•  Nowości
  • Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych – ważne terminy (3)
   1 stycznia 2024 r. stracą ważność zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. Żeby bezpłatnie przedłużyć zaświadczenie na kolejne 5 czy 10 lat, trzeba złożyć do jednostki dozoru technicznego wniosek o jego przedłużenie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2023 r.
  • Mały ZUS plus dłużej o 12 miesięcy (4)
   Mały ZUS plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych firm. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i na tej podstawie są zgłoszone do ubezpieczeń w 2023 roku, mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS plus. Jak przedłużyć ulgę? Kiedy będzie potrzebne ponowne zgłoszenie?
  • Zmiany w wynagrodzeniach kierowców (5)
   Nowe przepisy, dotyczące wynagrodzeń kierowców i zakazu zatrudniania w innych firmach, zostały podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowe zasady trzeba stosować od 19 sierpnia.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy po zmianie kodu zawodu należy ponownie przeszkolić pracownika (6)
   Zatrudnienie pracownika na innym stanowisku pracy wiąże się z koniecznością spełnienia przez pracodawcę obowiązków związanych ze szkoleniem w zakresie bhp oraz profilaktycznymi badaniami lekarskimi.
  • Czy można łączyć szkoleni okresowe różnych grup (7)
   Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
  • Czy zleceniobiorców szkolić po zakończeniu epidemii (7)
   Zleceniodawca podejmując decyzję o ostawieniu wymogu odbycia przez zleceniobiorcę szkolenia z zakresu bhp (lub zwolnienia z niego), musi wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy.
 • Warunki pracy
  • Służba bhp w ramach umowy na okres próbny (8)
   Ostatnie miesiące przyniosły istotne zmiany w obszarze prawa pracy, w tym także w zakresie zawierania umów o pracę. Dotyczy to w szczególności izmów na okres próbny, które mają zastosowanie w przypadku tworzenia czy zwiększania zatrudnienia w służbie bhp. co się dokładnie zmieniło w tym zakresie? I jak zmiany w Kodeksie pracy odnoszą się do pracowników służby bhp oraz osób wykonujących jej zadania?
 • BHP w szkole
  • Kontrola sanepidu w szkole (10)
   Kontrola sanepidu w szkole może być niestety stresującym doświadczeniem. Żeby zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji, warto wiedzieć, jak ona przebiega, czym może się skończyć i jak się do niej przygotować. Sprawdź, jak krok po kroku wygląda kontrola sanepidu w szkole. Upewnij się, na jakie aspekty działalności szkoły zwrócić uwagę, aby jak najlepiej przygotować się do tej kontroli.
  • Niezakończenie remontu szkoły w wakacje – jak zorganizować pracę placówki (12)
   Należy dążyć do oddania do użytku na 1 września co najmniej części obiektu szkolnego, co pozwoli na czasową organizację dwuzmianowości.
  • Ile umywalek w szkolnej toalecie (12)
   W budynku szkoły, do której uczęszcza 50 uczniów, w każdej toalecie powinna znajdować się minimum jedna umywalka na 20 uczniów.
  • Brak możliwości ponownego wezwania zespołu powypadkowego – co może zrobić dyrektor (13)
   W sytuacji gdy dotychczasowy zespół powypadkowy nie może podjąć działań zleconych przez organ prowadzący po rozpatrzeniu zastrzeżeń rodzica do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, właściwą reakcją będzie powiadomienie organu prowadzącego o występujących przeszkodach i przyczynie opóźniającej pracę zespołu.
 • Temat numeru
  • Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektroenergetycznych (14)
   Budownictwo od lat jest w czołówce najbardziej wypadkogennych gałęzi gospodarki. To branża charakteryzująca się wysokim poziomem ryzyka zawodowego. Analiza wypadków na placach budów wskazuje, że do wypadków dochodzi bardzo często w wyniku porażenia prądem. Instalacje i urządzenia elektryczne na budowie powinny być tak wykonane, utrzymane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy pomieszczenie dla serwisu sprzątającego może być w kotłowni (17)
   Odpowiadając wprost, przedmiotowa kotłownia gazowa nie jest miejscem, w którym można utworzyć pomieszczenie dla serwisu sprzątającego.
  • Gdzie magazynować pojemniki z olejem opałowym (18)
   Podczas wyboru lokalizacji zbiornika na olej opałowy należy odnieść się do przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Następnie zaleca się sprawdzenie zapisów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla tego obiektu oraz skonsultować temat z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa pożarowego.
  • Jak liczyć termin kolejnych badań NDN (19)
   Datę następnych badań liczymy od ostatniego dnia wykonania badań.
  • Jakie uprawnienia do lutowania miękkiego podczas naprawy maszyn (19)
   Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych nakłada obowiązek posiadania uprawnień kwalifikacyjnych jedynie na osoby wykonujące prace spawalnicze.
 • Szkolenia BHP
  • Jak zainwestować w szkolenia pracownika, żeby zatrzymać go na dłużej (20)
   Możliwość odbywania szkoleń lub kursów podyplomowych na koszt pracodawcy stanowi dla wielu pracowników duży atut. Przedsiębiorstwa zwykle jednak nie są chętne do finansowania szkoleń. Jeśli już, to zwykle zabezpieczają się przed ryzykiem utraty środków zainwestowanych w kształcenie podwładnego. Pracownik może przecież wykorzystać zdobyte umiejętności w innej firmie. Jak zatem sprawić, by po szkoleniu na koszt pracodawcy pracownik został w firmie na dłużej?
 • Wypadki przy pracy
  • Świadek wypadku na urlopie – czy można go odwołać (23)
   Wypadki przy pracy w sezonie urlopowym nie są nowością. Sprzyja im zmniejszona obsada stanowisk pracy, a tym samym zwiększenie obowiązków pozostałych pracowników. Przy każdym wypadku świadkowie zdarzenia stanowią istotne źródło informacji. Świadek, jak każdy pracownik, ma prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem. Co zrobić, jeśli świadek pojechał na wakacje? Odwołać go z urlopu?
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy pracach betoniarskich (24)

Aktualności BHP - cały wykaz