•  Nowości
   • Nowe obowiązki pracodawców dotyczące weryfikacji niekaralności pracowników (3)
    W połowie lutego weszły w życie nowe przepisy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Rozszerzają one obowiązki pracodawców, którzy prowadzą działalność związaną z opieką nad osobami małoletnimi, w zakresie weryfikacji niekaralności osób podejmujących pracę z dziećmi. Co się dokładnie zmieniło?
   • Już wkrótce nowy wykaz NDS (4)
    Najprawdopodobniej już w kwietniu pojawi się nowy wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Trwają konsultacje dotyczące zmian w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 12 czerwca 2018 r. Co się dokładnie zmieni?
   • Już od lipca 2024 roku czarne skrzynki w samochodach (7)
    Od 7 lipca 2024 r. każdy nowy samochód sprzedawany w Unii Europejskiej będzie musiał być wyposażony w czarną skrzynkę. W ciężarówkach i autobusach pojawi się od 7 stycznia 2026 r. System będzie zapisywał dane z wypadków.
  • Temat numeru
   • Pies lub kot w miejscu pracy – praktyczne wątpliwości (8)
    Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Do pracodawcy należy też monitorowanie czynników psychospołecznych, w tym stresu zawodowego związanego z pracą, ale też weryfikacja jakości, ilości pracy oraz sposobu wykorzystywania czasu pracy. Jak w te działania wpisuje się możliwość przyprowadzania do pracy zwierząt lub brak takiej możliwości? Co na to bhp? bezpośrednich przepisów oczywiście brakuje. Czy jeśli zatem nie jest zabronione, to pies w pracy będzie dozwolony?
  • Wywiad z ekspertem
   • Pracownik udaje, czy jest rzeczywiście chory? Jak to sprawdzić (11)
    Pracodawca często podejrzewa, że pracownik może nieprawidłowo wykorzystywać zwolnienie lekarskie. Co, jeśli ten jest nieobecny w pracy bez uzasadnionego powodu? Jakie pracodawca może wtedy podjąć działania w celu zweryfikowania stanu zdrowia podwładnego? Ma wprawdzie pewne możliwości działania, ale musi przestrzegać określonych procedur, żeby działać zgodnie z prawem.
  • Warunki pracy
   • Czy da się poprawić zdrowie psychofizyczne i zdolność do pracy nauczycieli (14)
    Nauczyciele są bardzo podatni na stres zawodowy, a tym samym jego negatywne skutki. Poza typowymi obciążeniami związanymi z pracą są przecież narażeni na specyficzne wymagania. To agresywne zachowania uczniów, konieczność dopasowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, utrzymanie dyscypliny w klasie czy roszczeniowe postawy rodziców. Z badania CIOP-PIB (Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego) wynika, że wysoki poziom tych wymagań przekłada się na gorsze funkcjonowanie zawodowe nauczycieli. Skutkuje to obniżonym poczuciem własnej skuteczności, wyższym poziomem wyczerpania zawodowego czy pogorszeniem efektywności nauczania. Jakie wnioski płyną z przeprowadzonych badań?
   • Czas na holistyczne podejście do bezpieczeństwa pracy (16)
    W 2022 roku wystawiono prawie 1,3 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Przełożyło się to na 23,8 mln dni absencji chorobowej. Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa pracowników, uwzględniające aspekty związane z zapewnieniem wsparcia psychologicznego, budowaniem zdrowej kultury organizacyjnej oraz promocją dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa staje się korzystne nie tylko dla pracownika, ale również dla pracodawcy. Tak wskazują eksperci W&W Consulting. Co z tego wynika?
  • Pytania i odpowiedzi
   • Czy w skład zespołu powypadkowego może wejść pracownik innej firmy (17)
    Jeśli w firmie pracuje 20 o0sób, to dokonując analizy stanu faktycznego i prawnego, trzeba wziąć pod uwagę, że w opisanym przypadku w skład zespołu powypadkowego mogą wejść pracodawca i przedstawiciel pracowników posiadający aktualne szkolenie w dziedzinie bhp. nie może w skład zespołu powypadkowego wchodzić osoba, która nie jest pracownikiem firmy, gdzie wydarzył się wypadek.
   • Jakie są wymogi bhp w pracy z drukarkami 3D (17)
   • Czy za palenie papierosów można zwolnić z art. 52 Kodeksu pracy (18)
    Naruszenie przez pracowników obowiązującego zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach higienicznosanitarnych w jadalni czy kuchni zakładowej może być podstawą rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem przepisu art. 52 kp.
   • Czy można ładować wózki jezdniowe w hali magazynowej (19)
    Obowiązujące przepisy nie precyzują dokładnie wymagań wobec pomieszczenia/miejsca ładowania akumulatorów. W przypadku używania akumulatorów bezobsługowych trzeba co najmniej wygrodzić obszar ładowania, określić listę osób upoważnionych do obsługi tego miejsca, ustalić podstawowe zasady bhp i ppoż.
   • Jak oznaczyć hydrant zewnętrzny podziemny (20)
    Przepisy nie określają, w jaki sposób oznakować hydrant podziemny.
   • Czy przeprowadzić nową ocenę ryzyka przy monitorach ekranowych (20)
    Dokonane zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie wprowadziły nowego obowiązku w zakresie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy.
  • Wypadki przy pracy
   • Nowe skutki zdrowotne po kilku latach od wypadku przy pracy (21)
    W przypadku gdy niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wcześniej stwierdzonym wypadkiem przy pracy, związek tej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy powinien zostać stwierdzony przez lekarza zaświadczeniem lekarskim wystawionym na zwykłym druku. Tak wynika z wytycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tyle teoria… Ale co konkretnie zrobić, jeśli pracownik zgłasza nowe dolegliwości po kilku latach od wypadku?
  • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
   • Czy awans ze specjalisty na starszego specjalistę wymaga instruktażu (23)
    Osoba awansowana ze stanowiska specjalisty ds. jakości na stanowisko starszego specjalisty ds. jakości będzie podlegała instruktażowi stanowiskowemu bhp, w przypadku gdy awans wiąże się z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, a także gdy dochodzi do zmian, a zwłaszcza warunków techniczno-organizacyjnych, procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy.
  • Orzecznictwo sądowe
   • Niezbędne przejazdy to też czas pracy (24)
    Czasem pracy pracownika wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do czego konieczne jest stałe przemieszczanie się, jest także czas poświęcony na niezbędne przejazdy.

Aktualności BHP - cały wykaz