Aktualności BHP 2017/10

 • Nowości
  • Bezpieczeństwo pracowników w zielonych miejscach pracy (1-3)
   Cały świat stawia na wspieranie nowych ekologicznych technologii, na redukcję gazów cieplarnianych oraz ilość produkowanych odpadów. Dążymy do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Podczas wszystkich tych działań powstaną różnorodne "zielone miejsca pracy". Ich tworzenie to wyzwanie w zakresie bhp.
  • Dozór techniczny nad urządzeniami do odzyskiwania oparów paliwa (3)
   Pod koniec lipca Senat bez poprawek przyjął nowelę ustawy o dozorze technicznym, która daje Urzędowemu Dozorowi Technicznemu prawo do kontrolowania sprawności urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Pracodawcy mogą samodzielnie sprostować protokół powypadkowy (4)
   Pracodawca, który sporządził lub zatwierdził protokół powypadkowy, może we własnym zakresie oraz bez "uprzedniego" angażowania sądu powszechnego sprostować nieprawidłowości zawarte w takim "własnym" dokumencie prywatnym, jeżeli są one niezgodne ze stanem faktycznym, nieprawdziwe lub bezpodstawne, jeżeli mogą mieć istotny wpływ na rozmiar obciążeń składkowych na pracownicze ubezpieczenia wypadkowe - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 2016 r., I PK 270/15.
  • Procedura wprowadzania regulaminu pracy (5)
   Dla ważności i skuteczności prawnej regulaminu pracy konieczne jest, aby został on wprowadzony z zachowaniem trybu przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Natomiast regulamin pracy wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową nie ma mocy wiążącej - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 21 marca 2001 r. sygn. akt I PKN 320/2000.
 • Temat numeru
  • Bezpieczna eksploatacja wózka podnośnikowego (8-9)
   Specyfika pracy operatora wózka podnośnikowego, szczególnie zatrudnionego w magazynie, firmie spedycyjnej czy logistycznej, wymaga od operatora nie tylko wykonywania prac związanych z jego obsługą, ale również innych prac transportowych wykonywanych przy użyciu różnych pomocniczych środków transportu, a nawet ręcznych prac transportowych. Na co zwrócić szczególną uwagę, by eksploatacja wózka podnośnikowego była bezpieczna?
 • Warunki pracy
  • Szatnia dla pracowników (6-7)
   Przepisy nakładają na niektórych pracodawców obowiązek stworzenia w zakładzie pracy szatni. Jednak to, jakiego rodzaju będzie to szatnia i jakie musi spełniać wymogi, zależy między innymi od charakteru pracy, jaką wykonują pracownicy, jak też od jej umiejscowienia w firmie. Zatem jak, gdzie i w jakim przypadku zorganizować szatnię? W artykule podano kilka wskazówek właściwego jej urządzenia.
  • Bezpieczne zejście do studzienek kanalizacyjnych (10)
   Czy dopuszcza się montaż stopni złazowych w kominach studni kanalizacyjnych o wymiarach 0,5 m x 0,5 m? Jaki musi być minimalny prześwit otworu każdej studni kanalizacyjnej, do której wchodzą pracownicy? Wykonawca podczas prac remontowych stwierdził, że zamontowanie stopni zawęzi prześwit do wymiarów nienormatywnych oraz uniemożliwi zejście pracownika do komory studni.
  • Jedna kobieta w zakładzie pracy a pomieszczenia higienicznosanitarne (10)
   Zakład zatrudnia 7 mężczyzn oraz ma zamiar zatrudnić na umowę zlecenie 1 kobietę do prac porządkowych, sprzątania itp. na kilka godzin w tygodniu. Czy pracodawca musi w takim wypadku zapewnić oddzielne pomieszczenia socjalne dla mężczyzn i kobiety? Czy w takim przypadku np. toaleta może być damska i męska?
  • Czy pracownik młodociany może obsługiwać strugarkę? (11)
   Czy wobec zapisu z instrukcji obsługi strugarki od producenta: "Strugarka czterostronna może być obsługiwana przez dwie osoby: jedną na stanowisku załadunku, a drugą przy odbiorze materiału", na stanowisku odbioru może pracować młodociany?
  • Częstotliwość przeglądu elektronarzędzi (12)
   Czy przegląd elektronarzędzi, np. wiertarki jest obowiązkowy? Jak powinien wyglądać taki przegląd?
  • Organizacja stanowisk pracy biurowej (13)
   Do naszego działu przewidywane jest przyjęcie 4 nowych pracowników, co wiąże się ze wstawieniem dla nich dodatkowych biurek i komputerów. Czy są określone minimalne odległości pomiędzy poszczególnymi biurkami pracowników? Ile maksymalnie osób może pracować na określonej powierzchni? Czy przepisy precyzyjnie określają te kwestiw?
 • Wypadki przy pracy
  • Brak kontaktu z pracownikiem a protokół powypadkowy (14)
   Robotnik drogowy w pewnym momencie wyszedł na drogę i został potrącony przez samochód. Na miejscu zdarzenia policja stwierdziła u poszkodowanego 2,5 promila alkoholu, sprawca był trzeźwy. Nie ma kontaktu z poszkodowanym pracownikiem, nie ma również jego wyjaśnień. Czy można sporządzić protokół powypadkowy na podstawie notatki policji (jest świadek wypadku), ale bez wyjaśnień poszkodowanego? Co ewentualnie potem z podpisem na protokole? Jednocześnie zespół powypadkowy ma problem z określeniem urazu, ponieważ żadnych złamań nie było, ale prawdopodobnie u poszkodowanego wystąpiły potłuczenia.
  • Kiedy trzeba przesłać protokół powypadkowy do ZUS? (14)
   W jakich przypadkach należy wysyłać protokół i dokumentację powypadkową do ZUS? Czy tylko wówczas, gdy pracownik stara się o odszkodowanie? Czy wysyła się protokół powypadkowy tylko w celu ustalenia uszczerbku na zdrowiu, czy też w celu uznania zdarzenia przez ZUS za wypadek przy pracy? Jak prawidłowo należy postąpić, gdy pracownik rezygnuje z ubiegania się o odszkodowanie?
  • Zagrożenia mechaniczne w gospodarstwie rolnym (15-16)
   Praca w gospodarstwie rolnym odznacza się bardzo licznymi zagrożeniami mogącymi prowadzić do wypadków. Szczególny charakter mają zagrożenia mechaniczne, które w zależności od konkretnego przypadku mogą skutkować urazami lekkimi, ciężkimi lub w skrajnych przypadkach nawet śmiercią poszkodowanego. Na co należy zwrócić uwagę podczas zmechanizowanych prac w gospodarstwie rolnym, by zminimalizować ryzyko wypadku?
 • Substancje niebezpieczne BHP
  • Jaka klasa ochronności lamp zabezpiecza przed porażeniem elektrycznym
   W jakiej klasie ochronności powinna być oprawa oświetleniowa, zainstalowana ok. 1 m nad misą z gorącą (temp. 100o C) kąpielą wodną, aby zabezpieczała przed porażeniem elektrycznym? W misie prowadzony jest proces barwienia w środowisku kwaśnym pH 2.
  • Bezpieczeństwo pomieszczeń podczas sporządzania roztworów roboczych środków dezynfekujących
   Jakie wymagania bezpieczeństwa powinny spełniać pomieszczenia i miejsca do sporządzania roztworów roboczych środków dezynfekujących stosowanych w procesach dezynfekcji?
  • Ochronniki słuchu dla pracowników
  • Badania sanitarno-epidemiologiczne dla pracowników magazynu produktów spożywczych
  • Jak zapewnić bezpieczeństwo kobietom w ciąży podczas wykonywania pracy o wysokim natężeniu hałasu