Aktualności Ochrony Środowiska 2021/184

 • Temat numeru: Nowelizacja ustawy o odpadach – co się zmieni
  Przepisy unijne zobowiązują Polskę m.in. do osiągnięcia do 2020 roku minimum 50% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 4 frakcji odpadów komunalnych, tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Realizacja obowiązku spoczywa na gminach, które tworzą oraz są odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.
 • Czy trzeba papierowe KPO przenieść do BDO
  Firma nie dostała jeszcze nr rejestrowego i dostępu do platformy BDO. W 2020 roku przekazała odpad na papierowej karcie przekazania odpadu, bo tak było można. Jak zaewidencjonować to przekazanie? Czy można zaznaczy: Posiadacz odpadów zwolniony z ewidencji? A jak będzie miała dostęp to ma wystawić kartę w 2021 roku, czy nie wystawiać wcale, a jedynie papierowe KPO zachować?
 • Posiadasz azbest? Sprawdź, jakie masz obowiązki
  Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska azbest podobnie jak PCB należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Obowiązujące przepisy prawne nakazują jego sukcesywną eliminację. Azbest powinien być wykorzystywany, przemieszczany i eliminowany przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.
 • Czy pomiary ilości ścieków są obowiązkowe
  Przedsiębiorstwa zrzucające ścieki do wód i gleby lub urządzeń kanalizacyjnych są zobligowane do wykonywania badań automonitoringu /rodzaj próbki - średniodobowa w odniesieniu do przepływu. Kontrolujący - WIOŚ lub PWiK wykonują badania z rodzajów próbek: średniogodzinna lub średniodobowa w odniesieniu od czasu tłumacząc się: - tak nam przedstawiają na szkoleniach eksperci i prawnicy. - taką mamy umowę z przedsiębiorstwem - nie mamy przepływomierza. Powyższe postępowanie niesie za sobą określone negatywne skutki prawne i finansowe. Jak postąpić w powyższej sytuacji.
 • Które odpady są spoza instalacji
  Pytanie: Czy opakowania z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych (folia, styropian), które pochodzą z rozpakowanych towarów zaliczane są do odpadów z eksploatacji instalacji? Na terenie zakładu w wydzielonej części hali jest strefa montażu elektrycznego, np. stacje, rozdzielnice, z których powstają ścinki kabli, tworzywa sztuczne. Do jakiej grupy z kolei zaliczyć te odpady, tzn. z instalacji czy spoza instalacji?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz