• Aktualności z kraju (2)
  • Zielona i cyfrowa transformacja a rynek pracy. Zalecenia KE dotyczące badań naukowych (3)
   Komisja Europejska opublikowała w styczniu br. dwa raporty przygotowane przez organizację EASSH, podsumowujące politykę finansowania w ramach programu „Horyzont 2020” badań dotyczących m.in. pracy, rynku pracy oraz stosunków pracy w kontekście transformacji cyfrowej i ekologicznej.
  • Ochrona układu oddechowego w salonach kosmetycznych (4)
   Najpopularniejszymi zabiegami wykonywanymi w salonach kosmetycznych są manicure i pedicure, podczas których powstają szkodliwe pyły. W związku z tym warto odpowiedzieć sobie na pytania: czy osoby pracujące na co dzień w zawodzie stylistki i stylisty paznokci powinny się niepokoić o kondycję swojego układu oddechowego, czy powszechnie stosowane maski medyczne zapewnią tym osobom odpowiednią ochronę przed pyłami w środowisku pracy oraz jaki wpływ na bezpieczeństwo pracy w salonach kosmetycznych ma zastosowanie urządzeń odpylających powietrze.
  • Świadomi pracodawcy dbają o zdrowie pracowników. Podsumowanie kampanii „Serce do pracy” (7)
  • Jak poprawić zdrowie psychofizyczne i zdolność do pracy nauczycieli? (10)
   Nauczyciele to grupa zawodowa bardzo silnie podatna na stres zawodowy i jego negatywne skutki. Poza typowymi obciążeniami związanymi z pracą są narażeni także na szereg specyficznych wymagań, związanych m.in. z koniecznością: dopasowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb podopiecznych, utrzymania dyscypliny w klasie oraz radzenia sobie z wprowadzaniem zmian, z roszczeniowymi postawami rodziców, a niekiedy z agresywnymi zachowaniami uczniów. Liczne badania pokazują, że wysoki poziom tych wymagań przekłada się na gorsze funkcjonowanie zawodowe nauczycieli, czego przejawami są m.in. obniżone poczucie własnej skuteczności, wyższy poziom wyczerpania oraz pogorszenie efektywności nauczania.
  • Nowe klasy zagrożenia oraz kryteria klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin. Zmiany wynikające z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/707 (12)
  • Jak generować się po pracy? (18)
   Przez dziesięciolecia badacze stresu zawodowego skupiali się na tym, jak praca w ogóle, a wymagania w pracy w szczególności wpływają na zdrowie, samopoczucie i zachowania pracowników w organizacji. Niewiele uwagi poświęcali natomiast sposobowi, w jaki pracownicy odpoczywają i regenerują się po codziennej pracy.
  • Zagrożenia stwarzane podczas pożaru z udziałem środków ochrony roślin (20)
   W przypadku pożaru z udziałem środków ochrony roślin należy się liczyć z możliwością emisji różnych niebezpiecznych substancji, które mogą powodować poważne skutki dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Ocena toksyczności środowiska pożarowego jest więc jednym z najważniejszych aspektów, który wymaga dokładnej analizy. W artykule określono substancje, które mogą powstawać podczas termicznego rozkładu i spalania środków ochrony roślin, oraz wyznaczono parametry opisujące zachowanie się tych środków podczas spalania.
  • Subiektywna ocena dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku pracowników. Wyniki badań własnych, przeprowadzonych wśród użytkowników tych pomieszczeń – osób pracujących w hałasie (25)
   Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczące subiektywnej oceny dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku pracowników w czasie przerw. Badania te przeprowadzono wśród osób wykonujących pracę na stanowiskach, na których występuje hałas. Subiektywna ocena jest nie mniej ważna niż ocena dokonywana na podstawie wyników pomiarów parametrów hałasu (zwłaszcza że nie zawsze się z nimi pokrywa) i pomaga zaprojektować pomieszczenia w sposób zapewniający lepsze postrzeganie krajobrazu dźwiękowego (określanego też mianem klimatu akustycznego) w miejscu pracy. Odbywa się to poprzez zmianę dźwięków w pomieszczeniach (a nie przez redukcję hałasu) – tak by uzyskać bardziej przyjazny klimat akustyczny, który wpłynie na poprawę samopoczucia osób pracujących w hałasie.
  • Zmiany w przepisach (30)
   • Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz uzyskiwanie uprawnień przez egzaminatorów – nowe rozporządzenie
   • Rozwój zawodowy diagnosty laboratoryjnego – nowe rozporządzenie
   • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej – nowe wzory dokumentów
   • Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości – zmiana rozporządzenia
   • Świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – zmiana rozporządzenia
  • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
   • Czy pracownikowi, który uległ wypadkowi w czasie podróży służbowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie? Pracownik ten podczas szkolenia zawodowego poza miejscowością, w której świadczy pracę, przewrócił się na terenie ośrodka na nierównym chodniku i złamał rękę.
   • Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy rentę wypadkową?
  • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz