• Temat numeru: Kompendium wiedzy o odpadach – co musisz o nich wiedzieć
  • W jaki sposób prawidłowo klasyfikować odpady
   Powstające w przedsiębiorstwie odpady klasyfikuje się przez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów wymienionych w rozporządzeniu ministra klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Jak to wygląda w praktyce?
  • Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
   Produktem ubocznym może być przedmiot lub substancja powstająca w wyniku procesu produkcyjnego, ale niewytwarzana w samym procesie produkcyjnym (powstająca poza procesem związanym z produkcją docelowego produktu), niebędąca odpadem.
  • Czy zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych jest możliwa
   Posiadacz odpadów może zmienić klasyfikację odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, jeżeli udowodni, że nie mają właściwości niebezpiecznych. W przypadku zmiany klasyfikacji odpadów jest zobowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa (właściwego ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami) zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. Kiedy i w jaki sposób jest to możliwe?
  • Utrata statusu odpadów
   Odpady poddane odzyskowi (w tym recyklingowi), na które istnieje rynek zbytu i które mogą być wykorzystane do konkretnych celów, nie powodując negatywnych zmian w środowisku, mogą uzyskać status utraty odpadów.
  • Podstawowe zasady postępowania z odpadami
   Istnieje określona grupa procesów, które są zaliczane do możliwych dróg postępowania z odpadami. Jakich? Dowiesz się z tekstu.
  • Zakres odpowiedzialności za odpady
   Posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które mają stosowne uregulowania prawne w tym zakresie. Jaki jest zakres odpowiedzialności za odpady?
  • Jakie są obowiązki posiadaczy odpadów
   Posiadacz odpadów to wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będący w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Natomiast wytwórca odpadów to każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.
  • Magazynowanie i zbieranie odpadów
   Odpady należy zbierać i magazynować w sposób selektywny. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.
  • Ogólne zasady transportu odpadów
   Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady.
  • Z jakimi obowiązkami wiąże się wytwarzanie odpadów
   Przed rozpoczęciem działalności powinieneś zaplanować ilości i rodzaje odpadów, które będziesz wytwarzać. Jeśli oszacujesz, że ilości odpadów będą przekraczały limity, powyżej których wymagane jest uzyskanie decyzji na wytwarzanie odpadów, wówczas wniosek powinieneś złożyć co najmniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej.
  • Prowadzenie ewidencji – najważniejsze informacje
   Wszyscy posiadacze odpadów, a więc wszelkie firmy produkcyjne, firmy zajmujące się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, muszą prowadzić na bieżąco ich jakościową i ilościową ewidencję.Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów.
  • Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi
   Moduł do przygotowania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami jest zawarty w bazie danych o odpadach. Kto i na jakich zasadach musi je składać?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz