• Aktualności
  • Zażalenie na koszty w postępowaniu cywilnym
  • Ustanie pełnomocnictwa głównego a pełnomocnictwo substytucyjne
  • Stopień precyzyjności wniosku o udzielenie informacji publicznej
  • Nakaz wypłaty wynagrodzenia
  • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w ramach podziału majątku po rozwodzie
  • Wynagrodzenie kuratora małoletniego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego
  • Rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej
  • „Kontrahent” umowy konsumenckiej
 • Artykuły
  • Odpowiedzialność współwłaścicieli lokalu w częściach ułamkowych za zobowiązania z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej
  • Kto daje i odbiera – czy indywidualnemu przedsiębiorcy dalej przysługują prawa konsumenta?
  • Ograniczenie korzystania z praw pacjenta w dobie epidemii – część 1
  • Znaczenie projektowanego art. 86 oraz art. 18 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Zdalna rozprawa w postępowaniu przed trybunałem arbitrażowym – czy jej przeprowadzenie pomimo sprzeciwu jednej ze stron może stanowić podstawę uchylenia wyroku sądu polubownego?
  • Postępowanie kasacyjne jako nowa sprawa
  • Zagadnienia przesyłowe – powrót do dyskusji – część 1
  • Uzależnienie zapłaty całości należnego wykonawcy wynagrodzenia od warunku w rozumieniu art. 89 KC oraz uzależnienie wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia od dodatkowych świadczeń ubocznych w umowie o roboty budowlane

Monitor Prawniczy - cały wykaz