• Problem niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
  Artykuł podejmuje zagadnienie dopuszczalności kwalifikacji umów cywilnoprawnych jako tytułów obowiązkowego ubezpieczenia społecznego z zastosowaniem klauzul nadużycia czy obejścia prawa ubezpieczeń społecznych. Przedmiotem artykułu jest także zbadanie, czy stosując prawo ubezpieczeń społecznych można weryfikować stosunki prawne prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego, w szczególności ze skutkiem prawnym dla tych gałęzi prawa. Artykuł odnosi się także do możliwości naruszenia prawa ubezpieczeń społecznych przez zastosowanie instytucji prawa cywilnego lub prawa pracy, które zostały zastosowane na gruncie tych gałęzi prawa w sposób zgodny z prawem.
 • Pojęcie prawne bezrobotnego w świetle projektu ustawy o aktywności zawodowej
  Celem artykułu jest charakterystyka wybranych, ważniejszych zmian w prawnym pojęciu bezrobotnego w świetle projektu ustawy o aktywności zawodowej z 27 marca 2023 r., z uwzględnieniem wcześniejszych propozycji zawartych w projekcie tej ustawy z 23 września 2022 r. oraz próba ich oceny z wykorzystaniem zachowującego aktualność dorobku doktryny i judyktatury w zakresie utrwalonych i utrzymanych w proponowanej definicji elementów konstrukcyjnych tego pojęcia. Przeprowadzona analiza umożliwi sformułowanie uwag de lege ferenda, wpisując się w dyskurs naukowy nad trafnością projektowanych rozwiązań, zapoczątkowany w poprzednich numerach niniejszego czasopisma.
 • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na starszy wiek
  W artykule wskazano na rozliczne niedostatki w zakresie prawnej regulacji ochrony osób starszych na czele z definiowaniem osób starszych oraz zakresem ich ochrony na rynku pracy. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek wymaga wdrożenia nowych instrumentów prawnych ochrony w obszarze zatrudnienia bardziej skutecznych w likwidowaniu dyskryminacji.
 • Ustawowe przeciwdziałanie nadużywaniu nietypowych form zatrudniania pracowniczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda
  Przedmiotem artykułu jest analiza zmian w przepisach regulujących stosowanie nietypowych form zatrudnienia pracowniczego tzn. umów o pracę na czas określony oraz w niepełnym wymiarze czasu. Zdaniem Autora ocena zasad stosowanie tych umów musi być dokonana zarówno z punktu widzenia interesów pracowników (bezpieczeństwo), jak i pracodawców (elastyczność). Dlatego też mając na uwadze zwłaszcza ostatnio dokonane zmiany w Kodeksie pracy, zdaniem Autora, terminowe umowy o pracę są uregulowane w prawidłowy sposób, zapobiegający ich nadużywaniu. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o umowy w niepełnym wymiarze czasu, to niezbędne są zmiany w przepisach, które w szczególności ograniczałyby możliwości nieograniczonego polecania pracy powyżej wymiaru czasu pracy określonego w umowie.
 • Zachowanie poufności tożsamości pracowników w  wewnątrzzakładowej procedurze skarg na stosowanie przemocy w miejscu pracy na tle postanowień Konwencji nr 190 MOP
  Przemoc w miejscu pracy wywołuje szereg negatywnych konsekwencji, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W zależności od jej charakteru mogą to być krzywdy fizyczne, psychiczne, zdrowotne. Dotyczyć mogą one nie tylko ofiary przemocy, ale także jej rodziny. Z punktu widzenia pracodawcy, przemoc spowodować może straty materialne i wizerunkowe. Jednym z kluczowych elementów ochrony przed przemocą jest zapewnienie skutecznej możliwości składania skarg i zagwarantowanie osobom skarżącym bezpieczeństwa. Temu celowi służy także, obok innych środków, obowiązek zapewnienia prywatności i poufności tożsamości pracowników w procedurze skarg na stosowanie przemocy w miejscu pracy.
 • Zasada wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów jako element polityki na rzecz równości płci – uwagi na tle Dyrektywy work-life balance oraz polskiego systemu prawa pracy
  W artykule przedstawiono wieloaspektową analizę zasady wspierania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, która ma cieszyć się stosunkowo silną normatywną podbudową w aktach prawa krajowego, międzynarodowego oraz europejskiego. W pierwszej kolejności zarysowany został złożony charakter samego pojęcia work-life balance. W dalszej części rozważaniom poddano hipotezę, zgodnie z którą z teoretyczno prawnego punktu widzenia koncepcja wspierania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym może być postrzegana jako zasada prawa pracy. Następnie nakreślono ewolucję i wpływ prawa europejskiego na rozwój programów WLB w obszarze prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy 2019/1158. Natomiast w ostatniej części analizy wcześniej poczynione spostrzeżenia i wnioski zostały odniesione do obecnych realiów polskiego rynku pracy oraz zmieniającego się systemu prawa.
 • Prawo do renty socjalnej z tytułu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
  W opracowaniu omówiono wyrok Sądu Najwyższego, w którym została oceniona prawidłowość postępowania organów rentowych wstrzymujących wypłaty rent socjalnych osobom, które uzyskały to świadczenie z uwagi na orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a nie na podstawie orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy. Judykat ten jest niezwykle istotny dla szerokiej rzeszy osób dotkniętych niepełnosprawnością także z tego powodu, że dotyka wrażliwej kwestii sposobu procedowania przez sądy spraw w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna dochodząca ochrony sądowej jest nieporadna z uwagi na niepełnosprawność wynikającą z upośledzenia umysłowego.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz