Monitor Prawniczy 2015/22

 • Aktualności
  • Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w razie ustanowienia odrębnej własności lokalu
  • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - przesłanki zawieszenia postępowania
  • Pozbawienie wolności jednostki jako zbrodnia przeciw ludzkości
  • Przetwarzanie danych osobowych
  • Nielegalny pobyt obywatela państwa trzeciego
 • Artykuły
  • Tajemnica rzeczoznawcy majątkowego
  • Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonków
  • Naruszenie dóbr osobistych - udostępnienie elewacji nieruchomości
  • Opłaty egzekucyjne - odpowiedzialność komornika
  • Umowa poręczenia za długi zakładu opieki zdrowotnej
  • Przyczyny odmowy przekazania organowi egzekucyjnemu świadczenia wynikającego z zajętej wierzytelności w egzekucji sądowej i administracyjnej - zarys problematyki
  • Prawne aspekty ograniczeń reklamy i promocji gier hazardowych
  • Zarzuty osoby przypozwanej co do nieprawidłowego prowadzenia postępowania przez stronę wobec dokonanych pomiędzy nimi uzgodnień
  • Odwołanie członków zarządu przez walne zgromadzenie spółdzielni w związku z nieudzieleniem absolutorium - brak ograniczenia czasowego
  • Tajemnica dziennikarska