• EURO 2012 (3)
 • Co dalej z klimatem? (4)
 • Bioróżnorodność - warunek zrównoważonego rozwoju (6)
  Doceniając znaczenie bioróżnorodności dla środowiska przyrodniczego i gospodarki, Unia Europejska ogłosiła rok 2010 rokiem różnorodności biologicznej. Im więcej gatunków roślin i zwierząt w ekosystemie, tym lepiej dla ekosystemu - funkcjonuje lepiej, produkuje więcej, jest odporniejszy na niekorzystne czynniki dla środowiska, lepsza jest jakość otrzymywanych z niego produktów. Im więcej gatunków roślin i zwierząt w ekosystemie, tym jest on odporniejszy na szkodniki. Przy dużej różnorodności w ekosystemie wytwarza się stan równowagi biologicznej.
 • Sieć obszarów NATURA 2000 w polskich realiach (9)
  Europejska sieć Natura 2000 w Polsce została wprowadzona ustawą z 16 kwietnia 2004 r . o ochronie przyrody. W przeciwieństwie do innych krajów UE, wdrażano ją jako nową i niezależną od dotychczas istniejących przestrzennych form ochrony przyrody i powołano nowe, rozbudowane struktury administracyjne. W 2008 roku ich pracowników w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było 83, a już w roku 2010 - 157. Aż 80% wydatków to koszty zatrudnienia urzędników.
 • Gatunki chronione nad Bugiem w projekcie NATURA 2000 (12)
  Ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. wprowadziła nowe formy ochrony bogactwa naturalnego. Obejmują one rzadkie gatunki i ich ostoje, a także siedliska - w województwie podlaskim jest ich 13, projektowanych zaś jest 9. Obszarów szczególnej ochrony ptaków jest na Podlasiu 12, a lista obszarów Natura 2000 nie jest zamknięta. Autorka omawia poszczególne obszary i charakteryzuje ostoje. 
 • Prywatyzacja PKL SA z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego (15)
  Spółka PKP, której całkowitym udziałowcem jest Skarb Państwa,  a organem nadzorczym Ministerstwo Infrastruktury, ogłosiła, że ma zamiar sprzedać spółkę Polskie Koleje Linowe, będące jej częścią, prywatnemu właścicielowi. Autorzy zastanawiają się, jak ta sprzedaż się ma do zasady rozwoju zrównoważonego, obejmującej rozwój ekonomiczny przedsiębiorstwa, dobrostan lokalnej społeczności, korzystającej z jego działalności, oraz stopień zagrożenia obszarów chronionych, na których Koleje Linowe działają, a szczególnie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Ekonomia środowiska; Podatek Grovesa-Clarke'a (18)
 • Wiedeń - Światowe Centrum Programów Ochrony Środowiska Obszarów Zurbanizowanych (20)
 • Coraz większe dopłaty NFOŚiGW do recyklingu pojazdów (23)
 • Wycinka pod pretekstem rewitalizacji (24)
  Stary park zdrojowy, popularny wśród kuracjuszy Rabki Zdroju, wymagał opieki dendrologów. Należało wyciąć kilka starych drzew, odnowić żwirowe alejki. Jednakże w ubiegłym roku rozpoczęto jego "kompleksową rewitalizację": wycinkę krzewów, połowy drzewostanu, brukowanie alej, zmianę oświetlenia itp. Po roku decyzje o rewitalizacji uznano za nieważne, tak samo - cały plan zagospodarowania przestrzennego. 
 • Laury Ekoprzyjaźni
 • Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; Wyrok Trybunału z 26 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, C-192/11 (26)
 • "A new beginning: ODRODZENIE" czyli udane wprowadzenie ekologii do gry komputerowej (27)
 • Niemiecka stawka na odnawialne źródła energii (28)
 • Co nowego w instalacjach (29)
 • Pielęgnacja i leczenie morzem (31)
 • Tajemnice zdrowia; Rtęć - podstępny zabójca (34)
 • Paragraf i środowisko; Zniszczenie kolonii jaskółek (36)
 • Wiadomości z internetu (37)
 • Kronika ekologiczna - styczeń - luty 2012 (eko) (38)
 • Recenzje; Zmiany środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji; Ochrona zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych (39)
 • Krzyżówka (40)