• Artykuł wstępny
  • Rok z życia behapowca (3)
 • Przepisy i normy
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (2)
  • Wypadek przy pracy małżonka(ki) głowy państwa (9)
  • Zapoznanie z protokołem wypadkowym – trudne przypadki (12)
   Zgodnie z paragrafem 11 OKO/WypR zespół powypadkowy zobowiązany jest zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem, by umożliwić mu skorzystanie z prawa zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Przepisy rozporządzenia nie określają, w jaki sposób ma przebiegać owe zapoznanie, ani też co zrobić, gdy wykonanie tej czynności będzie utrudnione lub niemożliwe. W niniejszym artykule przyjrzymy się paru tego typu sytuacjom, bazując na utrwalonym orzecznictwie i dominujących poglądach prezentowanych w doktrynie.
  • Polska wersja normy dotyczącej wyposażenia elektrycznego maszyn (33)
  • Ustalenie umyślnego wyrządzenia pracodawcy szkody (40)
   Skazanie za przestępstwo umyślne wyłącza w świetle art. 11 k.p.c., zgodnie z którym ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym, możliwość ustalenia przez sąd w sprawie cywilnej braku umyślności działania sprawcy.
  • Maszyny obuwnicze – dwojarki, ścieniarki i wycinarki (44)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Archeologia na tropie kultury pracy – kultury neolityczne (4)
  • Z historii OSPSBHP (część 5) (10)
  • Wspomnienia inspektora pracy z lat 1991-2011 (część 10) (34)
 • Konferencje
  • Eksploatacja urządzeń energetycznych (16)
 • Informacje
  • „Kalendarz BHP-owca” dla czytelników ATESTU (18)
  • Nowe logo OSPSBHP (19)
  • Nowe wyzwania dla ergonomii w miejscu pracy (36)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Kultura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (20)
   Kultura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie jest wypadkową kultur przedsiębiorstw, których pracownicy wykonują prace – składa się na nią stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników budowy wynikający z przestrzegania przepisów i zasad bhp przez wszystkich uczestników przedsięwzięcia budowlanego (inwestora, projektanta, kierownika budowy/kierownika robót, robotników pracujących na budowie), zapewniający ochronę zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi na budowie.
  • Poradnik ochrony przeciwpożarowej (część 33) (24)
   W tej części autor omawia zagadnienie zagrożenia wybuchem, a także prace niebezpieczne pod względem pożarowym.
 • Organizacja i ekonomika
  • Strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. Droga, którą każdy może podążyć czy myślenie życzeniowe? (27)
   W połowie zeszłego roku Komisja Europejska opublikowała dokument „Strategiczne ramy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy”, w którym proponuje program poprawy najistotniejszych obszarów bhp w krajach UE. Autor artykułu przedstawia streszczenie raportu wskazując na jego mocne oraz słabe strony. Zostawia również czytelnika z refleksją na temat planowanych zmian – czy proponowana koncepcja jest faktycznie rozwiązaniem problemów wypadkowości i poprawy warunków miejsc pracy w państwach członkowskich?
 • Wypadki i awarie
  • Wypadek podczas koszenia trawnika (31)
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (lekcja 144) (42)
  • Inteligentne środki ochrony indywidualnej: inteligentna ochrona na przyszłość (3) (42)
   W artykule omówiono pojawienie się inteligentnych środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy. Łączą one tradycyjne środki ochrony z ulepszonymi materiałami lub elementami elektronicznymi i mogą gromadzić dane o użytkowniku, środowisku pracy lub własnym zastosowaniu. Opracowanie zawiera zalecenia, które mają pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu potencjalnych korzyści płynących z inteligentnych środków ochrony indywidualnej, podkreślając znaczenie współpracy między użytkownikami i producentami w tej dziedzinie.
 • Stałe rubryki

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz