• Temat numeru: Wniosek o wy danie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – jak go przygotować krok po kroku
  W zależności od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów możesz być zobowiązany do posiadania decyzji regulującej gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie, czyli pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 
 • Wytwarzanie odpadów w Polsce – statystyki
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – gdzie go złożyć
   Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów musisz przekazać odpowiedniemu organowi. Któremu?
  • Wzór wniosku – wypełnij go w prawidłowy sposób
   Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów posiadacz odpadów powinien złożyć jako oryginał. Najczęściej przedkłada się go w dwóch egzemplarzach, z czego jeden odsyłany jest po wszystkim do składającego wniosek.
  • Załączniki, które musisz dołączyć do wniosku
   Do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinieneś załączyć stosowne dokumenty. Jakie?
  • Kwestie dotyczące wykonania operatu ppoż.
   Operat ppoż. powinien być, zgodnie z art. 42 ust. 4b pkt 1 lit. a–b ustawy o odpadach, wykonany przez uprawnioną osobę. Co jeszcze wytwórca odpadów powinien o nim wiedzieć?
  • Rozpatrywanie złożonego wniosku
   Urząd sprawdzi, czy zostały dostarczone wszystkie dokumenty i podane niezbędne dane. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne (np. nie wypełniono w sposób satysfakcjonujący wniosku albo nie złożono wszystkich wymaganych załączników), to urząd wezwie do poprawienia błędów.
  • Wniosek o przeprowadzenie kontroli
   Przed wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów urząd, do którego został złożony wniosek, przekazuje kopię niezbędnej dokumentacji i występuje z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) i komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (jeśli dotyczy).
  • Postanowienie dotyczące zabezpieczenia roszczeń
   W szczególnych przypadkach w pozwoleniu urząd może ustanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu możliwości wystąpienia negatywnych skutków lub szkód w środowisku. Wysokość tego zabezpieczenia urząd uzgadnia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Jeśli urząd ustanowił takie zabezpieczenie, wówczas możesz rozpocząć eksploatację instalacji dopiero po jego wniesieniu.
  • Wydanie bądź odmowa wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
   Jeśli twój wniosek spełnia wymagania, urząd wyda ci pozwolenie maksymalnie na 10 lat. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest tzw. decyzją związaną, tzn. jeśli złożyłeś prawidłowy wniosek, urząd nie może ci odmówić wydania pozwolenia.
  • Czy możesz odwołać się od decyzji
   Przedsiębiorstwo nie uzyska zezwolenia na wytwarzanie odpadów, jeśli np. zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami albo eksploatacja instalacji powoduje przekroczenie. Czy możesz się odwołać od odmowy wydania decyzji?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz