• Zakłady przetwórstwa mleka – warunki powstrzymania się pracownika od pracy
  Przetwarzanie mleka i jego pochodnych wiąże się ze szczególnymi wymogami w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Zatrudniony, który ma bezpośrednią styczność z przetwarzanymi surowcami, a ma uszkodzony naskórek dłoni, nie powinien być dopuszczony do pracy. Należy zatem przyjąć, że pracownik z własnej inicjatywy powinien powstrzymać się od pracy, jeżeli skóra jego dłoni jest uszkodzona. To tylko jedna z najważniejszych zasad bezpiecznej pracy. Na czym polega?
 • Nowe zasady bhp przy czyszczeniu powierzchni i malowaniu natryskowym
  Od 10 stycznia 2024 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 12 września 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym.
 • Kiedy kontrola węży spawalniczych
  Pytanie: W rozporządzeniu w sprawie bhp przy pracach spawalniczych podane jest: „Szczelność i wytrzymałość eksploatowanych węży powinny być kontrolowane w okresach ustalonych stosownie do warunków ich eksploatacji, lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał”. Czy węże zbadane, które przeszły pozytywnie kontrole, są oznakowane datą z kontroli czy datą następnej kontroli? Czy wszystkie węże spawalnicze podlegają kontroli co 3 miesiące, czy może są odstępstwa?
 • Brak zimowych opon a powstrzymanie się od pracy
  W zależności od konkretnego przypadku obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracowników w narzędzia pracy (szeroko rozumiane). Jeżeli pracownik wykonuje pracę na terenie zakładu, to narzędziem będzie między innymi komputer wyposażony w monitor ekranowy, jeśli ma się przemieszczać poza zakładem – właściwy będzie samochód służbowy. Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni opon zimowych? Czy będzie to wystarczający powód do powstrzymania się od użytkowania samochodu, a tym samym – od pracy?
 • Co zrobić, jeśli wypadkowi ulegnie wolontariusz w szpitalu
  Pytanie: Wolontariusz pracuje na terenie szpitala. Jakie świadczenia przysługują wolontariuszowi w związku z wypadkiem przy pracy?
 • Jakich rękawic używać w pracy z wiertarką udarową
  Czy podczas używania wiertarki ręcznej udarowej pracownik może używać rękawic bawełnianych?
 • Co, jeśli wydatek energetyczny zostanie przekroczony
  Jakie działania musi podjąć pracodawca, jeżeli pomiar w zakresie wydatku energetycznego na stanowisku pracy zostanie przekroczony o ponad 50%. Dotyczy to kobiet pracujących w pomieszczeniach zamkniętych ogrzewanych.
 • Co powinna zawierać ocena zagrożenia wybuchem
  Jaki przepis mówi, co powinna zawierać ocena zagrożenia wybuchem, jaki powinien być układ dokumentu?
 • Czynnik ludzki w środowisku pracy – czym jest i jak go badać
  Niewłaściwe zachowanie się pracownika to jedna z najczęstszych przyczyn wypadku przy pracy. Kiedy badamy wypadki przy pracy i projektujemy działania w zakresie budowania kultury bezpieczeństwa, systemów zarządzania bhp czy ograniczania ryzyka zawodowego, to zwracamy uwagę właśnie na czynnik ludzki w środowisku pracy. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu z bliska. Czym jest czynnik ludzki w problematyce bhp, jak go rozumieć i jak wykorzystać?
 • Temperatura w pomieszczeniu przydzielonym inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w sezonie zimowym
  Sezon zimowy, w szczególności styczeń, to okres, w którym w jednostkach organizacyjnych PIP realizowane są działania związane ze sprawozdawczością roczną. Nie oznacza to bynajmniej, że zimą inspektor nie pojawi się na kontroli w zakładzie. Z ustawy o PIP wynika, że w miarę możliwości należy inspektorowi zapewnić oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem. Czy oznacza to, że temperatura w takim pomieszczeniu powinna wynosić nie mniej niż 18oC?
 • Rzeźnik – szkolenie wstępne stanowiskowe
  Celem instruktażu stanowiskowego jest zdobycie przez rzeźnika wiedzy i umiejętności z zakresu czynników środowiska pracy występujących przy pracy oraz zapoznanie się z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Rzeźnik powinien także poznać sposoby ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Ponadto instruktaż stanowiskowy bhp musi zaznajomić rzeźnika z bezpiecznymi metodami pracy, ze sposobami bezpiecznej obsługi urządzeń i narzędzi używanych w pracy rzeźnika. W artykule omówiono zagadnienia, jakie należy omówić w czasie instruktażu stanowiskowego.
 • Zwracanie uwagi pracownikowi jako obowiązek prawny społecznego inspektora pracy
  Realizując swoje szerokie kompetencje w zakresie kontroli i nadzoru, społeczni inspektorzy pracy mogą spotkać się z rozmaitymi sytuacjami. W przypadku nieprzestrzegania przez pracowników przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy społeczny inspektor pracy jest nie tyle uprawniony, ale obowiązany reagować. Podstawową formą jest zwrócenie uwagi pracownikowi. Tradycyjnie przepisy ustawy są mało precyzyjne, co może wywoływać wątpliwości w zakresie prawidłowego wywiązywania się z obowiązku przez społecznego inspektora pracy.
 • Jakie szkolenie dla kierownika komórki służby bhp
  Czy kierownicy komórek służby bhp powinni, poza szkoleniem okresowym dla służb bhp, przechodzić szkolenie dla osób kierujących pracownikami i szkolenie w formie instruktażu dla stanowisk wykonujących prace szczególnie niebezpieczne?
 • Czy specjalista bhp musi prowadzić szkolenia w ramach etatu
  Czy specjalista ds. bhp zatrudniony na umowę o pracę w ramach obowiązków służbowych i etatu musi prowadzić szkolenia okresowe dla załogi? Czy osoba prowadząca takie szkolenie jest zobligowana do ukończenia kursu pedagogicznego?

Aktualności BHP - cały wykaz