Monitor Prawniczy 2016/13

 • Aktualności
  • Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego po śmierci osoby podlegającej opiece
  • Podstawa regresu między ubezpieczycielami
  • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA
  • Jurysdykcja
  • publiczne udostępnianie
 • Artykuły
  • Postępowania odwoławcze i sądowe dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie w nowej ustawie wdrożeniowej
  • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego jako przesłanka zastrzeżenia kary umownej
  • Dopuszczalność ustanowienia substytucji pełnomocnika do doręczeń
  • Kilka uwag na temat możliwości rozwiązania spółki przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnianego w systemie teleinformatycznym
  • Zasada legalizmu w ogólnym postępowaniu administracyjnym (wybrane zagadnienia)
  • Praktyczne aspekty sporządzania i przekazywania za granicę wniosków sądów polskich o udzielenie pomocy prawnej w sprawach cywilnych - cz. II