Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/02

 • Uproszczona analiza przebiegu deformacji ciągłych w miejscu posadowienia obiektu
  W artykule przedstawiono przykład analizy wpływu eksploatacji górniczej na obiekt budowlany. Podobnie jak w wielu przypadkach, w rejonie obiektu nie prowadzono pomiarów geodezyjnych. W związku z tym analizy przeprowadzono za pomocą teorii Budryka-Knothego. Komputerowa symulacja czasoprzestrzennego rozwoju eksploatacji pozwoliła na określenia prawdopodobnych, maksymalnych wartości wskaźników deformacji. Czas zakończenia procesu deformacji terenu górniczego określono, wykorzystując opracowane specjalnie w tym celu wzory empiryczne. W pracy zwrócono również uwagę na problem sumowania odkształceń poziomych w długich przedziałach czasu.
 • Badania diagnostyczne silników napędowych pomp głównego odwadniania w kopalniach
  W artykule omówiono wybrane badania diagnostyczne silników elektrycznych napędzających pompy w pompowniach głównego odwadniania w podziemiach kopalń. przedstawiono również przykłady badań i interpretację wyników pozwalającą na ocenę stanu technicznego badanych maszyn.
 • Wody termalne Polski – przykład ich niekonwencjonalnego wykorzystania do hodowli ryb morskich
  W artykule przybliżono zagadnienia eksploatacji wód termalnych w Polsce oraz – na przykładzie zakładów górniczych działających na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu – sposobów ich wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem niekonwencjonalnego zastosowania jurajskiej wody geotermalnej do ekologicznej, basenowej hodowli ryb morskich (łososia atlantyckiego).
 • Obciążenie psychiczne na stanowiskach pracy w kopalniach surowców skalnych
  Obciążenie psychiczne z powodu stresu w miejscu pracy jest istotnym problemem w przemyśle wydobywczym. Może powodować absencję pracowników, spadek wydajności pracy i kłopoty zdrowotne. W pracy przedstawiono badania tego problemu przeprowadzone metodą ankietową. Analiza ankiety wykazała, że dla pracowników najbardziej uciążliwe i stresogenne były warunki szkodliwe na terenie kopalni oraz presja wywołana terminowością wykonywanych zadań i wielkością osiąganego wyniku.
 • „Okienko górnicze” dwa razy w miesiącu
 • Ludzie z pasją Życia na szlaku. Stanisław Bajda – emerytowany górnik KWK „Ziemowit”
 • Historia i współczesność górnictwa. Górnicy wracali z emigracji zarobkowej we Francji, Belgii, Jugosławii. I już nie mogli wyjechać
 • Historia i współczesność górnictwa z dziejów zapomnianego górniczego imperium, czyli jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach…

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz