•  Nowości
  • Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym (3)
   Pod koniec czerwca zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Głównym jego celem jest dostosowanie przepisów do obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych. Nowe przepisy wejdą w życie 30 września 2023 r. Sprawdź najważniejsze zmiany.
 • Przepisy z komentarzem
  • Jak nałożyć karę porządkową na pracownika (5)
   Kary porządkowe są narzędziem stosowanym w celu ukarania pracowników za przewinienia. Żeby uniknąć ryzyka, że decyzja o nałożeniu kary zostanie podważona, pracodawca musi przestrzegać określonych wymogów formalnych. Jakich?
 • Społeczna Inspekcja Pracy
  • Prawo wstępu społecznego inspektora pracy do pomieszczeń zakładu pracy (8)
   Społeczny inspektor pracy, realizując swoje uprawnienia i obowiązki kontrolne, nie może działać wyłącznie zza biurka. Kluczowym uprawnieniem, jakie mu przysługuje, jest prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy. Wydawać by się mogło, że wszystko jest tu jasne. Jednak diabeł tkwi w szczegółach.
 • Temat numeru
  • Woda i inne napoje nie tylko latem (10)
   Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia. Pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych oprócz wody trzeba zapewnić też inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Niby wszystko jasne, ale czym jest „woda zdatna do picia”? czy pracownicy mogą mieć konkretne oczekiwania co do składu wody?
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czym jest szczegółowy program szkolenia wstępnego bhp (13)
   Przepisy zobowiązują pracodawcę do opracowania i przechowywania szczegółowego programu szkolenia wstępnego bhp, które składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.
  • Co ze szkoleniami bhp w formie online po 1 lipca (14)
   Od 1 lipca 2023 r. nie będzie można prowadzić szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp zdalnie. Wyjątkiem będą tylko szkolenia wstępne bhp pracowników zatrudnianych w formie pracy zdalnej na stanowisku administracyjno-biurowym. Pozostałe szkolenia okresowe powinny być prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp w formie określonej dla danej grupy pracowników.
  • Jak szkolić pracowników zatrudnionych przed 2004 rokiem (14)
   Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia wstępnego bhp (instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego) będzie dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w dacie przeprowadzania szkolenia.
  • Jak numerować zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (15)
   Numerację rejestru szkoleń zaczynamy od chwili podjęcia szkoleń przez pracodawcę, czyli np. w połowie roku 1/23.
  • Czy pielęgniarkę można szkolić w formie samokształcenia kierowanego (15)
   To pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, ustala częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, wziąwszy pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania pracy oraz wyniki oceny ryzyka zawodowego. Kwalifikuje też pracowników do poszczególnych grup szkoleniowych i wybiera formę realizacji szkolenia.
  • Czy można wypełnić kartę szkolenia wstępnego dla zleceniobiorcy (16)
   Jeżeli zleceniobiorca odbywa szkolenie wstępne bhp, to powinno zostać to udokumentowane w karcie szkolenia wstępnego bhp, której wzór określono w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Dyscyplinarka za spóźnione doręczenie L4 (17)
   Nieusprawiedliwione nadzwyczajnymi okolicznościami opóźnienie w doręczeniu pracodawcy zwolnienia lekarskiego (przy braku poinformowania o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności) stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczy. Jest to zatem podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
 • Dobre praktyki BHP
  • Jak angażować pracowników w zagadnienia bezpieczeństwa pracy (18)
   Angażowanie wszystkich pracowników w tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego środowiska pracy to podstawowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem. Jak zainteresować pracowników zagadnieniami bhp? Jest na to kilka sposobów. Można wykorzystać narzędzia szkoleniowe, harmonogramy audytów, codzienne spotkania, obchody dni bhp i wiele innych. W artykule przedstawiono kilka prostych rozwiązań stosowanych w wielu zakładach pracy.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy wpisać hałas bez przekroczeń NDN w skierowaniu na badanie (20)
   Przepisy nie konkretyzują, jak postępować w przypadku wyników pomiarów, które wskazują brak przekroczeń NDN.
  • Czy mobilna rampa załadunkowa podlega pod Urząd Dozoru Technicznego (20)
   Żeby sprawdzić, czy wynajmowana mobilna rampa przeładunkowa została zakwalifikowana jako podest ruchomy załadowczy, należy zweryfikować zapisy deklaracji zgodności.
  • Czy każda maszyna musi mieć wyłącznik awaryjny (21)
   Nie każda maszyna musi mieć wyłącznik awaryjny.
  • Czy hydraulik musi posiadać uprawnienia kwalifikacyjne (21)
   Pracownik wykonujący prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych, nawet przy wyłączonym napięciu, powinien posiadać wymagane w tym zakresie uprawnienia kwalifikacyjne.
 • Wypadki przy pracy
  • Dokumentacja medyczna w protokole powypadkowym (22)
   W trakcie badania wypadków przy pracy często pojawia się następująca wątpliwość: czy zespół powypadkowy ma obowiązek dołączyć do protokołu powypadkowego każdą dokumentację medyczną związaną z urazem, którą posiada poszkodowany. Jak to wygląda w praktyce?
 • Lista kontrolna
  • Lista kontrolna zagrożeń maszynami (23)
 • Plakat
  • Be safe or go home (24)

Aktualności BHP - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment