• Konsekwencja naruszenia zasad równego traktowania i niedyskryminowania w zatrudnieniu
  Prawo do równego traktowania z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków oraz zakaz dyskryminowania w zatrudnieniu są podstawowymi zasadami prawa pracy. Prawodawca zdefiniował je w klarowny sposób. Niejednoznacznie natomiast określił konsekwencje ich naruszenia. Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz przedstawiciele piśmiennictwa w różnorodny sposób interpretują oddziaływanie art. 18 § 3 k.p. i art. 183d k.p. Nie jest też jasne, w jakim zakresie dopuszczalne jest sięgnięcie po reguły odpowiedzialności określone w Kodeksie cywilnym. Sporny jest zresztą sam charakter prawny odpowiedzialności – w doktrynie prawa pracy wskazuje się na jego publicznoprawne właściwości. Wskazane wątpliwości inspirują do podjęcia działań stabilizujących, chodzi przede wszystkim o znalezienie wzorca, który pogodzi przeciwstawne zapatrywania.
 • Jurysdykcyjna ochrona pracownika w sporze ze spółką dominującą w ponadnarodowej grupie spółek
  Artykuł jest poświęcony możliwości zastosowania ochronnych zasad jurysdykcji, określonych w sekcji 5 rozdziału II rozporządzenia nr 1215/2012 zatytułowanego „Jurysdykcja w zakresie indywidualnych umów o pracę”, w sporach między pracownikiem a spółką dominującą niezwiązanych bezpośrednio umową o pracę. W oparciu o analizę orzecznictwa TSUE, Autorka stawia tezę, że na ochronne reguły jurysdykcji można się powoływać, nawet jeśli między stronami sporu nie ma formalnej umowy. Odnosząc się z aprobatą do koncepcji TSUE poszukiwania rzeczywistego pracodawcy, Autorka krytycznie ocenia wykładnię umowy o pracę w rozumieniu rozporządzenia 1215/2012 w oparciu wyłącznie o element podporządkowania. 
 • Formy pomocy w projekcie ustawy o aktywności zawodowej – kompleksowa modernizacja czy korekta dotychczasowych rozwiązań? Próba oceny proponowanych zmian
  Artykuł został poświęcony formom pomocy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jakie zostały przewidziane w projekcie ustawy o aktywności zawodowej, która ma zastąpić obowiązującą od niemal dwudziestu lat ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Autorka poddała analizie i próbie oceny projektowane rozwiązania w obszarze form pomocy mających zastąpić usługi i instrumenty rynku pracy, zwracając uwagę na zakres zmian oraz dokonując ich konfrontacji z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 • Konstytucyjność wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest kwestia wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich przysługującej z mocy prawa na podstawie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Sędziowie są jedyną grupą zawodową w Polsce, której prawo do godziwego wynagrodzenia jest chronione wprost w Konstytucji RP, jako jedna z gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Ustawodawca trzykrotnie zmienił zasady wynagradzania sędziów w ustawach okołobudżetowych przyjmowanych w latach 2020–2022, które zmodyfikowały zasadę ogólną przewidzianą w ustawie ustrojowej. Wskazana trzyletnia praktyka legislacyjna doprowadziła do powstania mechanizmu kształtowania wynagrodzeń sędziów w oparciu o arbitralne uznanie władzy wykonawczej i ustawodawczej, oderwane od czynników obiektywnych. Niniejsze opracowanie ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wskazane zasady wynagradzania sędziów ustalone w ustawach okołobudżetowych pozostają w zgodzie z Konstytucją RP oraz czy sędziowie mają roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia do poziomu określonego w przepisach ustaw ustrojowych pomimo obowiązywania ustaw okołobudżetowych, w przypadku uznania, że przepisy ustaw okołobudżetowych, modyfikujące zasady wynagradzania sędziów nie spełniają standardów konstytucyjnych.
