Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/05

 • Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym – dwadzieścia lat doświadczeń
  W artykule przedstawiono informacje o Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym. Zaprezentowano historię powstania, formalno-prawne podstawy jego funkcjonowania, organizację i zadania oraz dotychczasowe osiągnięcia. W części końcowej omówiono metodykę oceny zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych, mających połączenie z powierzchnią usytuowanych na terenach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych. Wyniki przeprowadzonych do tej pory inwentaryzacji są znaczącym wsparciem w procesie udzielania informacji o terenie pogórniczym realizowanym przez archiwum.
 • Podziemne magazyny węglowodorów w Polsce
  W artykule na tle historii rozwoju podziemnego magazynowania węglowodorów w Polsce przedstawiono przegląd funkcjonujących obecnie magazynów węglowodorów i omówiono próby niezrealizowanych inwestycji w tym zakresie.
 • Problemy zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji obszarów po likwidacji otworów wiertniczych górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej (Komunikat)
  W artykule przedstawiono problemy i przeszkody pojawiające się podczas zagospodarowania i rewitalizacji obszarów, na których występują zlikwidowane otwory wiertnicze po poszukiwaniach lub eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Zwrócono uwagę na konieczność uregulowania zasad postępowania dotyczących przyszłego zagospodarowania terenów po likwidacji otworów wiertniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i środowiska, a także poprawy odbioru społecznego górnictwa.
 • Zamachowiec z Zagórza bombami witał Chruszczowa, Gomułkę i Gierka
 • Na całym świecie, tam, gdzie fedrują kopalnie, zawsze możesz spotkać górnika z Polski

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz