• Skutki zubożenia warstwy ozonowej
  Podobnie jak ludzie noszący ubrania chroniące przed chłodem, Ziemia ma warstwę , która chroni istniejące na niej życie przed niszczącymi promieniami ultrafioletowymi Słońca. Jest to warstwa ozonowa, która leży w obszarze stratosfery ziemskiej. Warstwa ozonowa jest bardzo ważna dla Ziemi! Gdyby jej nie było, ludzie byliby podatni na różne choroby skóry i mieliby słabo rozwinięty układ odpornościowy. Mówi się, że warstwa ozonowa ma wysokie stężenie tego gazu. To prawda, bo to daje mu naturalną zdolność pochłaniania prawie 99 proc. destrukcyjnego promieniowania ultrafioletowego. Chroni nas i życie na Ziemi, a my często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy! Niemniej jednak warstwa ozonowa jest w rzeczywistości zagrożona. Ten gaz, dokładnie nie wiadomo od kiedy, bo są różne teorie na ten temat, rozrzedza się w polarnych regionach, co zostało przez naukowców nazwane dziurą ozonową, a to powoduje, że pokrywa jego zmniejsza się. Porównując to do ubioru człowieka, to tak jakbyśmy podczas srogiej zimy zdjęli z siebie wierzchnie ciepłe okrycie. Co to jest zubożenie warstwy ozonowej? Stopniowe przerzedzanie warstwy ozonowej w górnych warstwach atmosfery określa się mianem zubożenia warstwy ozonowej.
 • Nowa rewolucja przemysłowa
  Zmiany w rozwoju społeczno-gospodarczym – zarówno w skali globalnej i regionalnej, a poniekąd nawet lokalnej – zachodzą coraz szybciej oraz mają specyficzną cechę w każdym kolejnym cyklu. Otóż w latach 70. XX wieku nabrzmiały problemy zanieczyszczenia środowiska naturalne[1]go przez gospodarkę oraz podejmowanie z tego powodu przedsięwzięć ochronnych. Pojawiły się zatem kwestie takie jak granice wzrostu gospodarczego z powodu wyczerpywania się zasobów surowcowych oraz źródła finansowania inwestycji w ochronie środowiska. Oczywiście, problematyka ekologiczna okazała się istotna, chociaż wywołuje kontrowersje do dziś, lecz obecnie na pierwszy plan wysuwają się już kwestie cyfryzacji gospodarki – szczególnie przedsiębiorstw a także gospodarstw domowych. Przede wszystkim prowadzi to do diametralnych i wręcz rewolucyjnych zmian w życiu ludzi oraz funkcjonowaniu społeczeństwa, czyli do powstania w niedalekiej przyszłości Spo[1łeczeństwa 5.0. Zdaniem ekspertów ma to być wielki postęp cywilizacyjny, ale sprawa ta wywołuje również wiele kontrowersji i obaw. Poprzednie zmiany w rozwoju cywilizacji też miały rewolucyjny charakter, ale przebiegały wolniej i bardziej stopniowo. Pierwsza rewolucja przemysłowa polegała na powstaniu przemysłu fabrycznego przez zastosowanie napędu parowego w maszynach w latach 1760-1780 i trwała do ok. 1870 roku. Druga rewolucja przemysłowa była rezultatem pojawienia się energii elektrycznej i silników spalinowych oraz produkcji seryjnej i maso[1wej (np. zakłady samochodowe H. Forda 1913 r.).
 • Izotopy promieniotwórcze mogą zanieczyszczać ujęcia wody pitnej
  Na kuli ziemskiej w latach 1948 – 1959 przeprowadzono ponad 250 testów z bronią jądrową, a następnie zaczęło funkcjonować około 500 elektrowni jądrowych. Te dwa czynniki spowodowały zanieczyszczenie wód podziemnych przez substancje radioaktywne, w rejonach gdzie prowadzono testy, a także gdzie nastąpiły katastrofy elektrowni tj. w Czarnobylu i w Fukushimie. Niewątpliwie w tych regionach drastycznie wzrosły stężenia radionuklidów, a po upływie lat zorientowaliśmy się, że krążenie w przyrodzie jest na tyle intensywne, iż nawet na innych kontynentach pojawiły się ich ślady. Izotopy promieniotwórcze przenoszone są przez prądy powietrza, wody mórz, a ich pewne ilości mogą pojawić się nawet w naszych ujęciach wody pitnej. Przykładem jest radioaktywny izotop wodoru, zwany trytem o symbolu H3, który był zawsze obecny w śladowych ilościach na naszym globie w powietrzu, glebie i wodach podziemnych. Powstaje on w najwyższych częściach atmosfery ziemskiej, gdzie pod wpływem promieni kosmicznych, działających na wodór zawarty w powietrzu, tworzy się izotop tryt i następnie przez deszcze wpłukiwany jest do wód podziemnych.
 • Zalety i wady spalania odpadów
  Redukcja, ponowne użycie, recykling i odzyskiwanie przypominają nam o tym, jak ważne jest codzienne zmniejszanie produkcji odpadów, a tym samym unikanie, aby dzięki nam nie rosły ich stosy na wysypiskach śmieci. Istnieje kilka metod stosowanych w zarządzania nimi. Oprócz wchodzących w zakres 4R, czyli: REDUCE – czytam e-maile na monitorze nie drukuję, REUSE – korzystam z papieru z recyklingu, RECYKLING – zmniejszam zużycia papieru, a wykorzystany oddaję do przetworzenia, RECOVER – po zjedzeniu owoców i warzyw pozostałości kompostuję, uzyskując ekologiczny nawóz. Jakby się bliżej przyjrzeć gospodarce odpadowej, to okaże się, że najczęściej śmieci gromadzi się na składowiskach, a minimalny ich procent utylizuje termicznie. Spalanie, to jedna z metod przetwarzania odpadów. Wraz z innymi wysokotemperaturowymi procesami na przekształcaniu materiałów odpadowych w popiół, gazy spalinowe i ciepło. Popiół składa się głównie z nieorganicznych składników odpadowych i może mieć postać grudek lub cząstek stałych przenoszonych przez spaliny. Gazy spalinowe są nadmiarowymi produktami ubocznymi spalania i powinny zostać oczyszczone z cząstek stałych i zanieczyszczeń przed uwolnieniem do powietrza. Jeśli chodzi o ciepło wytwarzane w procesie, może ono być przydatne na kilka sposobów.
 • Utylizowanie, przechowywanie i recykling
  Dostępnych jest kilka opcji co zrobić z odpadami niebezpiecznymi. Najbardziej pożądane byłoby zmniejszenie ich ilości wytwarzania u producenta lub wykorzystanie do innego celu. Niemniej jednak, chociaż redukcja i recykling są pożądanymi opcjami, nie są one uważane za ostateczne rozwiązanie problemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Zawsze będzie istniała konieczność przechowywania pewnej ich ilości, które w żaden sposób nie mogą zostać zutylizowane. Odpady niebezpieczne mogą być neutralizowane metodami chemicznymi, termicznymi, biologicznymi i fizycznymi. Metody chemiczne obejmują wymianę jonową, strącanie, utlenianie, redukcję. Wśród metod termicznych jest spalanie w wysokiej temperaturze, które nie tylko może detoksykować niektóre odpady organiczne, ale także może je zniszczyć. Specjalne rodzaje urządzeń termicznych spalają je na postać stałą, ciekłą lub szlamu. Do ich spalarnia służą piece wielotrzonowe, obrotowe ze złożem fluidalnym.
 • Kontrola zanieczyszczeń
  W inżynierii środowiska istnieje wiele różnych środków stosowanych w celu ograniczenia szkód wynikających z odprowadzania szkodliwych substancji i do środowiska. Oto kilka przykładów takich środków: Oczyszczanie mechaniczne. Woda i powietrze mogą być poddawane procesom filtracji, sedymentacji i separacji w celu usunięcia stałych cząstek oraz zawiesin.
 • Projekt Re_kologia
  2 276 szkół podstawowych, 13 214 klas i ponad 300 tysięcy dzieci wzięło udział w realizacji projektu edukacyjnego Re_kologia. Przedsięwzięcie, którego celem była edukacja dotycząca segregowania odpadów i recyklingu, realizowane było przez PepsiCo Polska oraz Rekopol, Organizację Odzysku Opakowań. O popularności projektu świadczy ponad 74 000 wyświetleń strony internetowej programu. W czerwcu 2023 roku, wraz z końcem zajęć w szkołach, zakończyła się trzecia edycja tego programu, tym samym zamykając edukację uczniów szkół podstawowych i ich rodzin na temat segregowania odpadów.
 • Gmina Kozienice – Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
  Projekt pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach” realizowany jest przez Gminę Kozienice w ramach dotacji z tzw. funduszy norweskich i funduszy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). – To największy projekt z funduszy norweskich realizowany w naszej gminie – powiedział burmistrz Piotr Kozłowski – Jego wartość wynosi ponad 9 mln złotych z czego 6 mln 200 tys. stanowi dofinansowanie.
 • Rola roślin odpornych na czasowe braki wody w poprawie bioróżnorodności w ekosystemach
  Ochrona bioróżnorodności jest jednym ze szczegółowych celów Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) 2030 w systemie zarządzania rozwojem kraju. Jest istotnie powiązana z troską o czyste środowisko i dostępność wody, co ma między innymi znaczenie w zasięgu występowania roślin oraz wpływa na ich kondycję. Obecnie coraz częściej występujące deficyty wody oraz poszerzanie powierzchni miast powodują konieczność większego wprowadzania do ekosystemów roślin o zwiększonej odporności na stres wodny, mających dodatkowo walory ozdobne, a przede wszystkim cennych dla organizmów pożytecznych.
 • Wartość usług ekosystemowych
  Usługi ekosystemowe dzieli się zazwyczaj na trzy kategorie: zaopatrzeniowe, regulacyjne i kulturowe. Ich ekonomiczna wartość informuje, z ilu innych dóbr ludzie są gotowi – albo musieliby – zrezygnować, gdyby takich usług zabrakło. Ekonomiczna wartość usług zaopatrzeniowych wydaje się najłatwiejsza do oszacowania, ale tylko pozornie, bo wymaga rozdzielenia roli przyrody od roli innych nakładów, na których to zaopatrzenie jest oparte. Usługi kulturowe wymagają wchodzenia w różne szczegóły informujące o tym, jakie konkretne walory ludzie cenią, obcując z przyrodą .
 • Drzewa i ludzie
  Drzewa zajmują magiczne miejsce w naszym postrzeganiu świata i to we wszystkich kulturach. Jesteśmy z nimi być może spokrewnieni poczuciem tajemniczej więzi, podobnie jak z gwiazdami. Rośliny te ciągle budzą naszą ciekawość, jak samo życie. Drzewom przypisujemy tajemnicze właściwości, chcąc w ten sposób wyrazić nasze uczucia podziwu wobec otoczenia, w którym przyszło nam żyć i pracować. Żaden naród nie jest w tym odosobniony, gdyż w historii każdego z nich drzewa otaczane były zawsze szczególnym kultem i cieszyły się opieką bogów. Tak się złożyło, ze wszyscy korzystamy z efektów działalności określonej mianem gospodarki leśnej. Nasi pra-pra-pradziadowie mieli chyba tego świadomość, którą jednak z czasem zatracono. Problem nas wszystkich polega na tym, że z różnego rodzaju dóbr i użyteczności leśnych zaczęliśmy korzystać bez umiaru. Jeszcze do niedawna sądziliśmy bowiem, że ten najbliższy nam kawałek lasu będzie trwał wiecznie i że dostęp do niego będzie zawsze wolny, a więc za darmo. Dzisiaj już wiemy, że tak być nie musi i nie jest, a nadmierne korzystanie z lasu prowadzi do jego zniszczenia, tak jak dzieje się to z każdym pozbawionym gospodarza „wspólnym dobrem”. Prowadzi to w prostej linii do zubożenia tego najpiękniejszego ze światów. Dowodów na to, że bieg wydarzeń może przybrać taki właśnie kierunek, historia każdego kraju notuje stanowczo zbyt wiele. Nie tędy więc droga wołają leśnicy Europy i całego świata.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz