Monitor Prawniczy 2016/08

 • Aktualności
  • Udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową na wniosek prokuratora
  • Reklama telewizyjna
  • odpowiedzialność przewoźnika lotniczego
 • Artykuły
  • Praktyczne aspekty kontradyktoryjności w nowej formule po reformie procedury karnej ustawą z 27.9.2013 r. i z 20.2.2015 r.
  • Charakterystyka uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych
  • Zakres uprawnień, które przechodzą na nabywcę udziału (udziałów) wraz ze zbywanym prawem udziałowym
  • Relacja przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych
  • Stosowanie środków tymczasowych przez sądy krajowe w sprawach unijnych
  • Nowelizacja antywywozowa - w jaki sposób ustawodawca przeciwdziała wywozowi leków?