• Zmiany w wymogach dotyczących przechowywania (przechowywania) substancji i materiałów
  Na podstawie pierwszej części paragrafu 31 ogólnych wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie utrzymania i eksploatacji struktur kapitałowych (budynki, budowle), izolowanych obiektów i innych obiektów należących do podmiotów gospodarczych, zatwierdzonych dekretem prezydenckim z dnia 23 listopada 2017 roku nr 7 "W sprawie rozwoju przedsiębiorczości" (zwane dalej OTPB), przechowywanie substancji i materiałów powinno odbywać się z uwzględnieniem ich stanu skupienia, zgodności przechowywania w sposób określony przez Ministerstwo w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Przerwany hałas: ocena higieniczna, ochrona i zapobieganie środowiskom
  Ze względu na powszechne wprowadzanie wysokowydajnego sprzętu, użycie nowoczesnych maszyn i narzędzi w niektórych przypadkach na stanowiskach pracy, poziom hałasu może przekroczyć maksymalne dopuszczalne normy higieniczne (GOST 12.1.003-83 "SSBT"). Pomimo stosowania skutecznych metod i środków redukcji szumów, praca w niektórych obszarach i na warsztatach jest narażona na szkodliwe działanie hałasu i w rezultacie powoduje zmęczenie, a wydajność pracy spada.
 • Cechy certyfikacji miejsc pracy w ramach warunków pracy pracowników medycznych
  Głównymi regulacyjnymi aktami prawnymi regulującymi zatwierdzanie miejsc pracy w odniesieniu do warunków pracy jest rozporządzenie w sprawie procedury zatwierdzania miejsc pracy dotyczące warunków pracy, zatwierdzone rezolucją Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 22 lutego 2008 r. Nr 253 poprawka i zwane dalej Rozporządzeniem), a także Instrukcja dotycząca oceny warunków pracy w zatwierdzaniu miejsc pracy dla warunków pracy, zatwierdzona uchwałą Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej Republiki Białoruś z dnia 22 lutego 2008 r. Nr 35 (zmieniona).
 • Niemożliwe może być możliwe
  Ten adres jest dobrze znany nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą. W białoruskim centrum rehabilitacji protetycznej i ortopedycznej pomagają osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Na początku był to skromny warsztat dla najprostszych środków rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj, prawie sto lat później, jest to instytucja, która oferuje niepełnosprawnym wszystko, czego potrzebują: od środków technicznych po rehabilitację fizyczną, psychologiczną i społeczną.
 • O zasadach zapewniania bezpieczeństwa przemysłowego w wiertniach do wiercenia
  Ze względu na zmiany w ustawodawstwie w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, przepisy BHP dotyczące badań geologicznych, zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi oraz Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, straciły na znaczeniu. Białoruś z 5 lipca 2007 r. Nr 71/64.
 • Planowanie pracy w produkcji produktów mlecznych
  Aby stworzyć zdrowe i bezpieczne warunki pracy w produkcji produktów mlecznych, należy zwrócić uwagę na szereg wymogów aktów prawnych regulacyjnych, w tym technicznych aktów prawnych regulujących.
 • O szczepieniu dorosłych obywateli Republiki Białorusi
  Temat szczepień dziecięcych zawsze był istotny. Jednak szczepienie dorosłych jest równie ważną częścią medycyny profilaktycznej dowolnego stanu. Należy zauważyć, że głównym celem immunizacji jest wytworzenie odporności osoby (odporności) na pewne (głównie zakaźne) choroby poprzez podawanie szczepionki, a także zapobieganie występowaniu chorób zakaźnych, które mogą mieć masowy (aktywny) rozkład na terytorium: kraje, ciężki przebieg, niekorzystne skutki i wynik.
 • Kluczowe zasady sukcesu
  Trzeba przyznać, że ochrona pracy w każdym przedsiębiorstwie zależy bezpośrednio od poziomu organizacji osiągniętego biznesu. To znowu musiało być widoczne w fabryce metalowych konstrukcji technologicznych w Nowopołocku.
 • Kontrola mobilna
  "Dyrektywa prezydenta Republiki Białorusi nr 1 o "Ośrodkach mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego i dyscypliny" jest dokumentem kompleksowym, obejmuje kwestie ochrony pracy, wzmocnienia dyscypliny pracy, zapobiegania przestępstwom, promowania zdrowego stylu życia" - powiedział szef Działu organizacyjnego i kadrowej administracji powiatu centralnego Mińsk G.V. Skoda.
 • PPE utracone lub uszkodzone
  W pracy ze szkodliwymi i (lub) niebezpiecznymi warunkami pracy, a także związanymi z zanieczyszczeniem i (lub) wykonanymi w niekorzystnych warunkach temperaturowych, pracodawca zgodnie z art. 230 Kodeksu pracy Republiki Białorusi (dalej - TC), art. 17 ustawy Republiki Białoruś "O ochronie pracy" jest obowiązany zapewnić bezpłatnie wydawanie pracownikom środków ochrony indywidualnej (zwanych dalej "ŚOI"), zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo.
 • O paleniu w pracy
  Wszyscy wiedzą, że alkohol i bezpieczeństwo w miejscu pracy są ze sobą niezgodne. Dlatego ustawodawstwo w tym zakresie jest bezkompromisowe i kategoryczne. Występowanie w pracy w stanie zatrucia alkoholowego, narkotycznego lub toksycznego, a także picie napojów alkoholowych, stosowanie środków odurzających, substancji psychotropowych, ich analogów, substancji toksycznych w godzinach pracy lub w miejscu pracy jest podstawą do usunięcia z pracy i ewentualne późniejsze zwolnienie z pracy z inicjatywy pracodawcy, nawet za pierwszy taki fakt. Ale nie mniej niebezpieczny jest również dym z papierosa – i to nie tylko dla zdrowia. Niedogaszone papierosy mogą spowodować pożar w produkcji i spowodować szkodę dla pracodawcy.

Oxpaнa труда и социальная защита (Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Socjalna) - cały wykaz