• Temat numeru – Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w Twojej firmie
  Kwestie związane z klasyfikowaniem, oznakowaniem i pakowaniem zawiera rozporządzenie CLP. Natomiast rozporządzenie REACH wprowadza obowiązek informowania o zagrożeniach i ryzyku dotyczącym stosowania substancji chemicznych. Powyższe rozporządzenia mają na celu zapewnić bezpieczeństwo przy stosowaniu chemikaliów.
 • Czym się zajmują instytucje w zarządzaniu chemikaliami
  Wyróżniamy dwa podmioty zajmujące się zarządzaniem chemikaliami: Biuro do spraw Substancji Chemicznych oraz Europejska Agencja Chemikaliów. Szczegóły poniżej.
 • Jak zarejestrować substancję
  Producenci i importerzy substancji, których tonaż przekracza 1 Mg rocznie, zobowiązani są do rejestracji substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Rejestracja odnosi się do substancji w ich postaci własnej, będących składnikiem mieszanin oraz substancji zawartych w niektórych rodzajach wyrobów.
 • Dokumentacja rejestracyjna – co zawiera
  W dokumentacji rejestracyjnej należy zawrzeć informacje o danej substancji oraz wykazać, w jaki sposób kontroluje się zdefiniowane rodzaje ryzyka.
 • Opłaty rejestracyjne
 • Rozporządzenie CLP – o czym warto pamiętać
 • Procedura udzielania zezwoleń
  Substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie podlegają procedurze uzyskania zezwolenia. Rozporządzenie REACH obliguje producentów i importerów do informowania swoich klientów o obecności jakichkolwiek substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC − Substances of Very High Concern).
 • Piktogramy – jak powinny wyglądać
  Na etykietach muszą znajdować się piktogramy, które informują o zagrożeniach związanych z zastosowaniem danej substancji. Piktogramom towarzyszą hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności oraz informacje dotyczące produktu i dostawcy.
 • Karty charakterystyki – wszystko, co powinieneś wiedzieć
 • Kontrola i egzekwowanie zapisów kart
  Jakie organy mogą Cię skontrolować w zakresie kart charakterystyki? Czy za nieprawidłowości grożą kary? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź poniżej!

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz