Aktualności BHP 2021/184

 •  Nowości
  • Będą konsekwencje finansowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno” (3)
   Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy podatkowej w ramach Polskiego Ładu. Wśród unormowań, które ma zawierać, znajdują się przepisy dotyczące przeciwdziałania „szarej strefie”. Wszelkie negatywne konsekwencje nielegalnego zatrudnienia i wypłacania nieewidencjonowanych wynagrodzeń zostaną przeniesione na pracodawcę. I to zarówno w części PIT, jak i składek ZUS.
  • Praca w handlu w niedziele i święta – będą nowe ograniczenia (4)
   Do Sejmu wpłynął projekt ustawy nowelizujący przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Głównym założeniem jest zaostrzenie zasad związanych z handlem w te dni w placówkach pocztowych. Jak będzie zdefiniowana „przeważająca działalność pocztowa”? jakie dodatkowe obowiązki czekają pracodawców korzystających z wyłączeń w zakresie handlu w niedzielę?
  • Są zmiany w ustawie o odpadach (5)
   Dnia 23 września 2021 r. weszła w życie ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami dla branży odpadowej.
  • Przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznych doręczeń (5)
   Doręczenie elektroniczne będzie podstawowym sposobem wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi, która wymaga potwierdzenia nadania lub odbioru. Podpisana przez prezydenta nowelizacja przepisów o doręczeniach elektronicznych przesuwa termin wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (tzw. e-doręczeń). Wejście w życie przepisów – zaplanowane na 21 lipca 2021 r. – przesunięto na 5 października br.
 • Przepisy z komentarzem
  • Konsekwencje zniesienia stanu epidemii (6)
   Czwarta fala epidemii przybiera na sile, ale jeszcze dwa miesiące temu pojawiły się głosy o możliwości zniesienia stanu epidemii. W końcu liczba chorych na COVID-19 malała, rosła liczba zaszczepionych pracowników i luzowane były obostrzenia. Co się zatem stanie, gdy zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego? Do kiedy będą obowiązywały szczególne zasady dotyczące np. profilaktycznych badań lekarskich pracowników i szkoleń bhp?
 • Służba BHP
  • Czynny udział służby bhp w ramach procedury odwoławczej przed organami Państwowej Inspekcji Pracy (8)
   W szczególnej orbicie zainteresowania organów Państwowej Inspekcji Pracy znajduje się problematyka z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Nieprawidłowości w tym  zakresie inspektorzy regulują w drodze nakazów administracyjnych, od których pracodawca może się odwołać. Czy pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika służby bhp do uczestnictwa w procedurze odwoławczej? A może pracownik służby bhp może z własnej inicjatywy domagać się udziału w postępowaniu przed organem II instancji?
  • Poziom szkoleń bhp oraz adaptacja zawodowa – 16 zadanie pracowników służby bhp (9)
   Dopuszczenie pracowników do pracy powinno poprzedzać zapewnienie właściwego szkolenia bhp – przeprowadzonego na odpowiednim poziomie, zgodnie z programem szkolenia. Nie bez znaczenia jest również zaadaptowanie nowo zatrudnionych pracowników u pracodawcy. Zarówno proces szkoleń bhp, jak też adaptacja zawodowa pracowników powinny przebiegać z udziałem służby bhp. współudział nie oznacza oczywiście powierzenia pracownikom służby bhp wykonywania zadań na zasadzie wyłączności.
 • Obowiązki pracodawcy
  • Czy wyposażyć pracownika w specjalistyczne obuwie (14)
   Odpowiedź może wydać tylko lekarz medycyny pracy. Należy skierować pracownika na badanie lekarskie, żeby się upewnić, czy może dalej wykonywać pracę np. woźnej. Skoro używa wkładek ortopedycznych, to musi chorować na schorzenia układu ruchu lub kręgosłupa.
 • Temat numeru
  • Zatrudnienie młodocianego w celu przygotowania zawodowego lub do prac lekkich (12)
   W Kodeksie pracy w szczególny sposób uregulowano zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników poniżej 18 roku życia. Odrębne unormowania dotyczące młodocianych wynikają z konieczności zapewnienia odpowiedniej opieki pracownikom niepełnoletnim i umożliwienia im łączenia pracy z kontynuacją nauki. O czym musi pamiętać pracodawca, zatrudniając pracowników młodocianych.
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – ciężki wypadek w trakcie przycinania skrzydła drzwi (15)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło w trakcie prac remontowych lokalu mieszkalnego w kamienicy. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
 • Warunki pracy
  • Nowo wybrany SIP a pracownicze badania profilaktyczne (16)
   Instytucjonalny nadzór nad warunkami pracy sprawowany przez Państwową Inspekcję Pracy w wielu przypadkach okazuje się być symboliczny i niewystarczający. W zakładach pracy, w których funkcjonują związki zawodowe istnieje możliwość utworzenia społecznej inspekcji pracy. Pytanie zatem, czy nowo wybrany społeczny inspektor pracy powinien zostać skierowany przez pracodawcę na profilaktyczne badania lekarskie w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków?
 • Szkolenia BHP
  • Wątpliwości dotyczące szkoleń bhp (RODO) (18)
   Wśród praktyków działających zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzanych danych osobowych nadal pojawiają się wątpliwości, czy poszczególne dane osobowe zatrudnionych powinny być w ogóle przetwarzane, a jeśli tak, to kto może mieć do nich dostęp i je przetwarzać (pozyskiwać, umieszczać w dokumentacji). Wiele wątpliwości pojawiło się przy okazji organizowania szkoleń w dziedzinie bhp.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kiedy pracodawca odpowie za szkodę (20)
   Pracodawca może odpowiadać za szkody w pojazdach znajdujących się na zamkniętym parkingu, którego jest właścicielem lub zarządcą, z tytułu umowy przechowania.
  • Czy przeprowadzać przeglądy przewodów zasilających (20)
   W obowiązującym stanie prawnym brak jest precyzyjnych przepisów dotyczących czasokresów badań eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych, w tym przewodów odłączalnych zasilających odbiorniki energii elektrycznej.
  • Kiedy nałożyć karę porządkową (21)
   Jeżeli w określonych pomieszczeniach zakładu pracy obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia określonych przedmiotów, to jego wniesienie powoduje naruszenie przyjętego porządku w procesie pracy i może stanowić przesłankę do ukarania pracownika upomnieniem lub naganą.
 • COVID-19 a BHP
  • Jak uniknąć najczęstszych pułapek w pracy hybrydowej (22)
   Wygląda na to, że praca hybrydowa pozostanie już z nami na stałe. To rodzaj elastycznej formy pracy, w której pracownicy wykonują część swojej pracy zdalnie, a część w biurze. Ma wiele zalet i opcji, ale także kryje w sobie kilka pułapek. W materiale opisano najczęstsze problemy pracy hybrydowej oraz jak ich uniknąć.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna (23)
 • Szkolenia bhp – eksperci odpowiadają
  • Jakie szkolenie dla pracownika pełniącego zadania służby bhp (24)

Aktualności BHP - cały wykaz