Monitor Prawniczy 2012/07

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (338)
  • Aktualności europejskie (339)
   Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa 
 • Opinie
  • Regulacja upadłości dewelopera - pozorna poprawa sytuacji nabywców mieszkań (341)
  • Najem okazjonalny lokali - cz. I (350)
  • Keyword advertising jako jedna z wiodących form reklamy internetowej i związane z nią ryzyka w aspekcie prawnym (358)
 • Orzecznictwo
  • SN 20.4.2011 - I CSK 410/10 - odroczenie przez TK utraty mocy przepisu - przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (367)
  • SN 15.4.2011 - III CSK 223/10 - jurysdykcja krajowa, oświadczenie woli składane organowi państwowemu (371)
  • SN 11.3.2011 - II CSK 311/10 - postępowanie nakazowe - roszczenia wekslowe (375)
 • Zagadnienia prawne
  • Orzekanie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu w razie częściowego nieuwzględnienia żądania (379)
  • O odszkodowawczych skutkach wykonywania kary pozbawienia wolności (382)
  • Uprawnienie referendarza do szczegółowego wyliczania kosztów sądowych (art. 108 § 1 KPC w zw. z art. 113 KSCU) (385)
 • Praktyka
  • Problematyka kosztów w postępowaniu upadłościowym - uwagi praktyczne. Cz. I - koszty postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości (388)
 • Dodatek specjalny
  • Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2012
   • Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej
   • Udostępnianie danych osobowych - zagadnienia wybrane
   • Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 2011 r. w zakresie regulacji dotyczącej przekazywania danych osobowych do państw trzecich
   • Cechy zgody na przetwarzanie danych osobowych w opinii  Grupy Roboczej art. 29 dyrektywy 95/46 Nr 15/2011 (WP 187)
   • Przesłanki przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawcę
   • Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych
   • Rola administratora bezpieczeństwa informacji podczas inspekcji prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych