiązek współdziałania stron w wykonywaniu zobowiązań oraz obowiązek lojalności stron jako składniki zobowiązaniowych stosunków pracy
  • Reprezentacja spółki kapitałowej przy zawarciu umowy o pracę z członkiem zarządu i skutki naruszenia zasad reprezentacji
  • Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela - dylematy prawne
  • Zastosowanie kary umownej przy zakazie konkurencji
  • Obowiązek ubezpieczenia społecznego komandytariusza - Wyrok SN z 7.12.2012 r., II UK 121/12
  • Pozbawienie strony możliwości działania - Wyrok SN z 26.6.2012 r., PK 272/11
  • Przywrócenie pracownika do pracy - Wyrok SN z 19.6.2012 r., II PK 116/12
 • Tabela tez
  • Wydanie świadectwa pracy - Wyrok SN z 29.11.2012 r., II PK 106/12
  • Zaniedbania organów ubezpieczeń społecznych - Wyrok SN z 13.12.2012 r., II UK 132/12
  • Zasada jednakowego wynagradzania pracowników - Wyrok SN z 29.11.2012 r., II PK 112/12
 • Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia
 • Przegląd czasopism - Kwiecień 2013