Problemy Jakości 2017/12

 • Wybrane aspekty zwinności organizacyjnej
  Wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonują w zmiennym otoczeniu, co powiązane jest z wysokim poziomem ryzyka. Muszą one posiąść zdolność adaptacji do zmieniającego się rynku. Konieczne są zmiany zachowań i postaw biznesowych, które wyrażają się: otwartością powiązaną z relacjami, kompleksowością w rozwiązywaniu problemów, orientacją na przyszłość oraz kreatywnością i współdziałaniem. Ponadto konieczne jest efektywne zarządzanie zmianą i ryzykiem poprzez stałe monitorowanie otoczenia, standaryzację zarządzania zmianami oraz dostosowanie organizacji do wymogów związanych z zarządzaniem zmianami i ryzykiem.
 • Wyzwania i sukcesy PRS Certyfikacja w 2017 roku - rozmowa z Jackiem Papińskim, Dyrektorem Pionu Certyfikacji PRS S.A.
 • Komponenty procesu reklamacyjnego na przykładzie przedsiębiorstw hutniczych
  W gospodarce rynkowej nabywca wyrobów hutniczych jest kluczowym podmiotem procesu zakupu. Silny wzrost konkurencyjności i wzrost świadomości zarówno producentów, jak i nabywców sprawił, że reklamacje są elementem systemu obsługi klienta. Formularze reklamacyjne dostępne są na stronach internetowych producentów i sprzedawców wyrobów. Orientacja na klienta umożliwia aktywną postawę producentów wobec niezadowolenia klientów. Informacje pochodzące z reklamacji powinny być podstawą do doskonalenia wyrobów i procesów w przedsiębiorstwie. Celem publikacji było przeanalizowanie przebiegu obsługi reklamacji w wybranych przedsiębiorstwach hutniczych. Praca obejmuje przegląd literatury tematu z zakresu zarządzania reklamacjami oraz analizę dokumentacji obsługi reklamacji głównych producentów wyrobów hutniczych.
 • Kryteria oceny jakości obsługi imprez masowych - klasyfikacja i działania doskonalące
  Stale rosnąca popularność wydarzeń o charakterze sportowym czy artystyczno-rozrywkowym sprawia, że organizatorzy tego typu imprez są zmuszeni do zapewniania najwyższych standardów jakości w każdym obszarze projektu. Uczestnicy, decydując się na udział w wybranym wydarzeniu, przede wszystkim zwracają uwagę na charakter i program imprezy, następnie na ceny oraz jakość produktów, a także na odpowiednie bezpieczeństwo na terenie imprezy. Głównym celem artykułu jest dokonanie klasyfikacji kryteriów oceny jakości obsługi imprez masowych ze szczególnym zaakcentowaniem roli i znaczenia logistycznej obsługi klienta.
 • Rola przełożonego w modelowaniu kultury organizacyjnej i jakości instytucji non profit
  We współczesnym układzie społeczno-gospodarczym wzrasta zainteresowanie funkcjonowaniem organizacji non profit, w szczególności wprowadzaniem zmian w działaniu ich struktur, kultury organizacyjnej, świadczeniem usług dla społeczności lokalnej czy też finansowaniem działań. Podyktowane jest to faktem, że organizacje te stają się bezpośrednimi podmiotami rozwiązującymi wiele problemów społecznych, odgrywając coraz większą rolę w kształtowaniu aktywności społecznej.