• Nowoczesne metody pomiarów stężenia pyłów szkodliwych dla zdrowia w podziemnych wyrobiskach górniczych
  Artykuł opisuje przykłady nowoczesnych technik pomiaru aerozoli w środowisku pracy, w aspekcie ich wykorzystywania w monitoringu zapylenia powietrza w kopalniach podziemnych. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów uzyskane z różnych pyłomierzy optycznych, które umożliwiają dokładniejszą identyfikację pyłów szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy.
 • Rys historyczny polskich regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska w górnictwie (Komunikat)
  Ludzkość od tysiącleci stara się objąć w ramy prawne różne zakresy jej aktywności, w tym działalność górniczą, która w nieraz znaczący sposób kształtuje i zmienia otaczającą przyrodę. Regulacje dotyczące działalności górniczej czy ochrony elementów przyrody zaczęły w Polsce powstawać już we wczesnym okresie jej państwowości (np. bulla papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 r. lub Statut Kazimierza Wielkiego z 1368 r.). Na regulacje bardziej kompleksowo regulujące te kwestie przyszło jednak poczekać dłużej. Był nią Ordunek Gorny z 1528 r. W okresie rozbiorów Polski na obszarach włączonych do państw rozbiorowych obowiązywały odmienne regulacje prawne, po odzyskaniu niepodległości zastąpione rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo górnicze z 1930 r. Nie regulowało ono, tak jak obecnie obowiązujące Prawo geologiczne i górnicze, kwestii ochrony przyrody i środowiska, które, choć pośrednio i w niewielkim zakresie odnosząc się do działalności górniczej, zostały zawarte w ustawie o ochronie przyrody z 1934 r. Podobnie należy ocenić stan regulacji prawno środowiskowych w odniesieniu do działalności górniczej w początkowym okresie PRL, kiedy obowiązywał dekret Prawo górnicze z 1953 r. oraz ustawa o ochronie przyrody z 1949 r. Z czasem prawodawca zaczął coraz bardziej dostrzegać konieczność ochrony środowiska. W 1980 r. uchwalono istotną w tym zakresie ustawę o ochronie i kształtowaniu środowiska. Elementarnego znaczenia ochrona elementów środowiska w górnictwie nabrała dopiero w okresie III RP, czego wyrazem było wejście w życie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r. Istotnym bodźcem do dalszego rozwoju regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska w górnictwie było także wejście Polski do struktur UE.
 • Zagrożenie zawałami w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź w 2019 r. (Komunikat)
  Jednym z zagrożeń występujących podczas wykonywania robót górniczych jest możliwość powstania zawału stropu wyrobiska. W artykule, na tle statystyki zawałów w polskich kopalniach rud miedzi w latach 2005-2020, przedstawiono charakterystykę zawałów w zakładach górniczych LGOM w 2019 r. wraz z omówieniem ich przyczyn.
 • Robotnicze strajki w powojennej Polsce w latach 1945-1947
 • Zapomniane ludobójstwo. Gdyby kopalnia mogła krzyczeć…
 • Przedwczesna emerytura Izby Tradycji KWK „Sośnica”
 • 40 lat z kręglami

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz