• Temat numeru: W jaki sposób zrealizować przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
  Istotna jest świadomość, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomości podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę, a także istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Więcej na ten temat przeczytasz w tym numerze specjalnym.
 • Słowniczek
  • Podstawowe informacje o warunkach przyłączenia do sieci
   Z artykułu dowiesz się, czym są warunki przyłączenia do sieci, które są przedmiotem wnioskowania przez nieruchomości ubiegające się o przyłączenie do nich.
  • Pierwszy krok procedury przyłączenia – składanie wniosku
   Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie tej nieruchomości do sieci. Jak przebiega taka procedura od strony formalnej?
  • Krok drugi, czyli pisemne potwierdzenie
   Przedsiębiorstwo jest obowiązane potwierdzić pisemnie złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Na czym to polega?
  • Ile potrwa wydanie warunków przyłączenia
   Na wydanie warunków przyłączenia podmiot będzie musiał poczekać. Ile? Tego dowiesz się z tekstu.
  • Jaki termin ważności mają warunki przyłączenia
   Zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo są ważne przez okres dwóch lat od ich wydania. Jeżeli okres ważności warunków zostanie skrócony, będą one nieważne.
  • Obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie wydawania warunków przyłączenia
   Z artykułu dowiesz się, jakie dokładnie są obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w obszarze przyłączeń do sieci.
  • Co powinny zawierać warunki przyłączenia do sieci
   Warunki przyłączenia do sieci stanowią swego rodzaju dokument o charakterze informacyjnym, który określa aspekty techniczne przyłączenia do sieci. Jakie jeszcze treści w nim znajdziesz i dlaczego są tak ważne?
  • Co, jeśli spotka Cię odmowa
   W przypadku wydania odmownych warunków przyłączenia do sieci kwestią podstawową jest brak zobowiązania po stronie przedsiębiorstwa do odbioru przyłącza i zawarcia umowy dotyczącej dostaw wody i odbioru ścieków.
  • Niewydanie warunków przyłączenia w terminie – dowiedz się, jakie kary za to grożą
   Wzorem prawa energetycznego, które od kilkunastu lat pozwala regulatorowi nakładać kary za niewydanie warunków przyłączenia w przewidzianym terminie, w sektorze wodno-kanalizacyjnym od roku 2020 są nakładane kary za owo przekroczenie. Jak wysokie kary mogą Ci grozić? Dowiesz się tego z artykułu.
  • Czy kara może być umorzona
   Nie ma możliwości umorzenia kary na wniosek, ale istnieją formalne sposoby na uniknięcie nałożenia kary z art. 29 ust. 3a ww. ustawy i zakończenie procesu bez orzeczenia o sankcji. Jakie? Dowiesz się z poniższego tekstu.
  • Różnice pomiędzy siecią a przyłączem
   W celu lepszego nadzorowania, a także dzielenia obowiązków oraz kosztów w zakresie wykonywania przyłączy należy przyjrzeć się definicjom sieci i przyłącza.
  • Kto musi pokryć koszty wykonania przyłącza wodnego do granicy nieruchomości
   Budowa przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej może wiązać się z koniecznością ustalenia, kto pokrywa koszty przyłączenia do granicy działki. Należy wtedy zastanowić się, czy odpowiada za to przedsiębiorstwo wodociągowe czy właściciel nieruchomości.
  • Kwestie dotyczące wykonywania przyłączy
   Co powinien zrobić podmiot na podstawie wydanych warunków przyłączenia? Tego dowiesz się z artykułu.
  • Błędy w regulaminach dotyczące dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   W 2021 roku gminne regulaminy dotyczące dostarczania wody i odprowadzania ścieków musiały się zmienić ze względu na treść art. 19a ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzonego art. 7 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jakie problemy wynikają z tej konieczności zmiany?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment