• Wymagania Dyrektyw 2006/42/WE (maszynowa) i 2009/104/WE (narzędziowa) (4)
  Funkcjonowanie wszystkich branż przemysłowych jest nierozerwalnie związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i całych instalacji. Wiele zaawansowanych technologicznie obszarów wymaga nacisku na kwestie bezpieczeństwa, a w ich funkcjonowanie wpisane jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych. Jednolity system technicznych przepisów unijnych oraz dyrektyw nowego podejścia regulują i zapewniają spójne podejście do bezpieczeństwa urządzeń i ludzi je obsługujących. Warunkiem jest właściwe ich rozumienie i stosowanie. Przepisy łączą wymagania dla wytwórców z tymi dla eksploatujących urządzenia. Oprócz dyrektyw dotyczących urządzeń są tzw. dyrektywy socjalne obowiązujące niezależnie, ale jednocześnie z dyrektywami nowego podejścia.
 • Obróbka cieplna w procesie kwalifikowania technologii spawania łukowego stali (9)
  Artykuł opisuje jedno ze szczególnych zagadnień związanych z kwalifikowaniem technologii – obróbkę cieplną po spawaniu, w szczególności w aspekcie wymagań dodatkowych opisanych w normach dotyczących różnych zastosowań (normach wyrobów), uznanych specyfikacjach technicznych oraz raporcie technicznym ISO/TR 14745. Prezentowane i przeanalizowane przez Autora opinie nie mogą zastąpić samodzielnego przeglądu zagadnienia oraz nie stanowią oficjalnych interpretacji poszczególnych wymagań, które mogą być formułowane jedynie przez komitet ISO/TC 44/S.C. 10. Wyrażają jednak stanowisko Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wielu szczegółowych wymagań, które mogą wywoływać kontrowersje lub nieporozumienia podczas współpracy z firmami realizującymi proces kwalifikowania technologii. Celem artykułu nie jest powtarzanie zapisów norm i innych dokumentów odniesienia, dlatego też skupiono się wyłącznie na wymaganiach, które mogą powodować trudności w ich interpretacji.
 • Certyfikacja personelu ochrony katodowej (15)
  Ochrona katodowa (OK) jest jedną z elektrochemicznych metod ochrony metali przed korozją. Szeroko stosuje się ją m.in. do ochrony rurociągów w wodzie morskiej lub gruncie, zbiorników zakopywanych lub zasypywanych. Wykorzystywana jest w wielu odpowiedzialnych branżach. Prawidłowy dobór metody dla danego zastosowania, wykonanie i nadzór nad nim oraz kontrola w procesie eksploatacji są warunkiem skuteczności ochrony korozyjnej.
 • Diagnostyka urządzeń ciśnieniowych infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem metody small punch test (18)
  Urząd Dozoru Technicznego (UDT) od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię związaną z rozwojem sieci laboratoriów stacjonarnych i mobilnych. Jednym z głównych celów tego działania jest wzrost dostępności specjalistycznych usług badawczych dla przedsiębiorców działających w Polsce. Oprócz standardowych metod badań nie niszczących oraz niszczących w ofercie laboratoriów UDT znajdują się także badania z wykorzystaniem dronów, robotów inspekcyjnych, a także zaawansowane techniki badań NDT, tj: PEC lub UT-TFM.
 • Innowacyjne aplikacje nanomateriałów i wypełniaczy grafitowych do odprowadzania ładunków elektrostatycznych ze zbiorników i rurociągów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami szklanymi (22)
  Obecnie w wielu gałęziach przemysłu zauważalny jest znaczny wzrost świadomości użytkowników na temat potencjalnego niebezpieczeństwa wynikającego z obecności w procesach technologicznych palnych frakcji pyłów, par lub gazów. Praca zakładów w systemie ciągłym oznacza konieczność znalezienia rozwiązań umożliwiających zachowanie balansu pomiędzy kwestiami bezpieczeństwa i ciągłości produkcji. W tym aspekcie kluczowym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa procesowego instalacji jest właściwy dobór urządzeń oraz ich zespołów do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.
 • Instalacje fotowoltaiczne – nazewnictwo, dokumentacja, odbiory i nadzór systemów współpracujących z siecią elektroenergetyczną (cz. 2) (28)
  W pierwszej części artykułu zostały opisane wymagania stawiane dokumentacji systemów fotowoltaicznych, a także początkowy etap sprawdzania stanu technicznego, jakim są oględziny. Jak zaznaczono, sprawdzanie rozumiane jest w tym przypadku jako czynności mające na celu potwierdzenie zgodności instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami norm.
 • Przedłużanie ważności certyfikatów instalatora odnawialnych źródeł energii (36)
  Urząd Dozoru Technicznego od dziewięciu już lat wydaje certyfikaty instalatora OZE dla pięciu rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii: kotłów i pieców na biomasę, instalacji fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła i płytkich systemów geotermalnych.
 • Koordynacja jednostek notyfikowanych do Dyrektywy dźwigowej 2014/33/WE (NB-L Coordination of Notified Bodies for Lifts) (cz. 2) (40)
  W drugiej części zaprezentowano trzy szczegółowe zagadnienia z obszaru prac grup zadaniowych, przedstawiane w formie pytanie – odpowiedź. Zagadnienia mają status zatwierdzonych.
 • Urządzenia podnoszące dla osób z niepełnosprawnościami (cz. 3) (44)
  Kontynuując cykl artykułów na temat urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami, w opracowaniu omówiono wytyczne dla dźwigów osobowych. Jak już wcześniej zostało zasygnalizowane, kluczowymi normami, dotyczącymi dostępności tych urządzeń dla osób z ograniczoną mobilnością są normy: PN-EN 81-70, która w całości odnosi się do tematyki dostępności dźwigów, oraz PN-EN 81-82 opisująca wytyczne związane z poprawą dostępności dźwigów istniejących.
 • Autonomiczne wózki jezdniowe AGV (cz. 2) (50)
  Autonomiczne wózki transportujące, które służą do automatyzacji procesów produkcyjnych i magazynowych, z powodzeniem wpisują się w ideę Przemysłu 4.0. Wciąż nowe branże doskonalą swoje procesy logistyczne, stosując to rozwiązanie. Urządzenia te podlegają określonym przepisom unijnym i krajowym. W artykule, drugim z cyklu, omawiane są dyrektywy UE, których wymagania muszą być spełniane przez wózki autonomiczne oraz wytyczne normatywne dla tych urządzeń.
 • Urządzenia do podnoszenia ładunków instalowane w warsztatach samochodowych – dźwigniki (56)
  Urządzenia do podnoszenia ładunków, które najczęściej są instalowane w warsztatach serwisujących pojazdy, to podnośniki do obsługi pojazdów (dźwigniki), wciągarki i żurawie. Tego rodzaju urządzenia, niezależnie od kraju ich pochodzenia, wprowadzane do obrotu i oddawane do użytku na terenie Wspólnoty Europejskiej, muszą spełniać odpowiednie warunki określone przez przepisy prawa. Nabywający podnośniki, wciągarki lub żurawie z zamiarem ich dystrybucji lub eksploatacji powinni mieć świadomość, że takie urządzenia podlegają dyrektywom Unii Europejskiej, a w szczególności dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Powinny posiadać oznakowanie CE oraz być zaopatrzone w instrukcje eksploatacji i deklaracje zgodności WE w języku kraju użytkownika.
 • Niepewność i wiarygodność badań nieniszczących (cz. 1) (60)
  Wykonując badania, powinniśmy zastanowić się nad ich wiarygodnością oraz określić, w jakim stopniu dana metoda czy technika badań nieniszczących spełnia założone cele i oczekiwania wobec badania.

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism