Aktualności BHP 2019/146 (09)

 • Przepisy z komentarzem
  • Jakim zmianom ulegnie uznawanie kwalifikacji operatora sprzętu do robót ziemnych I montera rusztowań (3)
   Już wkrótce kwalifikacje m.in. operatora sprzętu do robót ziemnych, operatora maszyn i urządzeń do produkcji betonu, montera rusztowań, zdobytych w innym kraju UE czy państwach członkowskich porozumienia EFTA, będzie zatwierdzać Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie nowego rozporządzenia. Skąd ta zmiana i jakich kwalifikacji będzie dokładnie dotyczyć?
  • Badanie stanu trzeźwości pracowników jest kontrowersyjne (4)
   Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie objaśnienia prawnego w kwestii uprawnienia pracodawcy do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika. Była to reakcja na stanowisko, jakie w tej sprawie zajął UODO.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Czy orzeczenie o chorobie zawodowej jest do obalenia „zwykłymi” dowodami (5)
   Jeżeli jednostki orzekające o chorobie zawodowej jednolicie orzekną, że dane schorzenie nie jest taką chorobą, orzeczeń tych w ślad za nimi decyzji odmawiającej uznania schorzenia za chorobę zawodową nie da się obalić innymi dowodami w postaci zeznań świadków czy zaświadczeń lekarskich uzyskanych w trybie konsultacji lub badań – orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z 29 marca 2019 r.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Działania, które należy podjąć po przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego (6)
   Przeprowadzenie oceny ryzyka poprzez określenie, czy ryzyko jest małe, czy duże to jeszcze nie wszystko. Konieczne jest również wskazanie, jakie działania należy podjąć, aby obniżyć poziom ryzyka zawodowego tam, gdzie jest on nieakceptowalny. Tak więc przeprowadzona ocena nie jest wieczna.
 • Szkolenia BHP – pytania i odpowiedzi
  • Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec pracownika nieobecnego na szkoleniu bhp (7)
   Pracodawca zorganizował szkolenie okresowe bhp dla pracowników i poinformował ich o terminie i miejscu jego przeprowadzenia. Czy w sytuacji, kiedy pracownik nie przyjdzie na szkolenie z własnej winy, pracodawca może żądać od niego odbycia szkolenia na jego koszt i przedstawienia zaświadczenia o odbytym szkoleniu?
  • Jak udokumentować egzamin ze szkolenia okresowego bhp w formie ustnej? (7)
   Czy egzamin po szkoleniu okresowym bhp może być przeprowadzony w formie ustnej, jako rozmowa z osobą przechodzącą szkolenie? Czy w aktach musi być jakikolwiek dokument potwierdzający, że egzamin się odbył? W jaki sposób powinien się odbyć egzamin w przypadku samokształcenia kierowanego?
  • Czy potrzebne jest szkolenie bhp w przypadku delegowania pracownika do pracy za granicą? (8)
   Pracownicy wyjeżdżają w delegację służbową do innego zakładu pracy za granicą. Będą wykonywać tę samą pracę co w kraju. Mają aktualne szkolenia stanowiskowe i okresowe bhp. Czy w nowym miejscu pracy powinni przejść szkolenia stanowiskowe bhp? Czy wystarczy im szkolenie stanowiskowe, które przeszli w zakładzie w kraju?
  • Czy dopuszczalny jest kilkudniowy instruktaż stanowiskowy prowadzony przez kilku instruktorów (9)
   Czy instruktaż wstępny stanowiskowy dla stanowisk robotniczych może być rozłożony w czasie na kilka dni (np. 4 dni po 2 godziny)? Czy instruktaż wstępny stanowiskowy, który rozkładany jest na dwa dni, może być przeprowadzany i podpisywany przez dwóch kierowników/mistrzów/brygadzistów?
 • Temat numeru
  • Jak wykorzystać w firmie dane o kosztach wypadków przy pracy (10)
   Odpowiednia informacja o wypadkach i ich kosztach jest potrzebna do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie. Wykorzystując wyniki obliczania kosztów wypadków, warto stworzyć odpowiedni system informacji o wypadkach i ich kosztach.
 • Służba bhp
  • Rola inspektora pracy w kształtowaniu struktury służby bhp (12)
   Rolą pracodawcy jako organizatora prowadzonej działalności jest dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb i specyfiki zakładu. Wyjątkiem od pełnej swobody w obrębie obsady poszczególnych działów stanowi komórka bhp. Ograniczenia w zakresie jej struktury wynikają z przepisów prawa pracy, w tym uprawnień inspektorów pracy jako organów kontroli i nadzoru.
  • Kto może zastąpić chorego pracownika służby bhp (13)
   W zakładzie „X” pracownik służby bhp jest na zwolnieniu lekarskim L4. Czy może go zastąpić na czas nieobecności pracownik tej samej firmy wykonujący inne funkcje w zakładzie, posiadający ukończone studia o kierunku/specjalizacji bhp? Pracownik mimo studiów kierunkowych bhp nie wykonywał wcześniej tej funkcji. Czy istnieje możliwość prowadzenia przez tę osobę szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych pracowników?
 • Prawa i obowiązki
  • Posiedzenie komisji bhp a prawo odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego (14)
   Obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników jest powołanie komisji bhp jako organu doradczego i opiniodawczego. Posiedzenia komisji powinny odbywać się raz na kwartał – w składzie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy. Czy w przypadku gdy posiedzenie komisji przypada w sezonie urlopowym, pracodawca ma prawo odwołać członka komisji z urlopu wypoczynkowego?
  • Czy pracodawca może przeprowadzać kontrole zawartości szafek pracowniczych (15)
   To, co pracownicy trzymają w szafkach pracowniczych, czasami zadziwia pracodawców. O ich zawartości często dowiadują się dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem. Byli pracownicy pozostawiają po sobie różne pamiątki, np. butelki po alkoholu. Rodzi się więc pytanie, czy pracodawca ma prawo kontrolować szafki pracownicze pod względem ich zawartości? Jakie konsekwencje poniesie pracownik, jeżeli kontrola stwierdzi, że w szafce znajduje się np. alkohol?
  • Czy można potwierdzić kserokopie dokumentów bhp „za zgodność z oryginałem” (16)
   Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie bhp, mogę potwierdzać ksero dokumentów pieczątką za zgodność z oryginałem?
 • Orzecznictwo sądowe
  • 50 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za brak szkolenia bhp (17)
   Konsekwencje nieprzekazania pracownikowi dostatecznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy obciążają pracodawcę. Jest tak, ponieważ pracowniczy obowiązek przestrzegania przepisów bhp to jednocześnie prawo do posiadania wiedzy w tym zakresie. Dopiero po przeszkoleniu pracownika można wymagać od niego stosowania się do przepisów bhp.
 • Dokumenty bhp
  • Lista kontrolna przeglądu obiektów należących do szkoły (19)
   Aby mieć pewność, że stan bhp wszystkich obiektów należących do szkoły odpowiada przepisom, a także w celu właściwego przeprowadzenia ich przeglądów pomocne będzie skorzystanie z listy kontrolnej. Jest to dokument pomocniczy i może stanowić dowód w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektów szkoły.
  • Zastrzeżenia poszkodowanego do ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (20)
   Zgodnie z przepisami § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego. Jednak forma zgłoszenia takich uwag i zastrzeżeń przez poszkodowanego nie została przez przepisy określona. Można jednak założyć, że do celów dowodowych takie zgłoszenie przez poszkodowanego powinno przybrać formę pisemną. Niestety wzór takiego dokumentu nie został przez przepisy ściśle określony. Mając to na uwadze, opracowaliśmy wzór, który z całą pewnością ułatwi prowadzenie dokumentacji w postępowaniu powypadkowym.

Aktualności BHP - cały wykaz