Aktualności Ochrony Środowiska 2022/209

 

 • Temat numeru: Kwestie ochrony środowiska w kontekście aktualnej sytuacji energetycznej
  Sytuacja geopolityczna skutkuje drastycznymi zmianami na rynku energii. Eksperci oceniają, że konieczność uniezależnienia się od niektórych surowców przyspieszy transformację energetyczną i przejście na odnawialne źródła energii. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba zmierzyć się z niekontrolowanymi emisjami ze spalania paliw i surowców o niskiej jakości. Co jeszcze nas czeka?
 • Zmiany prawne
  • Kolejne zmiany w przepisach ustawy o odpadach
   Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest często modyfikowanym aktem prawnym z zakresu ochrony środowiska. Co tym razem zmieniono w jej przepisach?
  • Nowe przepisy dotyczące aukcji OZE
   Rozporządzenie, które weszło w życie 13 października, umożliwia i reguluje zasady przeprowadzania aukcji OZE w latach 2022–2027. Zostało ono wydane z upoważnienia ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
  • Zasady uiszczania opłat środowiskowych
   Pytanie: Czy należy wyliczać do opłaty środowiskowej ubytek czynnika chłodniczego, jaki powstaje w trakcie eksploatacji lub serwisowania instalacji klimatyzacji w samochodach transportu publicznego, jeśli instalacje klimatyzacji są szczelne (tzn. nie ma emisji niezorganizowanej na skutek nieszczelności) i za serwis klimatyzacji (okresowa wymiana czynnika chłodniczego) odpowiada inna firma?
  • Zasady produkcji nawozów ze skór odpadowych
   Pytanie: Produkujemy skóry, poszycia i wykroje dla branży samochodowej, w związku z czym wytwarzamy odpady, które chcielibyśmy zagospodarować. Kawałki skór, które zostają z wykrojów, chcemy potraktować jako produkty uboczne i produkować z nich nawóz w formie pelletu (bez żadnych innych dodatków). Kawałki skór będą rozdrabniane, mielone, a następnie poddawane procesowi pelletowania. Jakich formalności musimy dopełnić?
  • Interpretacja wytycznych BAT w przemyśle spożywczym
   Pytanie: W BAT dla przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego wskazano, że aby zapobiec występowaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową oraz substancji o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) uwalnianych w trakcie chłodzenia i mrożenia, należy stosować czynniki chłodnicze bez potencjału niszczenia ozonu i o niskim współczynniku globalnego ocieplenia (np. wodę, dwutlenek węgla lub amoniak). Czy możemy stosować inne czynniki niezubożające warstwy ozonowej oraz substancje o niskim współczynniku GWP – np. hydrofluorowęglowodory (HFC)?
  • Problemy z działaniem systemu SENT – co zrobić
   Pytanie: Jak mam postępować, jeżeli system SENT nie działa i na jego stronie pojawia się informacja o awarii, a muszę wystawić zgłoszenie przewozu?
  • Likwidacja barier administracyjnych dotyczących wycinki drzew
   Pytanie: Gdzieś słyszałam, że wprowadzono zmiany dotyczące zasad wycinki na drzew na posesjach. Czy to prawda? Jeśli tak, to w jaki sposób przepisy się zmieniły i czy mogę wyciąć bez żadnych dokumentów drzewo ze swojej działki?
  • Zasady postępowania z odpadami komunalnymi przez centra handlowe
   Centra handlowe także powinny zapewniać segregację odpadów komunalnych. Zdarza się, że odpady wytwarzane przez klientów (wrzucane do nieodpowiedniego pojemnika) są doczyszczane tak, aby w pojemnikach, które będzie odbierał odbiorca, znajdowały się odpowiednie frakcje odpadów. Czy dopuszczalne jest stosowanie np. stołów do segregacji w celu doczyszczania tych odpadów? Czy możemy stosować jakieś inne działania, które pomogą nam w dopełnieniu obowiązków segregacji?
  • Obowiązki środowiskowe zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej
   Zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej jest definiowany na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: POŚ) jako zakład, w którym ze względu na obecność substancji niebezpiecznych przewiduje się duże prawdopodobieństwo, że w przypadku awarii dojdzie do emisji zanieczyszczeń do środowiska. Jakie ma obowiązki?
  • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
   Ustawa Prawo ochrony środowiska (dalej: POŚ) wskazuje, że w niektórych przypadkach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Wydawanie pozwoleń ma z jednej strony na celu kontrolowanie emisji, a z drugiej – blokowanie niedozwolonych działań. Jednym z rodzajów pozwoleń emisyjnych jest pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
  • Ślad węglowy – czy to nowy obowiązek dla firm
   Pojawiają się informacje, że firmy mają teraz obowiązek obliczania śladu węglowego – czy to prawda? W jaki sposób wyliczać ślad węglowy i czym on tak naprawdę jest?
  • Dostałeś karę za nielegalną wycinkę drzew? Sprawdź, czy można ją umorzyć
   Postępowanie w przypadku nałożenia kary za usunięcie drzewa bez zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody, jest identyczne, jak w przypadku kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia. Czy jest szansa na umorzenie takiej kary?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz