• Nowe klasy zagrożeń chemikaliów i ich oznakowanie
    Dnia 31 marca 2023 r. opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/707 z 19 grudnia 2022 r. w odniesieniu do klas zagrożenia oraz kryteriów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie zmienia rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP). Nowe rozporządzenie obowiązuje od 20 kwietnia 2023 r., ale klasyfikacja i oznakowanie substancji według nowych kryteriów nastąpi dopiero od 1 maja 2025 r.

Aktualności BHP - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment