• Nowości
  • Bhp przy monitorach ekranowych – będzie zmiana przepisów (3)
   Do konsultacji społecznych trafił długo wyczekiwany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w końcu zauważyło konieczność dostosowania przepisów do rozwoju techniki.
  • Od 1 lipca drugi wzrost płacy minimalnej (4)
   Wynagrodzenie minimalne, zarówno miesięczne, jak i w stawce godzinowej dla zleceniobiorców, wzrośnie po razu drugi od lipca br. zmiana pociąga za sobą podwyżkę innych świadczeń i wynagrodzeń będących pochodnymi płacy minimalnej lub stanowiących ich równowartość.
  • Redukcja punktów karnych – nowe zasady (6)
   Punkty karne będą kasować się po roku, a nie po dwóch jak obecnie. Powrócą płatne kursy reedukacyjne. W niektórych przypadkach prawo jazdy będzie automatycznie zwracane kierowcy po upływie okresu, na jaki je zatrzymano. To najważniejsze rozwiązania nowelizacji, którą właśnie podpisał prezydent.
  • Państwowa Inspekcja Pracy: Pierwsze wyniki kontroli pracy zdalnej (7)
   Od 7 kwietnia 2023 r. organy Państwowej Inspekcji Pracy rozpoczęły realizację tematu kontrolnego „Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu pracowników w formie zdalnej”. Do 1 czerwca 2023 r. przeprowadzono 40 kontroli w zakładach pracy w różnych sektorach gospodarczych.
 • Przepisy z komentarzem
  • Konsekwencje zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego (8)
   Zgodnie z zapowiedziami w lipcu zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała już 5 maja br., że nie uznaje dłużej COVID-19 za globalne zagrożenie dla zdrowia. Czas zatem na organizację zaległych szkoleń okresowych bhp oraz badań lekarskich. Ale uwaga! W ostatniej chwili posłowie wydłużyli jednak czas na uzupełnienie szkoleń okresowych. Sprawdź szczegóły.
 • Społeczna Inspekcja Pracy
  • Współpraca ze służbą bhp jako zadanie społecznego inspektora pracy (9)
   Społeczni inspektorzy pracy mają obowiązki określone w przepisach dedykowanej dla siebie ustawy. Część tych obowiązków jest wymieniona bezpośrednio. W zakresie pozostałych przepisy odsyłają jednak do bliżej nieokreślonych „innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych”. Takim zadaniem będzie między innymi współpraca ze służbą bhp. może się ona okazać jednak problematyczna – do służby bhp należą wyłącznie osoby o określonych kompetencjach, czego nie można powiedzieć o społecznej inspekcji pracy. Tam nie ma wymogów w zakresie kwalifikacji merytorycznych. Jak zatem pogodzić taką współpracę?
 • Temat numeru
  • Praca w okresie letnim w pytaniach i odpowiedziach (11)
   Najważniejszymi wymaganiami na każdym stanowisku pracy w okresie letnim będzie zapewnienie pracownikom odpowiedniej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach. Ale nie tylko… Pracodawca powinien też zagwarantować właściwą wentylację i klimatyzację pomieszczeń pracy. Niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana wewnątrz, czy na zewnątrz pomieszczeń pracodawca musi też zapewnić pracownikom dostęp do wody pitnej lub zimnych napojów. W artykule zostały przedstawione odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Czytelników dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków bhp w okresie letnim.
 • Warunki pracy
  • Klasyfikacja odpadów – jakich błędów unikać (16)
   Odpady klasyfikuje się według źródła ich powstania, przypisując im odpowiedni kod. T ryb ustalania kodu odpadu zawierają objaśnienia do rozporządzenia. Mimo to procedura klasyfikacji często jednak przysparza trudności. Podstawowym narzędziem niezbędnym do właściwej klasyfikacji wytwarzanych odpadów jest tzw. katalog odpadów. Sprawdź, jak z niego korzystać. Uniknij też błędów popełnianych podczas kwalifikacji.
  • Sezon urlopowy nie wyklucza kontroli inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (18)
   Od czerwca do września to czas wzmożonego wykorzystywania urlopów wypoczynkowych, w tym zaległych. Dotyczy to również organów kontroli i nadzoru, jakimi są inspektorzy pracy. Nie oznacza to jednak, że w miesiącach letnich należy wykluczyć możliwą kontrolę inspektora pracy. W kilku przypadkach będzie ona nawet w 100% pewna. Nie dotyczy to wyłącznie branż o podwyższonym ryzyku wypadkowym.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy pracownik służby bhp musi odbyć szkolenie dla kierowników (20)
   Posiadanie aktualnego szkolenia dla służby bhp pozwala uniknąć obowiązku poddania się szkoleniu okresowemu dla osób kierujących pracownikami.
  • Czy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dyrektorowi (20)
   W przypadku gdy kierownik awansowany na stanowisko dyrektora nie jest pracodawcą, podlega szkoleniu wstępnemu – instruktażowi stanowiskowemu w związku z występowaniem na stanowisku czynników niebezpiecznych (przebywanie na wysokości) oraz uciążliwych (praca przy monitorze ekranowym). Instruktaż stanowiskowy powinien przeprowadzić bezpośredni przełożony dyrektora lub inna wyznaczona osoba z grupy osób kierujących pracownikami.
  • W jakim terminie szkolić pracowników zdalnych (21)
   Nowe przepisy w zakresie pracy zdalnej stanowią, że w przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej przepisu art. 237 § 2 nie stosuje się (art. 67 § 3 Kodeksu pracy).
 • Orzecznictwo sądowe
  • Orzeczenie o niepełnosprawności nie jest na zawsze – można je zmieniać (22)
   Ustalenia co do niepełnosprawności w orzeczeniu właściwego organu (stopień, rodzaj itp.) nie mają charakteru praw nabytych. Mogą z czasem ulec zmianie, zwłaszcza gdy niepełnosprawny odzyska choćby częściową sprawność w wyniku leczenia czy nawet adaptacji do swoich warunków zdrowotnych. Zmiana orzeczenia jest wówczas uzasadniona.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy robotach spawalniczych na budowie – spawanie gazowe (24)

Aktualności BHP - cały wykaz