• 95-lecie Państwowej Inspekcji Pracy w Sejmie RP (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  Wyniki ostatniego konkursu programu Innotech już znane; Dolnośląski Park Innowacji i Nauki otwarty; Technologia w służbie medycyny; Powiat rzeszowski przygotuje dodatkowe tereny inwestycyjne
 • Zimowe prace w terenie a bhp (3) Zimowe prace na wysokości; Standardy pracy wykonywanej zimą na wolnej przestrzeni; Zima na budowie; Prace zimowe a bhp w rolnictwie
 • Praca w środowisku zimnym jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia (4)
  Praca w środowisku zimnym powoduje znaczne obciążenie układu krążenia. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób z chorobami układu krążenia (chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym) oraz dla osób starszych. W Polsce od wielu lat - mimo postępów w diagnostyce i leczeniu - choroby te są odpowiedzialne za ok. 50% wszystkich zgonów, co stawia nasz kraj na jednym z pierwszych miejsc pod tym względem w Europie. Publikacje naukowe dotyczą przede wszystkim wpływu niskich temperatur otoczenia na zaostrzenie chorób układu krążenia w populacji ogólnej. Znany jest fakt, że przypadki zawału serca i zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca występują częściej w chłodniejszych porach roku. Według badań, narażenie na zimno zwiększa również skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi. Powtarzająca się ekspozycja na środowisko zimne w miejscu pracy może stanowić również ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca.
 • Odpowiedzialność za wypadki na budowie (8)
  Duża wypadkowość w sektorze budownictwa, jak też poważne skutki tych wypadków skłaniają do lepszego uświadamiania pracodawcom i uczestnikom procesu budowlanego ich obowiązków w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników. W artykule przedstawiono podstawowe uregulowania prawne dotyczące obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wymagań zawartych w przepisach. Opisano również zakres odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego za wypadki przy pracy.
 • Zarządzanie absencją chorobową w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań europejskich (13)
  Absencją chorobową w przedsiębiorstwach można zarządzać na trzech poziomach. Na poziomie podstawowym zarządzanie to ogranicza się do zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym i jest ściśle związane z regulacjami prawnymi w tym zakresie. Szersze podejście do zarządzania absencją chorobową obejmuje zapobieganie wszelkim dolegliwościom związanym z pracą. Na podstawie wyników badań europejskich, tj. europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER przeprowadzonego w 2009 r. przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz badania pn. Pan European Employer Health Benefits Issues, przeprowadzonego przez firmę Mercer w 2010 r. podjęto próbę oceny zarządzania absencją chorobową związaną z warunkami pracy w polskich przedsiębiorstwach na tle państw europejskich.
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w przedszkolach (16)
  Głównym zagrożeniem zawodowym dla wychowawców nauczania przedszkolnego jest kontakt z wydzielinami i wydalinami organizmów dzieci oraz bioaerozolem emitowanym przez nie w trakcie zabawy. Nauczyciele w przedszkolu w trakcie czynności zawodowych są narażeni na bezpośredni kontakt ze szkodliwymi czynnikami abiologicznymi (bakteriami, wirusami, grzybami), które mogą być przyczyną wielu dolegliwości i chorób. W związku z tym kluczowym aspektem zapobiegania zagrożeniom zawodowym w tej grupie pracowników jest zarówno prowadzenie rzetelnej oceny ryzyka, jak również zastosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
 • XXI Giełda Wynalazków nagrodzonych w 2013 roku na światowych targach i wystawach (21)
 • Rozwój systemu STER - w świetle postępu wiedzy i legislacji (22)
  Zmiany w przepisach prawnych; Implementacja w systemie nowych funkcji i udogodnień zgłaszanych przez użytkowników programu; Moduł Administracja; Moduł Ryzyko; Moduł Wypadki; Moduł BHP
 • Problematyka zarządzania wiekiem w serwisie CIOP-PIB dla mikroprzedsiębiorstw (26)
  Struktura serwisu zarządzania wiekiem, pracownicy starsi (50+)
 • 10 lat działalności Sieci Ekspertów ds. BHP (28)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (30)
  Rada podsumowuje i planuje. Trudny rynek pracy osób niepełnosprawnych
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  Jakie są warunki przejścia na emeryturę częściową; Jaka jest wysokość tej emerytury; Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania tego świadczenia; Jaki jest tryb postępowania w sprawie emerytury częściowej; Jaki jest tryb odwoławczy
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Ultradźwięki pozytywnie wpływają na zmysł dotyku; Drewniane ogniwa fotowoltaiczne? To nie fantastyka; Wygodniejsza i zdrowsza praca przy komputerze; Praca fizyczna nadal obciąża; Dobrodziejstwo terenów zielonych; Wyjątkowo cienkie elementy elektroniczne; Kofeina wzmacnia pamięć długoterminową; Choroby a płeć