• Mocne na globalnym rynku sieci handlowe na Targach Marek Własnych w Kielcach
  Przedstawiciele polskich sieci Lewiatan, Stokrotka, Chorten, Polskiej Grupy Zakupowej Kupiec, a także spółki Scamark Polska, która jest odpowiedzialna za zakupy produktów pod markę własną E.Leclerc, przyjrzą się ofercie producentów 15 i 16 listopada podczas Targów Kielce. Spośród zagranicznych przedsiębiorstw udział potwierdzili menedżerzy z Grupy LuLu International ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W skład tego biznesowego konglomeratu z Abu Dhabi wchodzą popularne hipermarkety i centra handlowe rozlokowane w wielu miastach Bliskiego Wschodu.
 • Marketingowe konsekwencje ważności predyktorów wyboru posttowaroznawczych kierunków studiów
  Segmentacja studentów ze względu na wartości predyktorów wyboru kierunku studiów, określenie ważności tych predyktorów i wskazanie jej konsekwencji dla marketingu uczelni. Badania zrealizowane z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza na próbie 240 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach studiów jakość i rozwój produktu (JiRP) oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP). Do opracowania rankingu predyktorów oraz charakterystyki uzyskanych segmentów zastosowano drzewa klasyfikacyjne i algorytm CART. Opracowano model segmentacji studentów ze względu na predyktory związane z kryteriami wyboru kierunków studiów. Najważniejszymi predyktorami okazały się: (1) nazwa kierunku studiów, (2) możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera oraz (3) źródła informacji o przyszłym kierunku studiów. Niewielka liczebność próby (240 studentów) i uwzględnienie tylko 2 kierunków studiów. Dostarczenie rekomendacji istotnych dla efektywnych działań marketingowych uczelni. Na kierunku JiRP decydującym predyktorem jest możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, podczas gdy na kierunku ZIP takim predyktorem jest nazwa kierunku studiów. Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w badanym obszarze. Uzyskana segmentacja studentów, utworzenie rankingu predyktorów wyboru i wskazanie marketingowych implikacji wyników tych analiz.
 • System oceny jakości zajęć dydaktycznych w opinii studentów Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
  Celem badania była ocena postrzegania przez studentów stosowanej na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (WZNJ UMG) metody gromadzenia ich opinii na temat jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy nauczycieli akademickich. Do realizacji celu pracy zastosowano metodę ankietową. Narzędziem badawczym był zaprojektowany na potrzeby badania kwestionariusza ankiety. Studenci WZNJ UMG postrzegają ankietę oceniającą jakość zajęć dydaktycznych jako ważne narzędzie doskonalenia procesu kształcenia, jednakże w niewielkim stopniu angażują się w tę ocenę oraz nie są zainteresowani jej wynikami. Do najważniejszych czynników ograniczających udział studentów w ankiecie należą: brak zauważalnego przełożenia wyników oceny na realne działania związane z doskonaleniem jakości kształcenia, duża liczba kwestionariuszy ankiety kierowanych do studentów i związana z tym czasochłonność oceny. Studentów zachęciłyby do udziału w ankiecie przede wszystkim: dzień dziekański wolny od zajęć, zwolnienie z zajęć przez opiekuna roku oraz dofinansowanie celów studenckich. Badanie dotyczące opinii studentów na temat ankietowej oceny jakości zajęć dydaktycznych zostało przeprowadzone wśród studentów tylko jednego wydziału i tylko jednej uczelni. Badania przeprowadzone w innych uczelniach, stosujących różne formy ankietowania i różne narzędzia badawcze (kwestionariusze ankiety oceny jakości zajęć dydaktycznych), mogłyby dostarczyć inne wyniki. Wyniki badania mogą być wykorzystane przez WZNJ UMG do określenia i wdrożenia działań mających na celu zwiększenie udziału studentów w ankiecie i ich zaangażowania w ocenę jakości zajęć. Takie działania są niezbędne dla zwiększenia wiarygodności wyników ankiety i ich przydatności do doskonalenia procesu kształcenia oraz zwiększenia zaangażowania kadry dydaktycznej Wydziału w realizację obowiązków dydaktycznych. Mogą być także inspiracją dla innych uczelni do doskonalenia wdrożonych systemów gromadzenia opinii studentów na temat jakości zajęć. Badania mające na celu poznanie opinii studentów WZNJ UMG na temat ankietyzacji jakości zajęć dydaktycznych dotychczas nie były na Wydziale prowadzone. Nie zidentyfikowano więc czynników, które determinują stopień zaangażowania studentów w proces oceny jakości zajęć, oraz korzyści, które zmotywowały studentów do zwiększenia ich udziału w ankiecie.
 • System sugestii pracowniczych w przedsiębiorstwie produkcyjnym: przykład wdrożenia w Zakładzie Produkcji Stali
  Celem artykułu jest zbadanie efektów wdrożenia systemu sugestii pracowniczych (SSP) w przedsiębiorstwie z branży hutniczej. Postawiono trzy cele badawcze: (1) prezentacja SSP, (2) przedstawienie wskaźników skuteczności SSP oraz (3) identyfikacja pozytywnych efektów wdrożenia SSP. Wykorzystano metodę studium przypadku, analizowano Zakład Produkcji Stali ArcelorMittal Poland S.A. Wyniki/wnioski: 1. SSP został wdrożony w Zakładzie Produkcji Stali etapowo w sposób sformalizowany. 2. Trzy wskaźniki skuteczności stosowane w analizowanym przedsiębiorstwie, tj. liczba zgłoszonych sugestii pracowniczych na tydzień, na linię produkcyjną oraz w podziale na kategorie wpływu, dostarczają ogólnej informacji na temat skuteczności SSP. 3. Zidentyfikowano wiele pozytywnych efektów wdrożenia SSP. Poprawa warunków pracy została uznana za najważniejszy efekt. Ograniczenie wynika z zastosowanej metody badawczej, która nie pozwala na dokonywanie uogólnień. W niniejszym badaniu niebezpieczeństwo błędnego uogólnienia wynika z faktu, że analizowano tylko jeden przypadek. Zastosowanie praktyczne: Charakterystyka SSP oraz wybrane mierniki skuteczności SSP mogą posłużyć jako wskazówki dla innych organizacji przy tworzeniu założeń systemu. Ponadto wykazane pozytywne efekty SSP mogą zachęcić inne organizacje do wdrożenia tego systemu. Jest to jedno z pierwszych badań dotyczących skutecznego SSP w przedsiębiorstwie z branży hutniczej
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowoczesność Przemysłu i Usług (MIS – Modernity of Industry and Services) 22-24 XI 2023 r., Wisła – Hotel Gołębiewski

Problemy Jakości - cały wykaz