Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016/10

  • Rada Dialogu Społecznego. Czy jeszcze instytucja zbiorowego prawa pracy?
 • Studia i opracowania
  • Wybrane środki prawne wspomagające utrzymanie zatrudnienia pracowników starszych w Belgii
 • Wykładnia i praktyka
  • Zbieg roszczenia o odszkodowanie z art. 183d k.p. za dyskryminacyjną przyczynę wypowiedzenia z roszczeniami z art. 45 par. 1 k.p.
  • Nielegalne delegowanie pracowników tymczasowych do pracy w Niemczech a moc wiążąca formularza A1
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Ponawianie zatrudnienia na czas określony
 • Z orzecznictwa sądów administracyjnych
  • Decyzja inspektora pracy nakazująca powołanie zespołu powypadkowego i ustalenie okoliczności wypadku, któremu uległa osoba zatrudniona na podstawie umowy nazwanej przez strony umową o dzieło - glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 29 stycznia 2015 r., III SA/Gd 399/14
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 • Nowe przepisy
 • Przegląd wydawnictw
  • System prawa pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy, red. naukowa K.W.Baran
 • W czasopismach (14)
 • Wskaźniki i składki ZUS