Polityka Społeczna 2019/03

 • Zmiany poziomu zatrudnienia osób w wieku 55+ w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2017 (1-7)
  Zmiany demograficzne stanowią jeden z megatrendów, który wpływa na wiele obszarów życia społeczno-ekonomicznego Europy, w tym na rynek pracy. Podczas gdy w każdym kraju członkowskim UE udział osób w wieku 55+ wzrasta, wskaźnik aktywności zawodowej i zatrudnienia maleje wraz z wiekiem. Jedną z cech, które wpływają na poziom zatrudnienia tej grupy wieku obok płci, jest poziom wykształcenia. Uwzględniając powyższe przesłanki, celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata w krajach członkowskich UE w latach 2004–2017 oraz projekcji ich zatrudnienia w perspektywie roku 2070. Analiza obejmuje lata 2004–2017, a jej głównym źródłem są dane pozyskane z badania aktywności eko­nomicznej ludności, prowadzonych przez Eurostat.
 • Architektura w służbie deinstytucjonalizacji. Uwarunkowania tworzenia modelu mieszkań wspomaganych dla seniorów z chorobami neurologicznymi, w tym chorobami Alzheimera i Parkinsona (8-12)
  Celem artykułu jest opisanie wybranych uwarunkowań tworzenia standardu mieszkań wspomaganych dla seniorów oraz osób z chorobami neurologicznymi. Przedmiotem uwagi jest dostosowanie wytycznych z obszaru kreowania rozwiązań przestrzennych do potrzeb przyszłych użytkowników, co analizuje się na podstawie wniosków z zadania „Opracowanie modelowego standardu/rozwiązania z zakresu deinstytucjonalizacji”, będącego częścią projektu „Niezależne życie – wypracowanie standardu oraz przeprowadzenie pilotażu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neuro­logicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią element aktualnie prowadzonej dyskusji nad rozwojem nowych form mieszkalnictwa, powstających w Polsce z myślą o wspieraniu samodzielności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Roboty publiczne skuteczną formą aktywizacji długotrwale bezrobotnych (13-19)
  Celem artykułu jest zebranie w syntetycznej formie informacji dotyczących realizacji robót publicznych w Polsce przez powiatowe urzędy pracy oraz zbadanie skuteczności tego instrumentu w aktywizacji osób bezrobotnych. Zakres analizy został zawężony do lat 2015–2017, przy czym ze względu na dobrą sytuacje gospodarczą szczególnie brano pod uwagę uczestnictwo w nich osób długotrwale bezrobotnych.
 • Zaangażowanie związków zawodowych w Polsce w prawa okołopracownicze - perspektywa związkowców (20-24)
  Od kilku dziesięcioleci związki zawodowe przeżywają kryzys związany z coraz mniejszą liczbą członków i członkiń. W literaturze przedmiotu podejmuje się wątki związane z tzw. rewitalizacją, czyli zwiększaniem uzwiązkowienia, szczególnie w sektorze prywatnym i wśród młodych pracowników. Jest to coraz trudniejsze także z powodu zmieniającego się rynku pracy i coraz większej prekaryzacji zatrudnienia. Jednym z działań rewitaliza­cyjnych, jakie podejmują związki zawodowe, jest otwieranie się na nowe grupy i kwestie społeczne. Celem tekstu jest ukazanie, jak związkowcy postrzegają rolę swoich organi­zacji w zakresie angażowania się w kwestie znajdujące się na pograniczu praw pra­cowniczych i praw człowieka. W artykule znajduje się analiza badań ilościowych przeprowadzonych za pomocą ankiety wśród członków związków zawodowych w Polsce. Wyniki badań ilościowych dowodzą silnego zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi związkami zawodowymi w tym zakresie. O ile panuje zgoda na angażowanie się w walkę z dyskryminacją pracowników ze względu na wiek czy pochodzenie, o tyle związkowcy są podzieleni w przypadku działań na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet czy ochrony osób LGBT.
 • Specyfika sytuacji konfliktowych w indywidualnym prawie pracy (25-32)
  Celem artykułu jest interdyscyplinarna analiza cech charakterystycznych dla sytuacji konfliktowych, jakie mogą wystąpić w relacjach między pracownikiem a pracodawcą. Stosowana przez autorów metoda dogmatyczno-prawna ma na celu przedstawienie funkcji indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozjemczej, a także przedstawienie sposobów rozwiązywania sporów przez prawo pracy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Analiza socjologiczna, wykorzystująca w szczegól­ności elementy teorii konfliktów interpersonalnych, posłuży za podstawę do omówienia przykładów różnych rodzajów sytuacji, które mogą tworzyć tło sporów sądowych między pracownikiem a pracodawcą. Motywem, który zainspirował autorów do podjęcia tego tematu, jest refleksja nad specjalnym charakterem więzi społecznej łączącej pracodawcę i pracownika.
 • Związek zawodowy w korporacji medialnej. Studium przypadku (32-37)
  Praca opisuje proces powstawania związku zawodowego w korporacji medialnej na pod­stawie modelu powstawania związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce autorstwa Piotra Ostrowskiego. Autor analizuje przyczyny powstawania związku, uwzględniając sytuację rynkową, postawy managementu i segmentację wewnętrzną załogi, a także kapitał kulturowy i społeczny pracowników. Powstanie związku wiąże się z reakcją pracodawcy, polegającej na utrudnianiu działalności, a następnie podjęciu współpracy. Związek przestawiony jest jako próba w ograniczonym zakresie udanej zmi­any warunków asymetrycznej wymiany dokonującej się między pracownikami a pracodawcą.

Polityka Społeczna - cały wykaz