• Aktualności
  • Zwolnienie adwokata z obowiązku zastępowania strony w postępowaniu
  • Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT
  • Wniesienie do sądu elektronicznie jednej skargi przez kilka osób
  • Weryfikacja podpisu elektronicznego przez sąd
  • Niedoręczenie decyzji a bezczynność organu
  • Informacja publiczna prosta zakwalifikowana jako przetworzona
  • Wykładnia pojęcia remont na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Klauzula wyboru prawa ukraińskiego
  • Pojęcie „pojazd”
  • Prawo do uzyskania duplikatu umowy kredytu
 • Artykuły
  • Dziedziczenie ustawowe małżonków z małżeństw jednopłciowych w Polsce – rozważania na kanwie rozporządzenia spadkowego Nr 650/2012
  • Zmiany w zasadach wymiaru kary wynikających z nowelizacji Kodeksu karnego z 2022 r.
  • Uzależnienie zapłaty całości należnego wykonawcy wynagrodzenia od warunku w rozumieniu art. 89 KC oraz uzależnienie wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia od dodatkowych świadczeń ubocznych w umowie o roboty budowlane
  • Dyrektywa 93/13 w najnowszym orzecznictwie TSUE – zakres zastosowania, przesłanki kontroli
  • Realizacja w przestrzeni cyfrowej praw osób, których dane dotyczą. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2023ó
  • Dopuszczalność sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w całości lub zorganizowanej jego części w postępowaniu sanacyjnym
  • Ograniczenie korzystania z praw pacjenta w dobie epidemii – cz. II
  • Zasady sporządzania i doręczania uzasadnień orzeczeń w postępowaniu apelacyjnym – suplement uwzględniający stan prawny od 28.09.2023 r.

Monitor Prawniczy - cały wykaz