Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2020/05

 • Zagrożenie gazogeodynamiczne i sposoby jego zwalczania w kopalniach rud miedzi w świetle prac Zespołu doradczo-opiniodawczego ds. analizy zjawisk gazogeodynamicznych w KGHM Polska Miedź
  W artykule przedstawiono zakres prac Zespołu ds. analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009–2018 w KGHM Polska Miedź S.A., powołanego przez prezesa WUG, jego zadania, zakres działania i wnioski. W efekcie prac jego członków powstały analizy i ekspertyzy podejmujące zróżnicowane tematy, począwszy od genezy zjawiska gazogeodynamicznego aż po propozycje rozwiązań zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Celem artykułu jest zaznajomienie z problemem i skalą zjawisk gazogeodynamicznych oraz działaniami podjętymi w celu wykorzystywania odpowiednich metod i środków, aby zapobiegać i zniwelować do minimum zagrożenie wyrzutami gazów i skał w zakładach górniczych wydobywających rudy metali.
 • Naprawa szkód powodowanych ruchem zakładów górniczych
  W 2018 r. we wszystkich sektorach górnictwa na usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia profilaktyczne przed skutkami eksploatacji kopalin wydatkowano łącznie 372 527,6 tys. zł. Naprawą objętych zostało 6485 obiektów. Zabezpieczenia profilaktyczne zastosowano w 1099 obiektach (wydatkowano 54 903,4 tys. zł). Wśród wszystkich gałęzi przemysłu wydobywczego zdecydowanie największe środki na naprawę szkód przeznacza corocznie górnictwo węgla kamiennego. W 2018 r. wydatkowało na ten cel 322 918,4 tys. zł. Znaczniejsze wydatki poniosły kopalnie węgla brunatnego (26 086,1 tys. zł) i rud metali nieżelaznych (22 540,7 tys. zł). W całym polskim górnictwie blisko połowa kosztów związana była z naprawą szkód poprzez restytucję naturalną. Nakłady te zamknęły się sumą 168 511,5 tys. zł. Z tej puli najwięcej środków przeznaczonych zostało na naprawę budynków mieszkalnych (52 402,7 tys. zł), a w następnej kolejności na remonty dróg, ulic i mostów (łącznie 26 446,7 tys. zł) oraz naprawę obiektów i urządzeń kolejowych (18 839,9 tys. zł). Zobowiązania finansowe kopalń w zakresie wypłaty różnego rodzaju odszkodowań wyniosły w 2018 r. 126 300,4 tys. zł. W tej grupie kosztów największe środki zostały przeznaczone na odszkodowania jednorazowe za obiekty budowlane (59 584,0 tys. zł). Tak jak w latach poprzednich, w zdecydowanie przeważającej liczbie formalną podstawę naprawy szkód stanowiły ugody. W 2018 r. zawarto 11 999 tego rodzaju umów, zaś sądy powszechne wydały 226 prawomocnych wyroków.
 • Diagnostyka komutatorów maszyn elektrycznych
  W artykule opisano rolę i możliwości diagnostyki technicznej z wykorzystaniem systemu diagnostycznego monitoringu komutatorów i pierścieni ślizgowych (MKPS), opracowanego przez OPA Zabrze i Politechnikę Śląską.
  MKPS przeznaczony jest do pomiaru odchyłek kształtu powierzchni walcowych metodą bezodniesieniową. Pomiar bezdotykowy badanego obiektu realizowany jest za pomocą laserowych czujników wspomaganych techniką komputerową. System MKPS służy do pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji informacji o powierzchni obrotowej. Na podstawie zebranych informacji można określić np. stopień zużycia powierzchni ślizgowych, poziom wygryzowania izolacji oraz wyznaczyć profil przemieszczeń wycinków komutatora maszyn elektrycznych. Prosta obsługa MKPS i rejestracja wyników podczas normalnej pracy maszyny pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji i skrócenie czasu kontroli. Opisane wyniki badań wykonanych w 2019 r. potwierdzają efektywność pomiaru geometrii powierzchni ślizgowej komutatorów systemem MKPS oraz – uogólniając – ważną rolę diagnostyki w kształtowaniu i podtrzymaniu gotowości technicznej maszyn.
 • Emerytura wśród gwiazd
 • Złoty interes

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz