Problemy Jakości 2016/05


 • Arkana cyberbezpieczeństwa - Wykrywanie luk w procesie przetwarzania informacji
  Prawidłowo skonstruowany system informatyczny powinien spełniać dwa podstawowe kryteria: zapewniać bezpieczeństwo przetwarzanych informacji; zapewniać nieprzerwane świadczenie usług. Pierwsze kryterium dotyczy zapewniania atrybutów bezpieczeństwa dotyczących informacji: poufności, integralności, dostępności, a także autentyczności, niezaprzeczalności i rozliczalności. Drugie - związane jest z zapewnieniem funkcjonowania systemu informatycznego jako takiego, czyli zapewnieniem jego niezawodności. W dalszej części pracy skoncentrowano się na pierwszym z kryteriów.
 • Pierwszy ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania
  Największą powinnością człowieka jest budowa wartości utylitarnych, których znaczenie powinno wykraczać daleko poza horyzont egzystencjonalnego myślenia kategoriami subiektywnego pojmowania własnej misji życiowej. Powyższe, w sposób szczególny, kierunkuje działania podejmowane na niwie kształcenia, w szczególności na poziomie akademickim, na którym wartość naukowego poznania budowana jest przez postawę i idee wyrażane przez zaangażowane w ich realizację autorytety. Planując swoją karierę Budowanie przyszłości, która z założenia powinna być lepsza, stanowi podstawowy cel teraźniejszości.
 • Z prasy zagranicznej
  Realizacja kryterium przywództwa przez organizacje sektora publicznego z Jordanii. W ciągu ostatnich 20 lat organizacje z sektora publicznego doświadczyły radykalnych zmian dotyczących ich procesów, procedur i systemów. Zmiany te były reakcją na dynamiczny rozwój otoczenia.
 • Problemy człowieka siedzącego
  Maszyny zastępują ludzi niemal w każdej dziedzinie. Sprzyja to rozwojowi społeczeństwa kanapowego, w którym dominuje brak aktywności fizycznej. Niedostatek ruchu, wysiłku fizycznego, czyli hipokinezja, to negatywne zjawisko, które w konsekwencji prowadzi nie tylko do drobnych dolegliwości, ale i do groźnych schorzeń w układzie: sercowo-naczyniowym, trawiennym, autonomicznym i psycho-nerwowym.
 • Rola wdrożeń pilotażowych w implementacji koncepcji Lean Management
  Zmiana, jaką jest ciągłe doskonalenie, jest immanentną cechą filozofii Lean Management. Odbywa sią ona na czterech płaszczyznach, a jedną z nich są ludzie. Każda zmiana wywołuje zarówno pozytywne, jak i negatywne reakcje. Zadaniem osób kierujących zmianą jest podejmowanie działań wzmacniających reakcje pozytywne oraz zapobieganie i radzenie sobie z oddźwiękiem negatywnym. Zaprezentowana w publikacji metoda wdrożeń pilotażowych pozwala na realizację obu celów jednocześnie.