• Bezpieczeństwo robót strzałowych w zakładach górniczych – część II
    Artykuł przybliża zagadnienia związane z bezpieczeństwem robót strzałowych oraz stosowaniem materiałów wybuchowych (MW) przeznaczonych do użytku cywilnego w zakładach górniczych. Poświęcono go kwestiom prawnym związanym z produkcją, transportem i przechowywaniem materiałów wybuchowych. Ponadto dokonano analizy niebezpiecznych zdarzeń związanych ze stosowaniem materiałów wybuchowych w odkrywkowych zakładach górniczych.
  • Wpływ temperatury i wilgotności powietrza w wyrobiskach dołowych na impedancję ciała człowieka
    Specyficzne warunki klimatyczne występujące w kopalniach głębinowych powodują dużą podatność organizmu człowieka na skutki działania prądu rażeniowego w wypadkach elektrycznych. Samopoczucie i szybkość występowania zmęczenia oraz obfitość pocenia się człowieka zależą od wzajemnego układu temperatury, wilgotności i prędkości powietrza w wyrobisku. Występujące w wypadkach patologiczne skutki porażenia człowieka prądem elektrycznym są uwarunkowane wartością napięcia dotykowego i impedancją ciała w chwili rażenia. W artykule przedstawiono zmiany wartości impedancji ciała człowieka powodowane wpływem temperatury i wilgotności powietrza w wyrobiskach dołowych.
  • Rekultywacja leśna terenu wyrobisk po eksploatacji piasków na przykładzie skarpy 20/III w polu II Kopalni Piasku „Szczakowa”
    Artykuł na przykładzie skarpy 20/III pola II Kopalni Piasku „Szczakowa” i na tle opisu systemów eksploatacji piasku (ścianowego i zabierkowego) przedstawia efekty przeprowadzonej rekultywacji. Prace związane z rekultywacją podstawową obejmowały m.in. uformowanie skarp, wykonanie dróg gospodarczych, zbiorników retencyjnych, sieci rowów odwadniających i przepustów. Na rekultywację szczegółową składało się natomiast m.in. nawożenie mineralne i wysiew roślin motylkowo-strączkowych, a w końcowym nasadzenia: robinii akacjowej, sosny (zwyczajnej i czarnej), olszy szarej, klonu jesionolistnego, brzozy i modrzewia oraz takich krzewów, jak: karagana syberyjska, oliwnik wąskolistny, pęcherznica kalinolistna, czeremcha (zwyczajna i amerykańska), czy jarząb pospolity. Wytyczono też ścieżki dydaktyczne, ukazujące powrót do życia biologicznego na zrekultywowanych terenach. Po wykonaniu rekultywacji skarp powstały siedliska leśne zbliżone do boru suchego lub nawet uboższego wariantu boru świeżego. Jej dotychczasowe efekty dowodzą skuteczności zastosowanych metod, prowadzących do powstania siedlisk leśnych pod pewnymi względami (np. odporność na zanieczyszczenia) przewyższających siedliska naturalne i przyczyniających się do zwiększenia ekologicznej wartości krajobrazu przez wprowadzenie lasów mieszanych i powstawanie nowych biocenoz o większej liczbie gatunków roślin i zwierząt.
  • Świąteczny wypoczynek z widokiem na kopalniane szyby
  • Słowackie opale, nietoperze i nurkowanie w kopalni

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz