Aktualności BHP 2022/188

 •  Nowości
  • Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 rok – epidemia, umowy cywilne i skargi pracowników (3)
   W tym roku inspekcja pracy planuje przeprowadzić 52 tys. Kontroli. Jedną trzecią kontroli będą stanowić interwencje inspektora w konkretnych wprawach. Uzupełnieniem tej formy działalności będą porady prawne, które z roku na rok stają się coraz popularniejsze wśród pracowników. Jakie firmy skontroluje inspekcja pracy w tym roku?
  • Zakładowy wykaz prac w warunkach szczególnych pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy (4)
   Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła weryfikować prowadzony przez pracodawcę wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wprowadzenie m.in. takiej zmiany zakłada projekt nowelizacji przepisów o emeryturach pomostowych.
  • Zmiany w kosztach użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych (5)
   Zmienią się zasady ustalania przychodu z tytułu korzystania przez pracowników ze służbowych samochodów do celów prywatnych. Zmiany te są jednym z wielu elementów Polskiego ładu. Od jakiej kwoty większość pracowników będzie płacić PIT?
 • Przepisy z komentarzem
  • Zatrzymanie prawa jazdy = zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami (6)
   Najnowsza nowelizacja ustawy o transporcie drogowym to nie tylko zmiany dotyczące szkoleń kierowców. To również nowa procedura odbierania uprawnień do kierowania pojazdami. Już od 5 grudnia zeszłego roku razem z utratą dokumentu prawa jazdy kierowca automatycznie traci uprawnienia.
 • Służba BHP
  • Współpraca ze społeczną inspekcją pracy oraz związkami zawodowymi – 20 zadanie służby bhp (8)
   Jeśli w zakładzie pracy funkcjonują zakładowe organizacje związkowe i społeczna inspekcja pracy, to do zadań służby bhp należy współpraca z tymi strukturami. Pracownicy służby bhp muszą wykazać się określonymi formalnie kwalifikacjami. Nie dotyczy to jednak osób kierujących zakładowymi organizacjami związkowymi oraz społecznych inspektorów pracy. W praktyce może to powodować trudności w zakresie współpracy. Tym bardziej, że służba bhp jest organem pełniącym funkcje doradcze i kontrolne podlegającym bezpośrednio pracodawcy.
  • Analiza stanu bhp vs ocena stanowiska pracy (9)
   Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy należy do obowiązków służby bhp. czy przeprowadzenie oceny stanowiska pracy jest tym samym co analiza stanu bhp?
 • Temat numeru
  • Bhp na zleceniu, czyli o wpływie Polskiego ładu na rozliczenia z umów cywilnych (10)
   Umowa zlecenia to zaraz po umowie o pracę najbardziej popularna forma zatrudnienia. Podlega przepisom Kodeksu cywilnego i jest umową starannego działania. Przez taką umowę osoba, która przyjmuje zlecenie, zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla drugiej osoby, dającej zlecenie. Stanowi tytuł do ubezpieczeń emerytalno-rentowych, ale w zestawieniu z innym tytułem może podlegać wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pod względem podatkowym przychody ze zleceń są opodatkowane, ale i tu istnieją wyjątki w postaci zwolnień, których od 1 stycznia 2022 r. przybędzie. Jakie rozwiązania zawarte w ramach Polskiego Ładu wpłyną na rozliczanie wynagrodzenia z umów zlecenia w 2022 roku?
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – śmiertelny wypadek w trakcie obróbki drewna (14)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło w trakcie cięcia elementów drewnianych za pomocą wielopiły mechanicznej. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
  • Tkanki, narządy, uszkodzenie – problematyczny uraz powypadkowy (15)
   W razie wystąpienia wypadku przy pracy ustalenie związku wypadku z pracą, przyczyny zewnętrznej oraz nagłości zdarzenia pozostawione jest w gestii członków zespołu powypadkowego. Z urazem, czyli czwartą, niezbędną przesłanką wypadku przy pracy, jest nieco trudniej. W wielu sytuacjach osoby wchodzące w skład zespołu powypadkowego nie mają wiedzy, aby właściwie ocenić każdy możliwy uraz. Co więcej, często nie są w ogóle w stanie ustalić jego istnienia. Co wtedy?
 • COVID-19 a BHP
  • Domowy test na COVID-19 wyszedł pozytywny. Co dalej (17)
   Do jakich działań zobligowany jest pracodawca, gdy pracownik informuje go o pozytywnym wyniku aptecznego testu na COVID-19? Co powinien zrobić pracownik, gdy otrzyma pozytywny wynik testu wykonanego w warunkach domowych? Czy jedynym wiarygodnym testem będącym podstawą do wysłania pracowników na kwarantannę są testy szpitalne/sanepidowskie?
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Ile czasu jest ważne szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy (18)
   Z przepisów nie wynika okres ważności pracowniczych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Powyższa zasada dotyczy również nauczycieli. Nie można wykluczyć, że z treści zaświadczenia w wydanego po przeprowadzonym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, które było zorganizowane odrębnie od pracowniczych szkoleń bhp wynika konkretny okres ważności takiego zaświadczenia. Nie jest on jednak wiążący na gruncie przepisów regulujących obowiązek zaznajomienia czy przeszkolenia pracowników z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 • Warunki pracy
  • Urządzenia mobilne a prawo do okularów korekcyjnych (19)
   To, co trzy dekady temu było zarezerwowane wyłącznie dla dużych komputerów stacjonarnych, teraz może być wykonane z większą wydajnością i szybkością przez najprostszy smartfon czy tablet. Udział urządzeń mobilnych w procesach pracy rośnie. Niestety przepisy nie nadążają za rozwojem technologicznym. Dlatego co jakiś czas powraca temat organizacji pracy z urządzeniami mobilnymi. Wątpliwości wzbudza obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych dla osób, które pracują z mniejszymi ekranami niż komputerowe.
 • Szkolenia BHP
  • Zagrożenia na stanowisku pracy operatora pługopiaskarki (21)
   Zima i związane z nią opady śniegu to okres wytężonej pracy dla operatorów piaskarek, pługów i innych maszyn służących do utrzymania przejazdu dróg w odpowiednim stanie. W czasie instruktażu stanowiskowego bardzo ważne jest uświadomienie pracownikowi, że praca w takich warunkach wymaga skrupulatnego przestrzegania zasad bhp. Znajomość zagrożeń na stanowisku pracy pozwoli operatorowi na wykonywanie swoich zadań w sposób niezagrażający życiu. Zmniejszy też liczbę wypadków przy pracy.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy wykonywaniu pracy z użyciem komputera (23)
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kto może wykonywać prace przy przepustach drogowych (24)
   Przepusty drogowe stanowią zazwyczaj przestrzeń, do której wejście możliwe jest za pomocą niewielkiego otworu. Dlatego prace polegające na czyszczeniu i ich naprawianiu kwalifikuje się jako prace w przestrzeniach zamkniętych. Jest to praca szczególnie niebezpieczna.

Aktualności BHP - cały wykaz