• Temat numeru: Czasowe powierzenie innej pracy – obowiązek pracodawcy i służby bhp
  Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy, która została określona w treści umowy. Przepisy przewidują jednak możliwość czasowego skierowania pracownika do innej pracy – bez konieczności modyfikowania umowy o pracę. Problem w tym, że przepisy normują kwestie czasowego powierzenia innej pracy w sposób bardzo ogólny – nie odnosząc się w sposób bezpośredni do istotnych zagadnień dotyczących sfery bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Co przewiduje nowy projekt ustawy w sprawie sygnalistów
  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Sprawdźmy, co przewiduje aktualny projekt ustawy w sprawie sygnalistów. Kogo i jakie zgłoszenia obejmie ochrona dotycząca sygnalistów? Kiedy osoba zgłaszająca (sygnalista) uzyska ochronę? Czy utworzenie wewnętrznego kanału zgłoszeń będzie wymagało konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników?
 • Dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej deklaruje wydłużenie okresu urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków. Prace nad nowymi przepisami mają ruszyć od razu, jednak – jak wskazuje resort – zmiany nie nastąpią bardzo szybko.
 • Pracodawca nie może odwołać elastycznej organizacji pracy
  W przypadku gdy rodzic małego dziecka (lub osoba uprawniona do urlopu opiekuńczego) wnioskuje o elastyczną organizację pracy na podstawie art. 1881 Kodeksu pracy, to lepiej nie pozwalać pracownikowi na zbyt długie korzystanie z tych rozwiązań. Okazuje się bowiem, że pracodawca nie może odwołać pracownika z elastycznej organizacji pracy przed czasem, na który się zgodził. Tak wynika z najnowszego stanowiska resortu pracy.
 • Praca przy monitorze ekranowym typu LED a konieczność korzystania z okularów ochronnych
  Pole elektromagnetyczne emitowane przez ekrany LCD czy LED można porównać do pola emitowanego przez tradycyjną żarówkę, lekarze zwracają jednak uwagę na potencjalne negatywne skutki długotrwałego narażenia oczu na światło niebieskie i ultrafioletowe, które jest emitowane przez wyświetlacze LED. W związku z tym pojawia się pytanie, czy istnieje konieczność, aby wszyscy pracownicy, bez względu na wady wzroku, korzystali z okularów ochronnych (bez korekcji wzroku), wyposażonych w filtry chroniące przed światłem niebieskim i ultrafioletowym? Czy obowiązujące przepisy regulują to zagadnienie? A także czy pracodawca ma obowiązek lub możliwość refundowania kosztów zakupu takich okularów ochronnych?
 • Szkolenie okresowe bhp kucharza
  Praca na stanowisku kucharza niesie za sobą różnorodne zagrożenia, które mają wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika kuchni. Od kucharza oczekuje się utrzymania wysokiego poziomu dyscypliny, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie zasad higieny. Regularne szkolenia pracownika w tej roli wymagają omówienia licznych potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, skupiając się zwłaszcza na bezpiecznych metodach realizacji obowiązków. Dzięki temu pracownik jest lepiej przygotowany do radzenia sobie z ryzykiem związanym z pracą kucharza oraz zdaje sobie sprawę z kluczowego znaczenia przestrzegania norm higienicznych. To z kolei przekłada się nie tylko na jakość serwowanych potraw, ale również na zdrowie i dobre samopoczucie całego zespołu kuchennego.
 • Czy karty stosowanych substancji można dołączyć do oceny ryzyka
  Karta charakterystyki pełni funkcję dokumentu dostarczającego informacji o substancjach chemicznych lub mieszaninach uznanych za niebezpieczne. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca zobowiązany jest do przechowywania tych kart i udostępniania ich pracownikom w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego użytkowania tych produktów. Czy można dołączyć karty charakterystyki stosowanych substancji do oceny ryzyka w formie spisu lub załącznika?
 • CIOP-PIB: Czy można poprawić zdrowie psychofizyczne i zdolność do pracy nauczycieli
  Nauczyciele stanowią grupę zawodową, która wykazuje szczególną podatność na stres zawodowy i jego negatywne skutki. Oprócz powszechnych obciążeń związanych z pracą nauczyciele są również narażeni na szereg specyficznych wyzwań. Do tych wyzwań zaliczyć można m.in. konieczność radzenia sobie z agresywnym zachowaniem uczniów, dostosowywanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, utrzymanie dyscypliny w klasie, skuteczne zarządzanie wprowadzaniem zmian, a także radzenie sobie z roszczeniowym podejściem rodziców. Badania wielokrotnie potwierdzają, że wysoki poziom tych specyficznych wymagań negatywnie wpływa na funkcjonowanie zawodowe nauczycieli. Widoczne objawy to m.in. obniżone poczucie własnej skuteczności, zwiększone odczucie wyczerpania oraz spadek efektywności nauczania. To istotne zjawiska, które wymagają uwagi i działań mających na celu poprawę warunków pracy nauczycieli oraz stworzenie środowiska sprzyjającego ich profesjonalnemu rozwojowi.
 • Oczekiwanie na potwierdzenie urazu a wszczęcie postępowania powypadkowego
  Wielokrotnie w naszej firmie dochodzi do drobnych urazów w postaci lekkich zranień czy skurczów mięśni. Takie zdarzenia zgłaszane są jako wypadki w pracy jeszcze przed uzyskaniem dokumentacji z SOR/IP. Czy zasadne i zgodne z prawem jest oczekiwanie (nie dłużej niż kilka godzin) na pozyskanie dokumentacji pacjenta/pracownika, która stwierdzi doznany uraz, a tym samym uzasadni wszczynanie postępowania powypadkowego? W naszej firmie obowiązuje pisemne zgłoszenie wypadku w pracy/służbie. Czy w zamiarze jest wyeliminowanie takich przypadków, gdzie do tego urazu nie doszło?
 • Kto decyduje o wezwaniu karetki do poszkodowanego w wypadku przy pracy
  Zgodnie z art. 2091 § Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zadbać o udzielenie pierwszej pomocy. Czy osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy może zdecydować o nie wzywaniu karetki, tylko wraz z przełożonym, podjąć decyzję o zawiezieniu poszkodowanego np. do szpitala do oddziału SOR? Czy takie praktyki są odpowiednie? Czy są jakieś wytyczne jakim środkiem transportu można zawieść poszkodowanego do szpitala np. własnym czy służbowym samochodem? Czy do tego typu działań potrzebne są jakieś procedury?
 • Awans pracownika a konieczność przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego
  Czy pracownik awansujący ze stanowiska specjalisty ds. jakości na stanowisko starszego specjalisty ds. jakości (bez zmiany czynników, zwiększył się tylko zakres obowiązków) musi przejść instruktaż stanowiskowy? Czy taki instruktaż musi odbyć się w pierwszym dniu na nowym stanowisku i co w sytuacji, gdy w tym czasie nie ma osoby, która mogłaby go przeszkolić? Czy szkolenie może odbyć się kilka dni później?
 • Dodatkowe rubryki w rejestrze wypadków
  Po przeprowadzonej kontroli otrzymałem informację, że wzór rejestru wypadków w pracy/służbie (pracuję jako bhp w Policji) jaki prowadzę jest niezgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu. Mianowicie prócz informacji jakie określa wzór mam również rubryki z dodatkowymi informacjami, takimi jak liczba dni zwolnienia lekarskiego, krótki opis zdarzenia, informacje na temat statystycznej karty wypadku. Organ kontrolujący zarzucił mi, iż nie mam prawa wprowadzać żadnych modyfikacji i że wzór, który prowadzę, jest nie zgodny z przepisami. Nie zgadzam się z tym podejściem, ponieważ wzór jak sama nazwa mówi jest tylko wzorem. Dodam, że rejestr, który prowadzę, zawiera wszystkie informacje wymagane przez rozporządzenie. Czy wprowadzenie dodatkowych rubryk do rejestru wypadków może być podstawą do ukarania mnie za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków? Dodam, że rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i również otrzymałam uwagę, iż jest to nie zgodne z przepisami. Bardzo proszę o informację, czy uwagi, które otrzymałam są zasadne.
 • Co powinno zawierać skierowanie na badania stażysty
  Mamy zamiar zatrudnić w firmie stażystów. Co powinno się znaleźć na skierowaniu na badania wstępne? Stażyści nie maja dostępu do komputera, wykonują prace biurowe. Czy w związku z tym powinnam zaktualizować ryzyko dla grupy stażysta?
 • Wypadek podczas delegacji – jak zakwalifikować
  Pracownik uległ wypadkowy w delegacji podczas wykonywania czynności związanych z pracą na ternie innego zakładu. Czy jest to wypadek przy pracy czy na równi z wypadkiem przy pracy? Nie był to moment podróży, czyli przemieszczania się, tylko wykonywanie czynności już na miejscu docelowym.

BHP w firmie - cały wykaz