Monitor Prawniczy 2018/24

 • Aktualności
  • Zakres dochodzenia przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości
  • Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż komórki lokatorskiej
  • Przystąpienie syndyka do postępowania
  • Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego
  • Ustalenie istnienia choroby zawodowej
  • Zakończenie budowy w kontekście rozpoczęcia obowiązku podatkowego
  • Wydatki na minimalizowanie strat jako koszty uzyskania przychodu
  • Wydatki na remont lokalu poniesione przez najemcę to nie koszt uzyskania przychodów właściciela nieruchomości
  • Cały dorobek naukowy kandydata na profesora podlega ocenie
  • Swoboda świadczenia usług
  • Zakaz ekstradycji
  • Podstawy wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Artykuły
  • Zmiany ustawy o IPN w kontekście wolności debaty historycznej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  • Praktyczne problemy kontrawencjonalizacji czynu i kary w polskim prawie karnym
  • Wybrane zagadnienia postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów po wejściu w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • O wymogu „wyczerpania trybu określonego ustawą” w rozumieniu art. 145 ust. 1 Prawa upadłościowego
  • Standardy compliance drogą do unikania odpowiedzialności. Refleksje po IX Polsko-Niemieckim Forum Compliance
  • Kształtowanie kontaktów rodziców z ubezwłasnowolnionym dorosłym dzieckiem

Monitor Prawniczy - cały wykaz