Polityka Społeczna 2019/01

 • Nowe nietypowe formy zatrudnienia w epoce postindustrialnej (1-11)
  Autor omawia specyfikę funkcjonowania platformy pracy w państwach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Prezentuje i analizuje trójstronne relacje między podmiotem lub osobą zamawiającą wykonanie usług, platformą pracy i realizatorem – osobą zatrudnioną. Przedstawia dominującą koncepcję pracy wykonywanej nie w prawnych ramach pracowniczego stosunku pracy, lecz samozatrudnienia realizowanego przez indywidualnych przedsiębiorców działających na własny rachunek. Podkreśla, że wykonującym pracę na podstawie cywilnoprawnych umów o dzieło lub zlecenia nie przysługują uprawnienia do świadczeń regulowanych przepisami prawa pracy. Z tego względu autor rozważa możliwość uznania za pracowników platformy pracy osoby świadczące pracę na rzecz jej klientów, zamawiających wykonanie usługi za jej pośrednictwem.
 • Obywatelstwo społeczne kobiet a polityka społeczna – przez prawa do upodmiotowienia? (11-17)
  Artykuł jest próbą przedstawienia istotnej roli polityki społecznej w określaniu zmieniającego się pod wpływem rozszerzenia praw społecznych miejsca kobiet w społeczeństwie. Przyjęto założenie, że pojęcie obywatelstwa społecznego zmienia się i zależy od modelu państwa o charakterze opiekuńczym. W celu ukazanie tej zależności wyróżnione zostały symbolicznie trzy odrębne etapy w polskiej polityce społecznej: dwudziestolecie międzywojenne, okres PRL-u oraz etap zapoczątkowany w latach 90 XX w. w artykule zastosowano metody opisową i porównawczo-krytyczną, sięgając do prac różnych autorów. Zasady równościowe na poziomie standardów prawnych były zawsze obecne w polityce społecznej w Polsce. Na poziomie praktyki ich realizacja nie jest jeszcze dokończona.
 • Kompetencje pracowników socjalnych w świetle świadczonych usług (18-24)
  Jakość świadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej zależy w dużym stopniu od poziomu kompetencji pracowników socjalnych. Celem artykułu jest ocena obecnego poziomu kompetencji pracowników socjalnych na tle zakresu zadań pomocy społecznej i oczekiwań klientów, a także prezentacja opinii pracowników o poziomie ich kompetencji. W artykule wykorzystano materiały organizacji zajmujących się przygotowaniem zawodowym pracowników socjalnych oraz wyniki kilku badań prowadzonych w ośrodkach pomocy społecznej. Z dokonanej oceny kompetencji wynika, że przy realizacji świadczeń socjalnych najbardziej przydatne są kompetencje społeczne oraz miękkie związane z motywacją wewnętrzną pracownika i cechami charakterologicznymi. Jednocześnie pracownicy socjalni poziom ich przyswojenia oceniają nisko. Dlatego w trakcie przygotowania zawodowego pracowników socjalnych trzeba poświęcać im więcej uwagi.
 • Bon na zasiedlenie – wybrane aspekty prawne i statystyczne (25-30)
  Celem artykułu jest analiza aktów prawnych regulujących funkcjonowanie jednego z najnowszych instrumentów zwalczania bezrobocia, jakim jest bon na zasiedlenie, a także omówienie jego faktycznego funkcjonowania i przedstawienie charakterystyki beneficjentów. W tekście dokonana została również wstępna ocena tego instrumentu wraz ze wskazaniem ewentualnych luk oraz propozycji zmian. Wykazano, że bon jest świadczeniem dla quasi-bezrobotnych, tj. korzystają z niego osoby, które wcześniej znalazły zatrudnienie, a bon jest dla nich dodatkową premią za mobilność. Wykazano także słabną dodatnią korelację między stopą bezrobocia a liczbą przyznanych bonów, co oznacza, że świadczenie może stanowić formę wsparcia dosłownej ucieczki od bezrobocia i trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 • Zakres i rezultaty reform emerytalnych w Chile, Polsce i Szwecji po kryzysie finansowym 2007-2008 (25-29)
  Kryzys finansowy z roku 2007 i 2008 dotknął, w ten czy inny sposób, systemy emerytalne w wielu krajach. Artykuł ma na celu analizę zmian wprowadzanych w obszarze zabezpieczenia emerytalnego trzech krajów OECD: Chile, Polski i Szwecji. Artykuł koncentruje się na podstawowych założeniach wcześniejszych reform przeprowadzonych we wskazanych wyżej krajach. Omówiono również najważniejsze rozwiązania wprowadzone w wybranych systemach emerytalnych po kryzysie. Sprawdzono także, w jaki sposób zmiany te wpłynęły na pozycję poszczególnych krajów w prestiżowym globalnym rankingu systemów emerytalnych, ogłaszanym od 2009 r. przez Australian Centre for Financial Studies i globalną firmę konsultingową Mercer.
 • Zniesienie górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zagadnienia prawne i ekonomiczne (37-40)
  Zniesienie górnego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie miało konsekwencje zarówno dla systemu ubezpieczeń społecznych, jak i rynku pracy i krajowego rynku emerytalnego. Niestety wpływ ten będzie miał przede wszystkim charakter negatywny. Likwidacja limitu osłabi zasadę solidaryzmu społecznego, niekorzystnie wpłynie na stan finansów funduszu ubezpieczeń społecznych w długim okresie oraz zaburzy funkcjonowanie rynku pracy i zagrozi funkcjonowaniu krajowego rynku emerytalnego. Celem artykułu jest wskazanie powyższych zagrożeń oraz ich długofalowych konsekwencji. Analiza została oparta na metodzie formalno-dogmatycznej oraz metodzie ekonomicznej analizy prawa.

Polityka Społeczna - cały wykaz