Polityka Społeczna 2017/11-12

 • Prawo do zabezpieczenia społecznego a koszt funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych (1)
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Finansowanie systemu ubezpieczenia społecznego
  • Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
  • Fundusz Rezerwy Demograficznej
  • Fundusz Emerytur Pomostowych
 • Szara strefa w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw. Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne. Polska perspektywa (7)
  • Przyczyny funkcjonowania szarej strefy w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw
  • Źródła ładu instytucjonalnego w szarej strefie
 • Społeczne zapotrzebowanie na mieszkania dla gospodarstw domowych o niskich i bardzo niskich dochodach we współczesnej Polsce (10)
  • Ogólne uwarunkowania socjalnej polityki mieszkaniowej
   • Cechy ustrojowe
   • Mieszkalnictwo społeczne a mieszkalnictwo socjalne (komunalne)
   • Beneficjenci - charakterystyka kategorii
   • Świadczenia społeczne jako forma kontroli społecznej
  • System socjalnej pomocy mieszkaniowej i jego postulowane zmiany
   • Najem socjalny i jego instrumenty
   • Narodowy Program Mieszkaniowy
   • Co nowego do mieszkalnictwa komunalnego wprowadza Narodowy Program Mieszkaniowy?
  • Społeczne zapotrzebowanie na mieszkania najmowane na warunkach socjalnych
   • Skala oddawania do użytkowania mieszkań komunalnych
   • Wskaźniki różnic statystycznych
   • Pełny wskaźnik samodzielności zamieszkiwania
   • Inne składowe zapotrzebowania na mieszkania dla gospodarstw ludności o niskich i bardzo niskich dochodach
   • Zapotrzebowania na mieszkania dla gospodarstw grupy ludności o niskich i bardzo niskich dochodach
 • Cudzoziemcy jako pacjenci w polskim systemie opieki zdrowotnej - Sytuacja prawna (17)
  • Świadczenia medyczne udzielane cudzoziemcom - Podstawy prawne
   • Migranci przymusowi i ochrona międzynarodowa
   • Osoby w procedurze przyznania ochrony międzynarodowej
   • Rodzaje ochrony międzynarodowej w Polsce
   • Migranci dobrowolni
   • Migranci z krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
   • Migranci z krajów trzecich
   • Migranci nieudokumentowani
   • Kobiety ciężarne i dzieci
 • Wybrane rozwiązania polityki rodzinnej w zakresie rozwoju pieczy zastępczej w teorii i w opinii praktyków (23)
  • Najnowsze rozwiązania z zakresu pieczy zastępczej w świetle regulacji prawnych
  • Wybrane rozwiązania z zakresu pieczy zastępczej w opinii praktyków
 • Minimum socjalne w marciu i czerwcu 2017 r. (26)
 • Z prac naukowo-badawczych
  • Czynniki zatrudnienia cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Popyt zrealizowany a popyt potencjalny. Przykład badań z województwa opolskiego (29)
   • Charakterystyka badanych pracodawców
   • Skłonność przedsiębiorców do zatrudniania zagranicznej siły roboczej z uwzględnieniem wielkości zatrudnienia
   • Powody korzystania z pracy zagranicznych pracowników w badanych przedsiębiorstwach
   • Powody nie korzystania z pracy obcokrajowców w badanych przedsiębiorstwach
   • Powody wpływające na możliwość rozważenia decyzji o zatrudnieniu obcokrajowca
 • Polityka społeczna za granicą
  • Sześciogodzinny dzień pracy w Szwecji: Przesłanki, rozwiązania i efekty (34)
   • Przesłanki skracania czasu pracy w literaturze przedmiotu
   • Skracanie czasu pracy w Szwecji
   • Eksperyment w Svartedalen
 • Informacje
  • Pracownicy migracyjni na rynku pracy - Ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej Europy (39)
 • Diariusz Polityki Społecznej