 • Zgoda jako podstawa przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy
  Głównym celem opracowania jest przedstawienie zagrożeń związanych ze stosowaniem zgody jako podstawy przetwarzania danych osobowych pracownika (kandydata) w przypadku niesymetrycznej relacji pomiędzy stronami stosunku pracy, także z perspektywy ewentualnych skutków dla podmiotu zatrudnionego. W artykule zwrócono uwagę na to, że brak definicji zgody w kodeksie pracy jak i brak wskazania wprost, że można ją stosować wyjątkowo jako podstawę przetwarzania danych osobowych powoduje, że przepisy te nie realizują w praktyce funkcji ochronnej prawa pracy.
 • Status asesora komorniczego pełniącego funkcję zastępcy komornika sądowego w prawie pracy
  Celem niniejszego artykułu jest ustalenie statusu asesora komorniczego w czasie pełnienia przez niego funkcji zastępcy komornika w rozumieniu przepisów prawa pracy. Spektrum badawcze koncentruje się wokół poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy zastępca komornika – asesor, powołany w trybie art. 43 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, zachowuje status pracownika, skoro uzyskuje miano organu władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności zawodowych zastrzeżonych dla komornika sądowego. Żaden przepis ustawy o komornikach sądowych nie udziela wyraźnej odpowiedzi na pytanie problemowe, dlatego autor przeprowadza rozważania interdyscyplinarne. Poddaje egzegezie przepisy ustawy o komornikach sądowych i Kodeksu pracy, w zakresie cech charakterystycznych stosunku pracy przy wykorzystaniu metody formalno-dogmatycznej.
 • Okres pracy w państwie członkowskim Unii Europejskiej a prawo do emerytury pomostowej – najnowsze orzecznictwo
  Autorka przedstawia dotychczasową linię orzeczniczą Sądu Najwyższego dotyczącą kwestii zaliczania okresów pracy w państwie członkowskim Unii Europejskiej do okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na potrzeby nabycia prawa do emerytury pomostowej na podstawie przepisów prawa krajowego (polskiego). Szerzej prezentuje ostatni judykat Sądu Najwyższego, w którym odstąpiono od dotychczasowego kierunku wykładni prawa w tym zakresie i przyjęto, że brak funkcjonowania w innym państwie członkowskim systemu emerytalnego zrównującego sytuację prawną osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach i przyznającego z tego tytułu szczególne uprawnienia emerytalne, nie jest przeszkodą w zakwalifikowaniu pracy wykonywanej za granicą jako pracy w szczególnych warunkach. O ile zatem okres pracy za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej spełnia przesłanki określone w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, to podlega on zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach, o której mowa w art. 4 pkt 6 ustawy o emeryturach pomostowych.
 • System motywacyjny platformy online jako instrument kierownictwa pracodawcy
  Przedmiotem opracowania jest omówienie argumentacji przywołanej przez niemiecki federalny sąd pracy (BAG) w wyroku z 1 grudnia 2020 r., 9 AZR 102/20, dla uzasadnienia tezy, zgodnie z którą system motywacyjny może być uznany za instrument kierownictwa pracodawcy potwierdzający istnienie stosunku pracy, w świetle wypowiedzi niemieckojęzycznego piśmiennictwa, oraz ocena wpływu tego orzeczenia na kwalifikowanie statusu prawnego osób pracujących za pośrednictwem platformy online (crowdworkers).
 • Sprawozdanie z Konferencji „Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – diagnoza oraz perspektywy na przyszłość”
  W dniach 1–2 grudnia 2022 r. na platformie TEAMS oraz w formie stacjonarnej odbyła się V jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” pt. „Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – diagnoza oraz perspektywy na przyszłość”. Organizatorem konferencji było Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia oraz Studenckie Forum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia działające na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, a także Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Konferencja została objęta honorowym patronatem: Rektora UŁ, Głównego Inspektora Pracy, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz partnerów społecznych – Konfederacji LEWIATAN i Konfederacji Związków Zawodowych OPZZ.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz