•  Nowości
  • 49 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy (3)
   Rozwiązania skierowane na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników można już zgłaszać do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy i pracodawcy reprezentujący każdy rodzaj przedsiębiorstwa, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy i jakości życia w pracy.
  • Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem (3)
   Zgodnie z najnowszym projektem rozporządzenia ministra zdrowia od 1 lipca zostanie zniesiony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 • Przepisy z komentarzem
  • Osoba kierująca pracownikami a kontrola trzeźwości pracownika (4)
   Wprowadzone niedawno przepisy Kodeksu pracy dają możliwość weryfikacji gotowości pracowników do wykonywania pracy zarówno na okoliczność alkoholu, jak i substancji działających podobnie. Warto zauważyć, że nie wprowadzono równolegle zmian do obowiązków osób kierujących pracownikami. Czy zatem kierownik może brać udział w zakładowej weryfikacji gotowości do wykonywania pracy?
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy pracownicy oddelegowani do innego kraju muszą odbyć szkolenie bhp (6)
   Jeżeli pracownicy zostali oddelegowani z Polski do pracy w państwie członkowskim Unii Europejskiej, to należy im zapewnić warunki bhp, w tym szkolenia w zakresie bhp, obowiązujące w tym kraju UE, takie same jak dla pozostałych pracowników tego kraju.
  • Jakie są konsekwencje prowadzenia szkoleń okresowych przez pracownika służby bhp (7)
   Pracodawca, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, który nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł. Karę może nałożyć Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Społeczna Inspekcja Pracy
  • Udział w komisji bhp, czyli „inne zadanie” społecznego inspektora pracy (8)
   Zakład pracy, który zatrudnia więcej niż 250 pracowników, powinien powołać komisję bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład takiej komisji obligatoryjnie wchodzi społeczny inspektor pracy w randze wiceprzewodniczącego. Udział oraz zadania w ramach komisji nie są uregulowane w katalogu uprawnień społecznych inspektorów pracy wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy. Obowiązek zasiadania w komisji wynika jednak z przepisów Kodeksu pracy. Na czym polega to zadanie?
 • Metodyka szkoleń
  • Gra szkoleniowa: Poplątaniec (10)
 • Wypadki przy pracy
  • Zespół stresu pourazowego jako uraz z definicji wypadku przy pracy (11)
   Podejmowanie decyzji o kwalifikacji wypadku, w którym zaburzenie psychiczne (stres pourazowy) będzie uznane za uraz w rozumieniu ustawy wypadkowej, bywa dość kontrowersyjne. Trzeba sią bowiem liczyć z tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zgłaszał wątpliwości, a finalnie – z koniecznością późniejszego rozstrzygania sprawy przez sąd. Kiedy reakcja na ciężki stres będzie dawała podstawy do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy?
 • Temat numeru
  • Zasady stosowania pasów mocujących, łańcuchów i dodatkowych środków mocowania (13)
   Najczęściej do mocowania ładunków stosuje się pasy i łańcuchy. Pasy mocujące są zwykle używane do mocowania standardowych ładunków. Ich największymi zaletami są duża uniwersalność zastosowania oraz wysokie parametry. Czym się kierować przy ich wyborze? Jak ich używać, aby najlepiej wykorzystać ich właściwości i unieruchomić przewożony towar? Jak dbać o bezpieczeństwo pracowników?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Co jaki czas przeprowadzać kontrole bhp w oddziałach firmy (17)
   W kwestii częstotliwości przeprowadzania kontroli bhp w zakładzie pracy i jego poszczególnych oddziałach przepisy nie zawierają szczegółowych wytycznych.
  • Czy dla benzyny trzeba przeprowadzać pomiary środowiska pracy (18)
   Benzyna jest jednym z czynników szkodliwych dla zdrowia, dla których oznaczono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy. Z tego wynika obowiązek przeprowadzania badań i pomiarów tego czynnika, jeśli jest on używany u pracodawcy w procesach pracy.
  • Czy trzeba przeprowadzać pomiary oświetlenia w mieszkaniu pracownika zdalnego (19)
   Zgodnie z art. 67 Kodeksu pracy, pracodawca nie ma obowiązku dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego.
  • Czy ocenę ryzyka trzeba zrobić oddzielnie dla każdego lekarza w szpitalu (19)
   Tak. Każdy lekarz ma inne zagrożenia, szczególnie w szpitalu, gdzie obsługuje różne urządzenia medyczne.
  • Pracownik dostał samochód służbowy. Co teraz musi zrobić pracodawca (20)
   Jeśli pracodawca podjął decyzję, że pracownicy będą korzystać z samochodów służbowych, to należy skierować tych pracowników na badania lekarskie. Zmienił się bowiem sposób wykonywania pracy i wy stąpiły nowe zagrożenia. Lekarz musi ocenić, czy pracownicy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych.
 • Dobre praktyki BHP
  • Jak skutecznie chronić kręgosłup w czasie dźwigania ciężarów (21)
   Ból pleców związany z pracą jest poważnym zagrożeniem zawodowym dla pracowników. Przeciążenie wysiłkiem w miejscu pracy, powtarzające się czynności, utrzymywanie pleców w pozycji pochylonej przez długi czas, wszystko to powoduje bóle w dolnej części pleców i przeciążenie kręgosłupa. Są jednak sposoby, żeby temu zaradzić.
 • Warunki pracy
  • Bezpieczna i ergonomiczna praca nauczyciela chemii (22)
   Ergonomia stanowiska pracy to dostosowanie różnych urządzeń oraz środowiska pracy do możliwości pracownika. jej celem jest zagwarantowanie pracownikowi komfortu wykonywanej pracy, przy uwzględnieniu jego potrzeb anatomicznych, a co za tym idzie, zmniejszeniu stopnia zmęczenia. Jakie minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, powinno spełniać stanowisko pracy nauczyciela chemika?
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze betoniarki (24)

Aktualności BHP - cały wykaz