• Kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju (4)
  W świecie nowoczesnych technologii i szybkiego rozwoju coraz bardziej istotne stają się wpływy jednostki na zmianę klimatu i dbanie o ekosystem jako całość. Dlatego eksperci coraz mocniej podkreślają, jak dużą rolę odgrywa zadbanie o potrzeby obecnego pokolenia w sposób zrównoważony.
 • Monitoring i diagnostyka turbin wiatrowych. Drony z kamerą termowizyjną (8)
  Turbiny wiatrowe to jeden z filarów rozwijającego się sektora energii odnawialnej. Wykorzystanie turbin wiatrowych do produkcji energii elektrycznej niesie szereg korzyści. Zasoby energii wiatrowej są powszechnie dostępne, a jej eksploatacja nie zanieczyszcza środowiska naturalnego.
 • Urządzenia transportu bliskiego w elektrowniach wiatrowych (14)
  Podczas podróżowania po naszym kraju jeszcze 20 lat temu widok turbiny wiatrowej stanowił nie lada atrakcję i budził zaciekawienie. Przez ostatnie lata „wiatraki” wkomponowały się w otaczający nas krajobraz i stanowią jego nieodłączny element. Liczba zamontowanych turbin wiatrowych na terenie polski z każdym rokiem wzrasta. Urządzenia techniczne zainstalowane w turbinach stanowią coraz większy procentowy udział urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
 • Certyfikacja serwisów w elektrowni wiatrowej (18)
  Unia Europejska, w tym również Polska, przyjęła zobowiązania związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Troska o klimat jest jednym z powodów wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Ambitne plany zakładają redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Istotnym elementem tych zmian będzie rozwój energetyki wiatrowej.
 • Badanie metodą emisji akustycznej hydro-akumulatorów w siłowniach wiatrowych (24)
  Badania metodą emisji akustycznej prowadzone są w celu wykrycia i lokalizacji oraz klasyfikacji źródeł sygnałów emisji akustycznej generowanych przez powierzchniowe i wewnętrzne nieciągłości w konstrukcji urządzeń technicznych. Możliwość wykonywania badań w trakcie eksploatacji urządzeń sprawia, że obecnie metoda ta jest uznawana za odpowiednią do badań okresowych dużych urządzeń technicznych. Emisja akustyczna bardzo dobrze uzupełnia się z innymi metodami badań nieniszczących, co pozwala na weryfikację i dokładniejszą ocenę wykrywanych uszkodzeń.
 • Badania urządzeń grzewczych na paliwa stałe (30)
  Od 1 stycznia 2020 r. w krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 wprowadzające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/125/WE, tzw. dyrektywę eko-projektu. Wspomniane rozporządzenie wprowadziło wymagania w zakresie emisji i efektywności energetycznej kotłów na paliwa stałe.
 • Analiza bezpiecznej eksploatacji (36)
  Wprowadzenie magazynowe stanowią istotne ogniwo w łańcuchu dostaw ropy naftowej i produktów naftowych. Wysoka zdolność magazynowa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Urząd Dozoru Technicznego jest swoistym strażnikiem bezpieczeństwa publicznego, w szczególności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.
 • Wymagania dla automatyki instalacji paleniskowych kotłów płomienicowo-płomienikówkowych (40)
  Rolą automatyki zabezpieczającej kocioł jest skuteczne doprowadzenie urządzenia do stanu bezpiecznego podczas przekroczenia dopuszczalnej wartości któregokolwiek z parametrów pracy (np. ciśnienia, temperatury, poziomu) lub poprzez działalnie obsługi  (wyłącznik awaryjny).
 • Analizy wytrzymałościowe rurociągów z tworzyw sztucznych. Programy obliczeniowe Autopipe i Caesar (44)
  W ostatnich latach zauważalne jest bardzo szybkie tempo rozwoju nowoczesnych technologii wytwarzania w różnych gałęziach przemysłu. Taki stan rzeczy powoduje przyspieszenie ewolucji technik wytwarzania materiałów z tworzyw sztucznych, które znajdują zastosowanie w różnych aplikacjach. Urządzenia i konstrukcje z tworzyw sztucznych podczas eksploatacji narażone są na działanie m.in. środowiska i obciążeń. Występować mogą wysokie temperatury, agresywne media oraz złożone stany naprężeń lub trzęsienia ziemi oraz oddziaływanie wiatru i śniegu.
 • Bezpieczeństwo maszyn. Analiza ryzyka w oparciu o normę PN-EN ISO 12100:2012 (50)
  Maszyny wprowadzane na rynek wspólnoty europejskiej wymagają spełnienia wymagań zasadniczych, zapisanych między innymi w załączniku 1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Obowiązek dopełnienia tych wymagań ciąży na wszystkich podmiotach, które wprowadzają do obrotu i oddają do użytku maszyny na rynku Unii Europejskiej. Jednym z warunków spełnienia wymagań zasadniczych umożliwiającego oznakowanie maszyny znakiem CE jest wykonanie analizy ryzyka.
 • Budowa dźwigników do podnoszenia pojazdów. Zmiany w normie PN-EN 1493 Podnośniki pojazdów (58)
  Rozwój techniki, wraz z nim zachowanie coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa przyczyniły się do zmian w normie PN-EN 1493. Podnośniki pojazdów, która w 2023 r. została zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W dniu publikacji artykułu norma nie ma jeszcze statusu normy zharmonizowanej.
 • Punkty i stacje ładowania w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych (62)
  Zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do zadań Urzędu Dozoru Technicznego włączono realizację badań technicznych stacji ładowania oraz punktów ładowania. Dotyczy to urządzeń, które stanowią element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. W nowelizacji ustawy uregulowano zasady instalacji punktów ładowania w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
 • Zmiany otoczenia prawnego Urzędu Dozoru Technicznego. Elektrownie wiatrowe (66)
  23 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 553).

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism